Villkor

Dessa villkor gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som DKCO Advokatbyrå Ab, nedan DKCO, utför för sina klienter, dock endast till den del de inte står i strid med särskilt överenskomna villkor i ett uppdragsavtal eller skriftligt avtal mellan DKCO och klienten. Om dessa villkor tillämpats i samband med tidigare uppdragsförhållande eller om DKCO i annat sammanhang tidigare hänvisat till eller tillämpat dessa villkor, tillämpas dessa även för efterföljande uppdrag oberoende av om uttrycklig hänvisning till de allmänna avtalsvillkoren skett, såvida inte annat skriftligen avtalats. Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Finlands Advokatförbunds anvisningar och vägledande regler om god advokatsed för uppdraget. Dessa villkor kan komma att ändras av DKCO från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid tillgänglig på DKCO:s hemsida dkco-law.com. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerats på hemsidan.

Allmänt

DKCO är infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och dess FO-nummer är 0884073-3. Mervärdesskattenumret är FI08840733.

DKCO övervakas av Finlands Advokatförbund, vars kontaktuppgifter är följande:

Finlands Advokatförbund
PB 194 (Simonsgatan 12 B)
00101 Helsingfors
Tfn 09 6866 120

Arbetssätt och uppdrag

DKCO arbetar i förekommande fall i grupper för att tillhandahålla Er de resurser och den kunskap som behövs för att utföra uppdraget på ett effektivt sätt och med hög kvalitet. Under uppdraget kan omfattningen av DKCO:s resurser ändras och DKCO kan även förändra bemanningen i uppdraget. Vid behov och enligt särskild överenskommelse kan också utomstående rådgivare, konsulter eller sakkunniga anlitas.

För att utveckla relationen mellan Er och DKCO och för att säkerställa bästa möjliga förståelse för Er verksamhet utses en klientansvarig advokat med det övergripande ansvaret för DKCO:s tjänster gentemot Er. DKCO kommer också att utse en advokat som är ansvarig för advokatbyråns arbete i det enskilda uppdraget. Den advokaten kan vara den klientansvarige advokaten eller en annan advokat med nödvändig sakkunskap.

DKCO accepterar uppdraget som ett uppdrag för DKCO och inte som ett uppdrag för en enskild advokat. Detta gäller även om det är Er uttryckliga eller outtalade avsikt att uppdraget ska utföras av en eller flera namngivna eller icke namngivna personer. Alla DKCO:s advokater, jurister och övrig personal som arbetar med uppdraget utför sina tjänster för Er i enlighet med dessa villkor. Dessa personer har inte något personligt ansvar mot Er, utöver vad som kan följa av tvingande regler. Uppdragsavtalet är alltså ett avtal mellan Er och DKCO och inte mellan Er och någon enskild person som har anknytning till DKCO. Alla frågeställningar inom en och samma tvist, affärstransaktion eller affärsupplägg ska anses utgöra ett (1) uppdrag även om det innefattar flera fysiska eller juridiska personer, flera rättsområden, om det hanteras av olika jurister inom DKCO eller om skilda fakturor ställs ut.

DKCO:s rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som presenterats för DKCO. Ni kan därför inte använda Er av och förlita Er på rådgivningen för något annat syfte eller ändamål än det för vilket DKCO lämnade den. Rådgivningen är anpassad till och avsedd för Er. Rådgivningen är inte utan uttrycklig bekräftelse från DKCO avsedd att vägleda associerade personer till Er. Såvida DKCO och Ni inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser. Rådgivningen omfattar inte heller affärsekonomiska eller lönsamhetsaspekter.

DKCO:s rådgivning grundar sig på finsk lagstiftning, om inte annat skriftligen avtalas i samband med uppdragets inledande.

