Villkor

Dessa villkor gäller för alla uppdrag som DKCO Advokatbyrå Ab, nedan DKCO, utför för sina klienter, dock endast till den del de inte står i strid med särskilt överenskomna villkor i ett uppdragsavtal mellan DKCO och klienten. Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Finlands Advokatförbunds anvisningar och vägledande regler om god advokatsed för uppdraget. Dessa villkor kan komma att ändras av DKCO från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid tillgängliga på DKCO:s hemsida www.dkco-law.com. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerats på hemsidan.

Allmänt
DKCO är infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och dess FO-nummer är 0884073-3. Mervärdesskattenumret är FI08840733. DKCO övervakas av Finlands Advokatförbund, vars kontaktuppgifter är följande: Finlands Advokatförbund PB 194 (Simonsgatan 12 B), 00101 Helsingfors Tfn 09 6866 120 .

Arbetssätt och uppdrag
DKCO arbetar i förekommande fall i grupper för att tillhandahålla Er de resurser och den kunskap som behövs för uppdraget. Under uppdraget kan omfattningen av DKCO:s resurser ändras och DKCO kan även förändra bemanningen i uppdraget. Vid behov och enligt särskild överenskommelse kan också utomstående rådgivare, konsulter eller sakkunniga anlitas.

För att utveckla relationerna mellan Er och DKCO och för att säkerställa bästa möjliga förståelse för Er verksamhet finns hos DKCO, utses en klientansvarig advokat med det övergripande ansvaret för DKCO:s tjänster gentemot Er. DKCO kommer också att utse en advokat som är ansvarig för advokatbyråns arbete i det enskilda uppdraget. Den advokaten kan vara den klientansvarige advokaten eller en annan advokat med nödvändig sakkunskap.

DKCO accepterar uppdraget som ett uppdrag för DKCO och inte som ett uppdrag för en enskild advokat. Det gäller även om det är Er uttryckliga eller outtalade avsikt att uppdraget ska utföras av en eller flera namngivna eller icke namngivna personer. Alla DKCO:s advokater, jurister och övrig personal som arbetar med uppdraget utför sina tjänster för Er i enlighet med dessa villkor. Dessa personer har inte något personligt ansvar mot Er, utöver vad som kan följa av tvingande regler. Uppdragsavtalet är alltså ett avtal mellan Er och DKCO och inte mellan Er och någon enskild person som har anknytning till DKCO.

Alla frågeställningar inom en och samma tvist, affärstransaktion eller affärsupplägg ska anses utgöra ett (1) uppdrag även om det innefattar flera närstående företag, om det hanteras av olika jurister inom DKCO och även om skilda fakturor ställs ut.

DKCO:s rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som presenterats för DKCO. Ni kan därför inte använda Er av och förlita Er på rådgivningen för något annat syfte eller ändamål än det för vilket DKCO lämnade den. Rådgivningen är anpassad till och avsedd för Er. Rådgivningen är inte utan uttrycklig bekräftelse från DKCO avsedd att vägleda associerade personer till Er. Såvida DKCO och Ni inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser, inte heller omfattar rådgivningen affärsekonomiska eller lönsamhetsaspekter.

DKCO:s rådgivning grundar sig på finsk lagstiftning, om inte annat skriftligen avtalas i samband med uppdragets inledande.

Om inte annat anges genomför DKCO inte någon oberoende verifiering av den information som tillhandahållits DKCO för uppdraget. Om inte annat anges utgår DKCO från att det material som tillhandahållits och granskats är riktigt och fullständigt och att ingen relevant information eller relevanta handlingar har undanhållits. Ändringar i uppgifter i tillhandahållet material måste utan dröjsmål meddelas till DKCO. DKCO:s rådgivning i uppdraget avser endast finländsk och åländsk lagstiftning och omfattar alltså inte någon annan jurisdiktion, såvida inget annat uttryckligen överenskommits. Om och i den utsträckning som DKCO uttalar sig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av DKCO:s allmänna erfarenhet av juridiska frågor i sådana jurisdiktioner, såvida inget annat uttryckligen överenskommits. Sådana uttalanden är inte att betrakta som juridisk rådgivning. DKCO biträder Er emellertid vid behov med att inhämta nödvändig rådgivning från jurister verksamma i sådana jurisdiktioner.

