Socialt ansvar och hållbarhet

För att bidra till social och ekonomisk utveckling sköter DKCO sin verksamhet på ett professionellt och lönsamt sätt där laglighet och god affärsetik genomsyrar arbetet. Som rådgivare och advokatbyrå, och därmed en betydelsefull aktör på affärsmarknaden, har DKCO ett samhällsansvar och även möjlighet till inflytande, inte bara på hur vi själva agerar utan även på hur våra klienter agerar och i förlängningen hela samhället. Nedan följer DKCO:s CSR-policy, vilken åtgärdas och utvärderas kontinuerligt.

Långsiktigt värdeskapande genom etik och regelefterlevnad

DKCO verkar på ett etiskt och affärsmässigt sätt både internt och externt. Endast tillsammans med omgivning och samhälle kan en långsiktig lönsamhet och värdetillväxt skapas.

DKCO:s sociala ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare säkerställer DKCO att de anställda har en hälsosam arbetsmiljö med beaktande av både fysiska och psykologiska aspekter. DKCO tillförsäkrar sina anställda:

  • En säker och trygg arbetsmiljö
  • Insikt i verksamheten, delaktighet och personligt ansvar
  • Lika förutsättningar vad gäller arbetsuppgifter och möjlighet till karriär
  • Absolut nolltolerans mot diskriminering

Rättvis arbetsgivare

DKCO värnar om arbetsplatsklimatet, de anställdas villkor och deras personliga utveckling. Detta stöder bolagets strategi att leverera högklassiga produkter, rekrytera framtidens stjärnor och samtidigt försäkra sig om rimlig balans mellan arbete och privatliv. Som ett bevis på detta arbetssätt beviljade Finlands Juristförbund DKCO rätten att använda certifikatet Rättvis arbetsgivare.

Miljö och hållbarhet

DKCO strävar efter att agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt. DKCO har långt utvecklade och digitaliserade kontor där fysiska handlingar minimeras. Videokonferens och annan elektronisk kommunikation används till övervägande del såväl internt som externt. DKCO agerar enligt följande principer:

  • Återvinning av kontorsmaterial
  • Minimering av resursförbrukning exempelvis i form av att minska elförbrukning och pappersanvändning
  • Miljöaspekter ska alltid beaktas vid lönsamhets- och riskbedömningar i affärsverksamheten

Sponsorering, stipendium och annan stödverksamhet

Genom sponsorering och bidrag stöder DKCO bland annat barn, idrotts- och kulturverksamhet samt särskilt utsatta i samhället. DKCO stöder bland annat följande verksamheter:

Stipendium och praktik

Sedan år 2004 tilldelar DKCO Advokatbyrå årligen en blivande jurist ett stipendium om 1500 euro. Ansökningstiden är 1.1 – 31.1.

DKCO bedriver dessutom en omfattande och fortlöpande praktikantverksamhet.

Case Club

I samarbete med Helsingfors universitet anordnar DKCO kursen ”the Enterprise Case Club”, i vilken ett begränsat antal studeranden startar sina egna fiktiva företag och sedan hanterar olika juridiska utmaningar som företagen möter. Syftet med samarbetet är konkretisera företagsjuridiken och få de framtida juristerna att använda juridiken ur ett entreprenörsperspektiv. The Enterprise Case Club leds av två av DKCO:s jurister, vilka ger deltagarna feedback på deras arbete.

Idrott

DKCO sponsorerar idrottsföreningen IK Falken i Pedersöre. Föreningen har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och har under åren fostrat fram många goda idrottsmän och – kvinnor med såväl nationella som internationella framgångar.

Näringslivsdagen

DKCO har sedan år 2009 varit en av huvudsponsorerna för den årligt återkommande åländska Näringslivsdagen som anordnas av Ålands Näringsliv. Näringslivsdagen erbjuder föreläsningar i världsklass och stora möjligheter att nätverka med både det finska, svenska och åländska näringslivet.

Fartyget Pommern

DKCO är sponsor för Ålands Sjöfartsmuseum och särskilt för besöksupplevelsen ”Pommern – 100 dagar under segel”.

Kobba Klintars Vänner

Kobba Klintar – Mariehamns och hela Ålands ö och ansikte mot havet. DKCO är medlem i föreningen Kobba Klintars Vänner som har till uppgift att bevara och vårda den unika maritima och kulturellt intressanta miljö som är förknippad med ön Kobba Klintar.

Business Lab Åland

DKCO har varit en stolt partner av Business Lab Åland sedan dess start 2015. Business Lab och därmed även DKCO hjälper nya entreprenörer att komma ut på marknaden och möjliggör en smidigare start av företagarkarriären. DKCO erbjuder företagarna gratis juridisk rådgivning och fungerar som bollplank och stöd i pappersdjungeln.