Om inte annat anges genomför DKCO inte någon oberoende verifiering av den information som tillhandahållits DKCO för uppdraget. Om inte annat anges utgår DKCO från att det material som tillhandahållits och granskats är riktigt och fullständigt och att ingen relevant information eller relevanta handlingar har undanhållits. Ändringar i uppgifter i tillhandahållet material måste utan dröjsmål meddelas till DKCO. DKCO:s rådgivning i uppdraget avser endast finländsk och åländsk lagstiftning och omfattar alltså inte någon annan jurisdiktion, såvida inget annat uttryckligen överenskommits. Om och i den utsträckning som DKCO uttalar sig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av DKCO:s allmänna erfarenhet av juridiska frågor i sådana jurisdiktioner, såvida inget annat uttryckligen överenskommits. Sådana uttalanden är inte att betrakta som juridisk rådgivning. DKCO biträder Er emellertid vid behov med att inhämta nödvändig rådgivning från jurister verksamma i sådana jurisdiktioner.

Såvida inget annat särskilt överenskommits är all information som framgår i tillhandahållna utkast av dokument preliminär. Den slutligt gällande informationen framgår av lydelsen i slutliga versioner.

Den juridiska bedömning eller de råd DKCO levererar baserar sig på gällande rättsläge vid tillfället. Såvida inget annat särskilt överenskommits ansvarar DKCO inte för och kan således inte hållas ansvarig för att uppdatera bedömningen eller givna råd i takt med efterkommande förändringar i rättsläget.

Kundidentifiering; misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism

I samband med nya uppdrag är DKCO på basis av lag skyldig att kontrollera bl.a. Er identitet och ägarstrukturen i Ert bolag, liksom identiteten på vissa individer kopplade till Ert bolag samt att samla in och bevara bevis gällande identiteten och ägarstrukturen. Detta görs i allmänhet innan uppdraget påbörjas. Av ovan nämnda orsaker kan vi be Er att tillhandahålla oss identitetsbevis och annan information. Av nya klienter kan även referenser efterfrågas.

DKCO är på basis av lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen. Lagen hindrar DKCO från att informera Er om sådana misstankar eller om anmälan av sådana misstankar gjorts eller kan komma att göras.

Angivande av momsnummmer

När DKCO tillhandahåller tjänster momsfritt till en klient i annat land inom EU:s momsområde, d.v.s. när DKCO inte är skyldig att debitera mervärdesskatt, är DKCO skyldig att tillhandahålla detaljer om klientens momsnummer och värdet av tjänsterna som tillhandahållits genom en sammandragsdeklaration för moms till skatteförvaltningen i Finland. Om Ni motsätter Er tillhandahållande av nödvändiga detaljer kan DKCO dessvärre inte assistera Er.

Sekretess

DKCO:s advokater, jurister och övriga anställda är bundna av tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler, lag om advokater samt advokatförbundets vägledande regler om god advokatsed. DKCO kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter Ert samtycke. Om DKCO, inom ramen för utförandet av uppdraget, anlitar utomstående rådgivare, konsulter eller sakkunniga lämnas endast sådana uppgifter och material ut som är nödvändiga för uppdraget och som vi anser att kan vara relevanta för dem i deras arbete för Er räkning.

Personuppgifter och skydd av dem

DKCO behandlar vissa uppgifter för att kunna utföra uppdraget. Därtill är DKCO för vissa uppdrag enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning samt viss dokumentation om sina klienters identitet, dess representanter och ägarförhållanden bland annat för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I vissa fall är DKCO även tvungen att kontrollera ursprunget av våra klienters medel och andra tillgångar samt utreda klientens eventuella politiskt utsatta ställning. DKCO kan därför komma att be Er att tillhandahålla personuppgifter, identitetshandlingar och annan dokumentation om Er, Ert bolag eller annan person som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan komma även efter att ett uppdrag har inletts. Om Ni inte lämnar den dokumentation som DKCO begär, kan DKCO enligt lag och enligt vägledande regler om god advokatsed vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationen med Er.

DKCO kan även vara skyldig att utlämna vissa uppgifter till myndigheter även i andra fall då det uttryckligen är stadgat i lag. Mera information om hur DKCO behandlar personuppgifter finns i DKCO:s beskrivning över personuppgiftsbehandling, som återfinns på stage.dkco-law.com. Föreskrifterna i beskrivningen är i tillämpliga delar en integrerad del av dess allmänna villkor.