Sekretess DKCO:s advokater, jurister och övriga anställda är bundna till tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler, lag om advokater, samt advokatförbundets vägledande regler om god advokatsed. DKCO kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter Ert samtycke. Om utomstående rådgivare, konsulter eller sakkunniga anlitas lämnas sådana uppgifter och material ut som är relevant för att uppdragstagaren ska kunna utföra uppdraget.

Personuppgifter och dess skydd
DKCO behandlar vissa uppgifter för att kunna utföra uppdraget. Därtill är DKCO för vissa uppdrag enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning samt viss dokumentation om sina klienters identitet, dess representanter och ägarförhållanden bland annat för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I vissa fall är DKCO även tvungen att kontrollera ursprunget för våra klienters medel och andra tillgångar samt utreda klientens eventuella politiskt utsatta ställning. DKCO kan därför komma att be Er att tillhandahålla personuppgifter, identitetshandlingar och annan dokumentation om Er, Ert bolag eller annan person som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan komma även efter att ett uppdrag har inletts. Om ni inte lämnar den dokumentation som DKCO begär, kan DKCO enligt lag och enligt vägledande regler om god advokatsed vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationen med Er. DKCO kan även vara skyldig att utlämna vissa uppgifter till myndigheter även i andra fall då det uttryckligen är stadgat i lag. Mer information om hur DKCO behandlar personuppgifter finns i DKCO:s beskrivning över personuppgiftsbehandling, som återfinns på www.dkco-law.com. Föreskrifterna i DKCO:s beskrivningen är i tillämpliga delar en integrerad del av dess allmänna villkor.

Publicitet och marknadsföring
Om inte annat avtalats förbehåller vi oss rätten att uppge Ert namn som vår klient samt en kortfattad beskrivning av uppdraget i samband med offerter till andra kunder samt i samband med uppgifter som lämnas till juridiska kataloger och databaser. När det gäller transaktioner och andra liknande uppdrag samtycker Ni till att vi offentliggör att Ni anlitat oss för uppdraget när transaktionen eller uppdraget blivit allmänt känt. Om en viss transaktion har blivit allmänt känd kan DKCO informera om sitt uppdrag för Er i byråns marknadsföringsmaterial och på byråns hemsida. Information om transaktionen som sådan får endast innehålla uppgifter som redan är allmänt kända. Om DKCO har skäl att tro att Ni inte önskar offentliggörande av DKCO:s medverkan i uppdraget, kommer DKCO att inhämta Ert uttryckliga medgivande innan offentliggörandet.

Dokumenthantering och upphovsrätt
DKCO:s akthantering är som utgångspunkt digital och då DKCO tar emot en fysisk handling digitaliseras handlingen.

Originalhandlingar, samt handlingar som enligt lag eller annan bestämmelse inte kan arkiveras elektroniskt, förvaras och arkiveras fysiskt och återställs till klienten efter att uppdraget avslutats eller vid behov. Om DKCO och Ni inte har avtalat om annat kommer DKCO att sända alla originalhandlingar till Er när uppdraget har avslutats. DKCO kommer att behålla kopior av dokument för byråns egen arkivering.

DKCO äger upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som byrån skapar i ett uppdrag. Ni har rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet har tagits fram för. DKCO uppskattar att Ni inte allmänt sprider eller i marknadsföring använder sådant arbetsresultat.

Arvodering och fakturering
Om DKCO och Ni inte har avtalat om något annat, bestäms DKCO:s arvoden av följande faktorer:

(a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (b) uppnått resultat, (c) nedlagd tid, (d) det värde som uppdraget avser, (e) eventuella risker för DKCO och (f) den eventuella tidspress som gällt för uppdraget.

DKCO:s arvoden överensstämmer med Finlands advokatförbunds regler om arvodering.

