Om arbetsrätt

DKCO Advokatbyrå biträder företag och arbetsgivare i förhållande till anställda och personal. Advokaterna söker det bästa lösningarna i en konflikt eller problemsituation utgående från arbetsgivarens befogade förväntningar på arbetstagarna. Omorganisation och samarbetsförhandlingar föregås av detaljerad planering mellan DKCO Advokatbyrås jurister och företagens HR-avdelningar för att säkerställa en korrekt handläggning och uppfyllelse av ställda mål.

Arbetsmarknaden och arbetslivet befinner sig i ständig förändring. Även den juridiska regleringen som gäller arbetsrekrytering, anställningar och arbetsplatsfrågor förändras snabbt. Förändringarna ställer stora krav på den moderna arbetsgivaren och på chefer i ledande position. I alla skeden av arbetsförhållandet – från rekrytering till att arbetsförhållandet upphör – behöver arbetsgivaren känna till sina rättigheter och skyldigeter gentemot de anställda. Juridiskt välgrundade och välavvägda beslut är nödvändiga för att arbetsgivaren ska undvika negativa påföljder, såsom ersättning för inkomstbortfall, ersättning för ogrundat upphävande av arbetsavtal, skadestånd eller böter för arbetarskyddsförseelser. Ytterligare bör arbetsgivaren känna till bestämmelserna om arbetssökandes och arbetstagares skydd mot diskriminering. En person som blivit uppsagd på diskriminerande grunder kan kräva gottgörelse enligt diskrimineringslagen.