Arbetsrätt

DKCO Advokatbyrå har erfarenhet av de flesta frågor som hänför sig till arbetsrättens område.

Som exempel kan nämnas ärenden gällande ingående och upphörande av arbetsavtal, omställningsförhandlingar, kollektivavtalsfrågor samt tvistemål inför allmän domstol och arbetsdomstol i anslutning till arbetsrättsliga spörsmål.

Till DKCO:s uppdrag hör även att säkerställa att företagen iakttar sina juridiska rättigheter och skyldigheter i samband med omorganisationer och i anslutning till företagsöverlåtelser.

Här kan du läsa mer om arbetsrätt.