Utöver DKCO:s arvoden kan ni debiteras kostnader för resor, logi och andra direkta utgifter, såsom offentliga avgifter och registreringsavgifter. DKCO förskotterar normalt mindre utgifter för Er räkning och debiterar Er för dem i efterskott, men DKCO kan i stället komma att be er om förskott för sådana utgifter eller vidarebefordra fakturan för utgiften till Er för betalning. Om avgifterna är betydande har DKCO dock rätt till förskottsbetalning om avgifterna är nödvändiga för det fortsatta utförandet av uppdraget.

DKCO tillämpar normalt en månatlig fakturering. DKCO kan även i övrigt tillhandahålla Er regelbunden information om upparbetade arvoden. Om DKCO och Ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för DKCO:s fakturor tio (10) dagar. DKCO debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid sen betalning. Till fakturan tillkommer moms i enlighet med tillämplig skattelagstiftning.

Om Ni har rätt till försäkringsersättning, eller tillerkänns av domstol eller annan myndighet rätt till ersättning för juridiska omkostnader, till täckande av hela eller del av DKCO:s arvode, har ni trots detta ansvar för att DKCO:s arvode betalas med det belopp och i den takt det faktureras och förfaller till betalning. Försäkringar ersätter inte heller alltid mervärdeskatt och har normalt en betydande självrisk samt ett högsta ersättningsbelopp.
Om Er försäkringsgivare förskotterar eller betalar del av arvodet à conto, räknas sådan betalning av från DKCO:s fordran först då betalning sker. DKCO förbehåller sig rätten att ställa ut en à conto-faktura för sitt arvode. Om så sker kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalt arvode, varvid det arvode som Ni betalat à conto ska dras av.

DKCO förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan byrån påbörjar sitt arbete i ett uppdrag, dels under pågående uppdrag. DKCO:s rätt till förskottsbetalning gäller löpande under uppdraget. Förskottet ska användas till att reglera framtida utlägg och arvodesfakturor. Normalt avräknas förskott mot faktura först i samband med att ett uppdrag avslutas. Då advokat normalt är förhindrad att begära ett förskott som är större än det förväntade arvodet, kommer DKCO:s slutliga arvode oftast att bli högre än förskottsbeloppet.

DKCO försöker alltid tillhandahålla juridiska tjänster till arvoden som är attraktiva. På Er begäran kommer DKCO i början av ett uppdrag att ge Er en uppskattning av vårt arvode för uppdraget och DKCO kan också, om och i den utsträckning som det är lämpligt och möjligt, träffa en överenskommelse om en budget eller annat arrangemang för uppdraget. Vid avgränsade och mindre omfattande uppdrag där tidsåtgång på förhand kan uppskattas, kan en offert lämnas under vissa givna förutsättningar.

DKCO förbehåller sig rätten att revidera sin arvodesuppskattning, budget eller annat arrangemang när byrån har skäl att anta att uppgifterna inte längre är korrekta eller målsättningarna inte längre möjliga att uppnå. Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt.

Ansvar och ansvarsbegränsningar
DKCOs ansvar är begränsat till innehållet i slutliga skriftliga prestationer. DKCO ansvarar under inga omständigheter för muntliga kommentarer eller utkast, ej heller för kursmaterial eller nyhetsbrev eller motsvarande material som inte ingår i enskilt uppdrag. Om Ni önskar agera på basen av en muntlig utsaga, ber vi Er ta upp saken med oss så att vi kan sammanställa en skriftlig och för ändamålet anpassad prestation, som Ni kan förlita Er på. De ansvarsbegränsningar som presenteras i detta avsnitt gäller likväl för våra delägare och annan personal, liksom tidigare delägare och tidigare personal, i förhållande till eventuell skada eller förlust som ni lidit.

DKCO kan inte garantera utgången av ett uppdrag.

DKCO och dess delägares och dess personals sammanlagda maximala ansvar gentemot klient för skötseln av uppdrag är begränsat till direkta ekonomiska skador som orsakats av fel eller försummelse. Vårt ansvar ska minskas med det belopp som Ni erhåller ur en försäkring eller annan ersättning eller gottgörelse som Ni har rätt till.

Om klienten biträtts av en ytterligare rådgivare som orsakat skada, är DKCO ansvar begränsat till den proportionella andelen av helhetsskadan.