Publicitet och marknadsföring

Om inte annat avtalats förbehåller vi oss rätten att uppge Ert namn som vår klient samt en kortfattad beskrivning av uppdraget i samband med offerter till andra kunder samt i samband med uppgifter som lämnas till juridiska kataloger, databaser och hemsidor. När det gäller transaktioner och andra liknande uppdrag samtycker Ni till att vi offentliggör att Ni anlitat oss för uppdraget när transaktionen eller uppdraget blivit allmänt känt. Om en viss transaktion har blivit allmänt känd kan DKCO informera om sitt uppdrag för Er i byråns marknadsföringsmaterial och på byråns hemsida. Information om transaktionen som sådan får endast innehålla uppgifter som redan är allmänt kända. Om DKCO har skäl att tro att Ni inte önskar offentliggörande av DKCO:s medverkan i uppdraget, kommer DKCO att inhämta Ert uttryckliga medgivande innan offentliggörandet.

Dokumenthantering och upphovsrätt

DKCO:s akthantering är som utgångspunkt digital och då DKCO tar emot en fysisk handling digitaliseras handlingen.

Originalhandlingar, samt handlingar som enligt lag eller annan bestämmelse inte kan arkiveras elektroniskt, förvaras och arkiveras fysiskt och återställs till klienten efter att uppdraget avslutats eller vid behov. Om DKCO och Ni inte har avtalat om annat kommer DKCO att sända alla originalhandlingar till Er när uppdraget har avslutats. DKCO kommer att behålla kopior av dokument för byråns egen arkivering.

DKCO äger upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som byrån skapar i ett uppdrag. Ni har rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet har tagits fram. DKCO uppskattar att Ni inte allmänt sprider eller i marknadsföring använder sådant arbetsresultat.

Arvodering och fakturering

Om DKCO och Ni inte har avtalat om något annat, bestäms DKCO:s arvoden av följande faktorer:

(a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt,
(b) uppnått resultat,
(c) nedlagd tid,
(d) det värde som uppdraget avser,
(e) eventuella risker för DKCO och
(f) den eventuella tidspress som gällt för uppdraget.

DKCO:s arvoden överensstämmer med Finlands advokatförbunds regler om arvodering.

Utöver DKCO:s arvoden kan Ni debiteras kostnader för resor, logi och andra direkta utgifter, såsom offentliga avgifter och registreringsavgifter. DKCO förskotterar normalt mindre utgifter för Er räkning och debiterar Er för dem i efterskott, men DKCO kan i stället komma att be Er om förskott för sådana utgifter eller vidarebefordra fakturan för utgiften till Er för betalning. Om avgifterna är betydande har DKCO dock rätt till förskottsbetalning om avgifterna är nödvändiga för det fortsatta utförandet av uppdraget.

DKCO tillämpar normalt en månatlig fakturering. DKCO kan även i övrigt tillhandahålla Er regelbunden information om upparbetade arvoden. Samtliga arvoden faktureras i euro. Om DKCO och Ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för DKCO:s fakturor tio (10) dagar. DKCO debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid sen betalning. Till fakturan tillkommer moms i enlighet med tillämplig skattelagstiftning.

Om Ni ber DKCO adressera en faktura till någon annan uppfyller DKCO Er begäran endast om det är uppenbart att det inte strider mot gällande lag och förutsatt att nödvändig identifikation har genomförts i enlighet med bestämmelserna om kundidentifiering för vilka redogjorts ovan. Ytterligare krävs att Ni, om DKCO så begär, omedelbart betalar fakturan eller den del av den som inte betalats per förfallodagen. Något klientförhållande mellan DKCO och sådan utomstående fakturamottagare uppkommer inte.

Om Ni har rätt till försäkringsersättning, eller tillerkänns av domstol eller annan myndighet rätt till ersättning för juridiska omkostnader, till täckande av hela eller del av DKCO:s arvode, har Ni trots detta ansvar för att DKCO:s arvode betalas med det belopp och i den takt det faktureras och förfaller till betalning. Försäkringar ersätter inte heller alltid mervärdeskatt och har normalt en betydande självrisk samt ett högsta ersättningsbelopp.

Om Er försäkringsgivare förskotterar eller betalar del av arvodet à conto, räknas sådan betalning av från DKCO:s fordran först då betalning sker. DKCO förbehåller sig rätten att ställa ut en à conto-faktura för sitt arvode. Om så sker kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalt arvode, varvid det arvode som Ni betalat à conto ska dras av.

Om uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten åläggas att helt eller delvis betala den vinnande partens kostnader (inklusive advokatarvoden). Oberoende av om Ni är den vinnande eller förlorande parten måste Ni betala arvodet liksom avgifterna för DKCO:s arbete samt ersätta DKCO för kostnader och utlägg i enlighet med dessa allmänna villkor.

DKCO förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan byrån påbörjar sitt arbete i ett uppdrag, dels under pågående uppdrag. DKCO:s rätt till förskottsbetalning gäller löpande under uppdraget. Förskottet ska användas till att reglera framtida utlägg och arvodesfakturor. Normalt avräknas förskott mot faktura först i samband med att ett uppdrag avslutas. Då advokat normalt är förhindrad att begära ett förskott som är större än det förväntade arvodet, kommer DKCO:s slutliga arvode oftast att bli högre än förskottsbeloppet. En begäran om förskott ska således inte anses utgöra en uppskattning eller en begränsning av arvodet.

DKCO strävar efter att tillhandahålla juridiska tjänster till attraktiva arvoden. På Er begäran kommer DKCO i början av ett uppdrag att ge Er en uppskattning av vårt arvode för uppdraget och DKCO kan också, om och i den utsträckning som det är lämpligt och möjligt, träffa en överenskommelse om en budget eller annat arrangemang för uppdraget. Vid avgränsade och mindre omfattande uppdrag där tidsåtgång på förhand kan uppskattas, kan en offert lämnas under vissa givna förutsättningar.

DKCO förbehåller sig rätten att revidera en arvodesuppskattning, budget eller annat prisarrangemang när byrån har skäl att anta att uppgifterna inte längre är korrekta eller målsättningarna inte längre möjliga att uppnå. En lämnad arvodesuppskattning, budget eller ett prisarrangemang ska inte uppfattas som en bindande offert.

Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt.

Ansvar och ansvarsbegränsningar

DKCOs ansvar är begränsat till innehållet i slutliga skriftliga prestationer. DKCO ansvarar under inga omständigheter för muntliga kommentarer eller utkast, ej heller för kursmaterial eller nyhetsbrev eller motsvarande material som inte ingår i enskilt uppdrag. Om Ni önskar agera på basis av en muntlig utsaga, ber vi Er ta upp saken med oss så att vi kan sammanställa en skriftlig och för ändamålet anpassad prestation, som Ni kan förlita Er på. De ansvarsbegränsningar som presenteras i detta avsnitt gäller likväl för våra delägare och annan personal, liksom tidigare delägare och tidigare personal, i förhållande till eventuell skada eller förlust som Ni lidit.

Såvida DKCO inte uttryckligen och skriftligen accepterar att lämna skatterådgivning ansvarar DKCO inte för förluster eller skador till följd av skattepåföljder som påförs eller riskerar att påföras Er till följd av våra tjänster.

DKCO kan inte garantera utgången av ett uppdrag.

DKCO och dess delägares och dess personals sammanlagda maximala ansvar gentemot klient för skötseln av uppdrag är begränsat till direkta ekonomiska skador som orsakats av fel eller försummelse. Vårt ansvar ska minskas med det belopp som Ni erhåller ur en försäkring eller annan ersättning eller gottgörelse som Ni har rätt till.

Om klienten biträtts av en ytterligare rådgivare som orsakat skada, är DKCO:s ansvar begränsat till den proportionella andelen av helhetsskadan.
Till den del DKCO:s uppdrag inkluderar skatterådgivning, är DKCO:s ansvar – utöver vad som här i övrigt framgår gällande DKCO:s ansvarsbegränsningar – begränsat till storleken av eventuella direkta kostnader, såsom förseningsavgift och skatteförhöjning. DKCO:s ansvar omfattar aldrig själva skattebeloppet som Ni åläggs att betala. DKCO ansvarar inte heller för eventuella räknefel avseende skatter som dess rådgivning kan innehålla.