Till den del DKCO:s uppdrag inkluderar skatterådgivning, är DKCO:s ansvar – utöver vad som här i övrigt framgår om DKCO:s ansvarsbegränsningar – begränsat till storleken av eventuella direkta kostnader, såsom förseningsavgift och skatteförhöjning. DKCO:s ansvar omfattar aldrig själva skattebeloppet som Ni åläggs att betala. DKCO ansvarar inte heller för eventuella räknefel avseende skatter som dess rådgivning kan innehålla.

DKCO är inte ansvarig för utebliven produktion eller vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust. DKCO ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av Er användning av dokument eller annan rådgivning från DKCO. Om DKCO och Ni inte har avtalat om annat, kommer DKCO inte att ansvara för att tidsscheman inte hålls eller för att någon del av arbetet inte kan färdigställas inom föreslagna tidsramar, eller för att DKCO inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta sitt arbete på grund av omständigheter utanför byråns kontroll.

Rådgivningen omfattar inte heller affärsekonomiska eller lönsamhetsaspekter och DKCO:s ansvar omfattar därför inte heller bedömningar som Ni gör i detta avseende på basen av er samverkan med DKCO.

Om DKCO på Er begäran skriftligen avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av DKCO och uttryckligen accepterar ansvar även gentemot tredje man, ska det inte öka eller i övrigt påverka DKCO:s ansvar. DKCO:s ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot Er. Eventuella belopp som DKCO betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar ska i motsvarande mån minska DKCO:s ansvar mot er. Även om DKCO särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som DKCO tagit fram, åtar sig DKCO därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man.

Om DKCO avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med Er på grund av omständighet som beror på Er eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall DKCO inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till. DKCO:s ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med Er är tillämpliga också på DKCO:s delägare och personal, liksom på tidigare delägare och tidigare personal.

Utöver ovanstående ansvarsbegränsningar är DKCO:s och dess delägares och dess personals sammanlagda maximala ansvar för skötseln av uppdrag gentemot offentligrättslig, privaträttslig juridisk person eller annan kund med kommersiellt uppdrag begränsat till högst det belopp som motsvarar det aktuella minimiförsäkringsbelopp som advokatförbundet har fastställt för förmögenhetsansvarsförsäkringen.

DKCO kan, utöver vad som anges i dessa villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana ansvarsbegränsningar får Ni del av före uppdraget eller deluppdraget.

Andra rådgivare
DKCO har ett nätverk av professionella rådgivare i såväl Finland och Sverige som i övriga världen och bistår vid behov Er med att hitta och instruera sådana professionella rådgivare. Sådana andra professionella rådgivare ska anses vara oberoende av DKCO och DKCO ansvarar inte för råd från dessa rådgivare eller för att ha rekommenderat dem till Er. DKCO ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar.
Om DKCO på ert uppdrag instruerar sådana andra professionella rådgivare kan DKCO hjälpa Er med att ta in arvodesofferter eller att avtala om det arvode som Ni ska betala för deras tjänster. DKCO tar emellertid inte något ansvar för sådana offerter eller avtal.

Kommunikation
DKCO uppskattar om Ni lämnar besked till aktuell ärendeansvarig advokat för det fall Ni inte vill kommunicera via internet eller genom e-post. DKCO:s spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan i bland filtrera e-post. Följ därför upp viktig e-post genom telefonsamtal.

Insiderförteckning
DKCO förutsätter att Ni kommer att lämna information om när Ni kräver att DKCO ska föra en insiderförteckning för att uppfylla era förpliktelser enligt EU förordning nr 596/2014 (MAR eller Marknadsmissbruksförordningen) och tillhörande regler. DKCO kommer att ge er ett exemplar av insiderförteckningen på Er begäran, förutsatt att begäran framställs inom fem år och en dag efter dess datering. Ni åtar Er då att hålla insiderförteckningen hemlig och att endast använda den för att uppfylla Era förpliktelser enligt nyssnämnda regler. Uppdragsgivaren är ansvarig för att meddela DKCO huruvida vissa givna uppgifter är insiderinformation. DKCO biträder Er vid behov med att avgöra om uppgifterna i ärendet är insiderinformation.