DKCO är inte ansvarig för utebliven produktion eller vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust. DKCO ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av Er användning av dokument eller annan rådgivning från DKCO. Om DKCO och Ni inte har avtalat om annat, kommer DKCO inte att ansvara för att tidsscheman inte hålls, för att någon del av arbetet inte kan färdigställas inom föreslagna tidsramar eller för att DKCO inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta sitt arbete på grund av omständigheter utanför byråns kontroll.
Rådgivningen omfattar inte heller affärsekonomiska eller lönsamhetsaspekter och DKCO:s ansvar omfattar därför inte heller bedömningar som Ni gör i detta avseende på basen av Er samverkan med DKCO.

Om DKCO på Er begäran skriftligen avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av DKCO och uttryckligen accepterar ansvar även gentemot tredje man, ska det inte öka eller i övrigt påverka DKCO:s ansvar. DKCO:s ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot Er. Eventuella belopp som DKCO betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar ska i motsvarande mån minska DKCO:s ansvar mot Er. Även om DKCO särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som DKCO tagit fram, åtar sig DKCO därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man.

Om DKCO avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med Er på grund av omständighet som beror på Er eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, ska DKCO inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till. DKCO:s ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med Er är tillämpliga också på DKCO:s delägare och personal, liksom på tidigare delägare och tidigare personal.

Utöver ovanstående ansvarsbegränsningar är DKCO:s och dess delägares och dess personals sammanlagda maximala ansvar för skötseln av uppdrag gentemot offentligrättslig, privaträttslig juridisk person eller annan kund med kommersielltuppdrag begränsat till högst det belopp som motsvarar det aktuella minimiförsäkringsbelopp som advokatförbundet har fastställt för förmögenhetsansvarsförsäkringen.

DKCO kan, utöver vad som anges i dessa villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana ansvarsbegränsningar får Ni del av före uppdraget eller deluppdraget.

Force Majeure

Vid fall av oöverstigligt hinder (force majeure) har DKCO rätt att fördröja, begränsa eller i sin helhet avbryta uppfyllandet av sina skyldigheter enligt uppdraget.

Som oöverstigligt hinder betraktas en sådan oförutsebar händelse som DKCO inte kunnat förutse vid ingåendet av uppdragsavtalet, vars följder DKCO inte kunnat förhindra eller undvika genom att agera omsorgsfullt och som omöjliggör, väsentligen försvårar eller på annat sätt gör avtalsuppfyllandet oskäligt ur ekonomisk eller annan synvinkel.

Som oöverstigligt hinder ska betraktas t.ex. krig, interna oroligheter, sabotage, cyberattack, explosion, brand, orkan eller andra exceptionella väderfenomen, avbrott i telekommunikationen eller den allmänna samfärdseln, strejk, arbetsinställelse eller arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, virus- eller andra pandemier eller epidemier (inkl. coronavirus) och med dessa jämförbara exceptionella omständigheter.

DKCO informerar Er omedelbart om ett oöverstigligt hinder som påverkar uppdraget uppstår samt när det upphör. DKCO ersätter inte skador som uppkommer till följd av ett oöverstigligt hinder.

Andra rådgivare

DKCO har ett nätverk av professionella rådgivare i såväl Finland och Sverige som i övriga världen och bistår vid behov Er med att hitta och instruera sådana professionella rådgivare. Sådana andra professionella rådgivare ska anses vara oberoende av DKCO och DKCO ansvarar inte för råd från dessa rådgivare eller för att ha rekommenderat dem till Er. DKCO ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar.

Om DKCO på ert uppdrag instruerar sådana andra professionella rådgivare kan DKCO hjälpa Er med att ta in arvodesofferter eller att avtala om det arvode som Ni ska betala för deras tjänster. DKCO tar emellertid inte något ansvar för sådana offerter eller avtal.

Kommunikation

Om annat inte har överenskommits kan DKCO kommunicera med Er via internet eller genom e-post, trots att sådan kommunikation kan vara förknippad med säkerhets- och sekretessrisker. DKCO bär inget ansvar för skador som uppstår till följd av sådana risker.

DKCO uppskattar om Ni lämnar besked till aktuell ärendeansvarig advokat för det fall att Ni inte vill kommunicera via internet eller genom e-post. DKCO:s spam- och virusfilter samt säkerhetsarrangemang kan i bland filtrera e-post. Följ därför upp viktiga e-postmeddelanden genom telefonsamtal eller andra passande kommunikationsmedel.

Insiderförteckning

DKCO ber Er vänligen lämna information om när Ni kräver att DKCO ska föra en insiderförteckning för att uppfylla era förpliktelser enligt EU förordning nr 596/2014 (MAR eller Marknadsmissbruksförordningen) och EU förordning nr 2014/57/EU (MAD eller Marknadsmissbruksdirektivet) samt tillhörande regler. DKCO kommer att ge Er ett exemplar av insiderförteckningen på Er begäran, förutsatt att begäran framställs inom fem år och en dag efter dess datering. Ni åtar Er då att hålla insiderförteckningen hemlig och att endast använda den för att uppfylla Era förpliktelser enligt nyssnämnda regler. Uppdragsgivaren är ansvarig för att meddela DKCO huruvida vissa givna uppgifter är insiderinformation. DKCO biträder Er vid behov med att avgöra om uppgifterna i ärendet är insiderinformation.

DKCO åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att personerna i insiderförteckningen är införstådda med de förpliktelser som det medför och påföljderna för missbruk och otillbörlig spridning av prispåverkande information.

DKCO  Compliance – Särskilt om visselblåsningstjänst och andra compliance tjänster

DKCO tillhandahåller Compliance tjänster till enskilt företag enbart på basis av skriftligt avtal. Tjänster som erbjuds inom ramen för DKCO Compliance är till sin natur preventiva och allmänna och syftar till förebyggande riskhantering.

Ansvar och ansvarsbegränsningar

Information och råd inom ramen för DKCO Compliance är inte rådgivning i specifika frågor eller ärenden. Rådgivningen syftar till – att då DKCO enligt fri prövning bedömer att skäl härtill föreligger – belysa generell risk eller behov av åtgärd från företagets sida. Företaget svarar själv för vilka slutsatser detta drar av den av DKCO tillhandahållna informationen.

De tjänster som erbjuds inom ramen för DKCO Compliance är till sin natur också begränsade och berör endast det specifika material som klienten tillhandahållit DKCO eller det material som kommit till DKCO:s kännedom genom anvisad visselblåsarskanal. DKCO utför inte någon granskning av annan information eller andra informationskällor vid utförandet av compliancetjänsten. DKCO ansvarar inte för eventuella brister, tjänsteavbrott eller andra olägenheter i anvisad visselblåsarkanal. DKCO ansvarar aldrig för skada eller försening som uppkommit till följd av omständigheter utanför DKCO:s kontroll med hänsyn taget till den begränsade information som är föremål för compliancetjänsten i fråga.

DKCO ansvarar inte i något fall för utebliven vinst, skadestånd mot tredje man, förlust av produktion, förlust av data, förlust av verksamhet eller förlust av ”goodwill” eller annan indirekt skada eller förlust. Således omfattar DKCO:s ansvar till den del företaget visar att DKCO förfarit i strid med ingånget avtal enbart direkt skada. Till dessa delar är DKCO:s ansvar dessutom begränsat och ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som klienten har tecknat, kunnat teckna eller som har tecknats för klienten.

Ångerrätt för konsument

Enligt 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen har en konsument rätt att häva ett avtal som ingåtts per telefon, brev eller e-post eller via webbplatsen eller något annat medium för distanskommunikation genom att lämna ett meddelande till uppdragstagaren inom 14 dagar från det att han eller hon har tagit emot uppdragsbekräftelsen. Konsumenten har dock inte denna hävningsrätt, om fullgörandet av uppdraget har inletts med konsumentens samtycke.