DKCO åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att personerna i insiderförteckningen är införstådda med de förpliktelser som det medför och påföljderna för missbruk och otillbörlig spridning av prispåverkande information.

Ångerrätt för konsument
Enligt 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen har en konsument rätt att häva ett avtal som ingåtts per telefon, brev eller e-post eller via webbplatsen eller något annat medium för distanskommunikation genom att lämna ett meddelande till uppdragstagaren inom 14 dagar från det att han eller hon har tagit emot uppdragsbekräftelsen. Konsumenten har dock inte denna hävningsrätt, om fullgörandet av uppdraget har inletts med konsumentens samtycke.

Uppdragets upphörande
Ni har rätt att avsluta uppdraget när som helst. För att avsluta uppdraget ska Ni meddela DKCO skriftligen att Ni önskar avsluta uppdraget. Ni har skyldighet att betala arvoden och utgifter för tid som vi har använt för leverans av tjänsterna fram till dess att Ni på nämnt sätt informerat DKCO om upphörandet.

DKCO å sin sida har rätt att säga upp uppdraget i enlighet med Finlands Advokatförbunds regler om god advokatsed. Vi har i enlighet med dessa regler bland annat rätt att säga upp avtalet vid betalningsdröjsmål. Uppsägning av avtalet befriar Er inte från att fullfölja återstående betalningar för utfört arbete och kostnader som uppstått innan avtalets uppsägning. Ni förbinder Er även att underteckna handlingar som behövs för att avsluta uppdraget.

Klagomål, krav och ansvarsförsäkring
DKCO:s verksamhet bygger på att dess klienter är nöjda med hur tjänsterna utförs och att DKCO:s rådgivning uppfyller och helst överträffar klienternas förväntningar. Om Ni likväl skulle vara missnöjda eller ha klagomål på DKCO ska Ni underrätta den ansvarige advokaten så snart som möjligt. Om Ni vill framställa krav mot DKCO ska Ni göra det så snart som Ni efter en rimlig undersökning har blivit medveten om de omständigheter som Ni grundar kravet på (preklusion). Krav skall dock framställas senast inom tolv månader efter det att Ni blivit medveten om nämnda omständigheter, och i vart fall senast inom tolv månader efter DKCO:s senaste faktura eller annat slutmeddelande/slutredovisning i uppdraget (avtalad preskription). Om Ert krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot Er ska DKCO ha rätt att bemöta, reglera och träffa en överenskommelse om kravet för Er räkning förutsatt att DKCO håller er skadeslös. Om DKCO inte får den rätten ska DKCO inte ha något ansvar för kravet mot Er. DKCO:s betalning till er förutsätter att Ni överför rätten till regress mot tredje man till DKCO eller byråns försäkringsgivare.

DKCO står under advokatförbundets tillsyn och Ni har alltid rätt att framföra klagomål till tillsynsnämnden eller justitiekanslern för att pröva om DKCO iakttagit de vägledande reglerna om god advokatsed. Närmare uppgifter om detta förfarande finns på Finlands Advokatförbunds hemsida.

DKCO har sådan ansvarsförsäkring som enligt gällande regelverk ankommer på en finsk advokatbyrå.

Tvistlösning och inkasso
DKCO:s uppdrag och dessa allmänna villkor regleras enligt finsk lagstiftning. Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör DKCO:s uppdrag för företagskunder ska slutligt avgöras genom skiljedom av en skiljeman i enlighet med lagen om skiljeförfarande (967/1992). Skiljemannen skall utses av Centralhandelskammaren. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors och handläggningsspråket är svenska. Privatkunder kan i varje fall väcka talan vid allmän domstol. Tvister kring arvode kan alltid hänskjutas för avgörande vid tillsynsnämnden vid Finlands advokatförbund.

DKCO har emellertid alltid rätt att välja att vid allmän domstol väcka talan mot Er om förfallna fordringar, eller vidta annan inkassoåtgärd såsom ansökan om betalningsföreläggande. DKCO har alltid rätt att väcka sådan talan vid Helsingfors tingsrätt. Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller undantag för bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess, blir offentlig. Inkassoåtgärder kan inte utföras utan att Er relation med DKCO blir känd.