Uppdragets upphörande

Ni har rätt att avsluta uppdraget när som helst. För att avsluta uppdraget ska Ni meddela DKCO skriftligen att Ni önskar avsluta uppdraget. Ni har skyldighet att betala arvoden och utgifter för tid som vi har använt för leverans av tjänsterna fram till dess att Ni på nämnt sätt informerat DKCO om upphörandet.

DKCO å sin sida har rätt att säga upp uppdraget i enlighet med Finlands Advokatförbunds regler om god advokatsed. Vi har i enlighet med dessa regler bland annat rätt att säga upp avtalet vid betalningsdröjsmål. Uppsägning av avtalet befriar Er inte från att fullfölja återstående betalningar för utfört arbete och kostnader som uppstått innan avtalets uppsägning. Ni förbinder Er även att underteckna handlingar som behövs för att avsluta uppdraget.

Klagomål och krav

DKCO:s verksamhet bygger på att dess klienter är nöjda med hur tjänsterna utförs och att DKCO:s rådgivning uppfyller och helst överträffar klienternas förväntningar.

Om Ni likväl skulle vara missnöjda eller ha klagomål på DKCO ska Ni underrätta den ansvarige advokaten så snart som möjligt. Om Ni vill framställa krav mot DKCO ska Ni göra det så snart som Ni efter en rimlig undersökning har blivit medveten om de omständigheter som Ni grundar kravet på (preklusion). Krav ska dock framställas senast inom tolv månader efter det att Ni blivit medveten om nämnda omständigheter, och i vart fall senast inom tolv månader efter DKCO:s senaste faktura eller annat slutmeddelande/slutredovisning i uppdraget (avtalad preskription). Om Ert krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot Er ska DKCO ha rätt att bemöta, reglera och träffa en överenskommelse om kravet för Er räkning förutsatt att DKCO håller Er skadeslös. Om DKCO inte får den rätten ska DKCO inte ha något ansvar för kravet mot Er. DKCO:s betalning till Er förutsätter att Ni överför rätten till regress mot tredje man till DKCO eller byråns försäkringsgivare.

DKCO står under advokatförbundets tillsyn och Ni har alltid rätt att framföra klagomål till tillsynsnämnden eller justitiekanslern för att pröva om DKCO iakttagit de vägledande reglerna om god advokatsed. Närmare uppgifter om detta förfarande finns på Finlands Advokatförbunds hemsida.

DKCO har sådan ansvarsförsäkring som enligt gällande regelverk ankommer på en finsk advokatbyrå.

Tvistlösning och inkasso

Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör DKCO:s uppdrag för företagskunder ska slutligt avgöras genom skiljedom av en skiljeman i enlighet med lagen om skiljeförfarande (967/1992). Skiljemannen ska utses av Centralhandelskammaren. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors och handläggningsspråket är svenska. Privatkunder kan i varje fall väcka talan vid allmän domstol. Tvister kring arvode kan alltid hänskjutas för avgörande vid tillsynsnämnden vid Finlands advokatförbund.

DKCO har emellertid alltid rätt att välja att vid allmän domstol väcka talan mot Er om förfallna fordringar, eller vidta annan inkassoåtgärd såsom ansökan om betalningsföreläggande. DKCO har alltid rätt att väcka sådan talan vid Helsingfors tingsrätt. Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller undantag för bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess, blir offentlig. Inkassoåtgärder kan inte utföras utan att Er relation med DKCO blir känd.

DKCO har alltid rätt att driva in förfallna fordringar gentemot Er genom ansökan om betalningsföreläggande eller i allmän domstol. DKCO har då rätt att väcka talan mot Er antingen vid den domstol där Ni har Er hemvist eller vid Helsingfors tingsrätt, Finland.

Tillämplig lag

Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar med anledning av dem, uppdraget, våra arbetsresultat eller råd ska regleras av och tolkas i enlighet med finsk lagstiftning.

Språkversioner

Dessa allmänna villkor finns i en svensk, finsk och engelsk version. För klienter med hemvist i Finland gäller den svensk- och finskspråkiga versionen. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.