Yleiset ehdot

DKCO Asianajotoimisto Oy, alempana DKCO, noudattaa alempana olevia yleisiä ehtoja kaikissa toimeksiannoissaan, kuitenkin vain niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa DKCO:n ja asiakkaan välillä solmitun toimeksiantosopimuksen kanssa. Yleisten ehtojen ohella noudatetaan kaikissa toimeksiannoissa Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ehdot voivat ajan mittaan muuttua. Yleisten ehtojen viimeinen versio on aina saatavilla DKCO:n kotisivuilta, www.dkco-law.com. Yleisissä ehdoissa tapahtunut muutos koskee ainoastaan toimeksiantoja, jotka ovat aloitettu muutoksen tultua julkaistuksi DKCO:n kotisivuille.

Yleistä
DKCO löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä ja sen y-tunnus on 0884073-3. Arvonlisäverotunniste on FI08840733.
DKCO:n toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliitto, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki
Puh. (09) 6866 120
.

Työtapa ja toimeksiannot
DKCO noudattaa toimeksiannoissaan ryhmätyöskentelyä, jotta tehtävissä vaadittavat resurssit ja tiedot pystyttäisiin takaamaan. Toimeksiannon aikana resurssien laajuus voi muuttua ja DKCO pidättää itselleen myös oikeuden tehdä muutoksia toimeksiannon miehityksessä. Tarpeen vaatiessa käytämme myös ulkopuolisia neuvonantajia, konsultteja tai asiantuntijoita.

Teidän ja DKCO:n välisten suhteiden kehittämiseksi sekä toimintanne parhaan mahdollisen ymmärryksen varmistamiseksi DKCO tarjoaa aina asiakasvastaavan asianajajan, jolla on yleisvastuu DKCO:n puolesta Teitä koskevissa palveluissa. Lisäksi DKCO nimeää erikseen asianajajan, joka yksittäisessä toimeksiannossa vastaa asianajotoimiston työstä. Tähän tehtävään voidaan nimetä asiakasvastaava asianajaja tai toinen, tarpeellista asiantuntemusta omaava asianajaja.

Kun DKCO suostuu toimeksiantoon, se tehdään DKCO:n nimissä eikä yksittäisen asianajajan nimissä. Tämä koskee myös tapauksia, joissa nimenomainen tai lausumaton toivomuksenne on, että tehtävän suorittaisi yksi tai useampi nimetty tai nimeämätön henkilö. Kaikki DKCO:n tehtävien parissa työskentelevät asianajajat, lakimiehet ja muu henkilökunta palvelevat Teitä näiden ehtojen mukaisesti. Mainituilla henkilöillä ei ole henkilökohtaista vastuuta Teitä kohtaan, paitsi mitä voi seurata pakottavista säännöistä.

Näin ollen toimeksiannosta tehty sopimus on sopimus DKCO:n kanssa eikä DKCO:hon yhteydessä olevan yksittäisen henkilön kanssa.

Kaikki kysymyksenasettelut yhden ja saman riita-asian, liiketapahtuman tai liikejärjestelyn puitteissa on katsottava yhdeksi (1) toimeksiannoksi siinäkin tapauksessa, että se käsittää useita lähiyrityksiä, että asiaa hoitavat useammat DKCO:n lakimiehistä ja, että eri laskuja laaditaan.

DKCO:n toimeksiannossa tapahtuva neuvonta on sopeutettu itse toimeksiantoon ja DKCO:lle esitettyihin seikkoihin. DKCO:n antamaan neuvoon ei siten voi luottaa tai sitä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen tai tarpeeseen kuin mihin DKCO on sen jättänyt. Annettu neuvo on sopeutettu Teidän toimintaan ja Teille osoitettu. Liikekumppaninne tai muu Teihin liitetty henkilö ei ilman erillistä vahvistusta voi hyödyntää saamaanne neuvoa omaan toimintaansa. Mikäli ette ole sopineet muuta DKCO:n kanssa, neuvonanto ei kata toimeksiannosta mahdollisesti johtuvia veroseuraamuksia, eikä myöskään huomioi liiketaloudellisia näkökulmia tai kannattavuusaspekteja.

DKCO:n toimeksiannossa tapahtuva neuvonta koskee ainoastaan Suomen lainsäädäntöä eikä näin ollen käsitä muuta lainkäyttövaltaa, ellei muusta nimenomaan ole sovittu.

Mikäli ette ole sopineet muuta DKCO:n kanssa, neuvonanto ei kata toimeksiannosta mahdollisesti johtuvia veroseuraamuksia. Mikäli muuta ei ole sovittu, DKCO ei itsenäisesti tarkista ja vahvista oikeaksi niitä tietoja joita toimitetaan DKCO:lle toimeksiantoa varten. Mikäli muuta ei ole sovittu, DKCO olettaa, että toimitettu materiaali on virheetöntä ja täydellistä ja ettei asiaan olennaisesti vaikuttavia tietoja tai asiakirjoja ole salattu DKCO:lta.

Mikäli ja siinä laajuudessa kuin DKCO antaa lakiasiain lausuntoja muusta lainkäyttövallasta, tämä tapahtuu vain DKCO:n lainopillisista kysymyksistä hankitun yleisen kokemuksen perusteella, ellei muuta nimenomaan ole sovittu. Tämäntapaisia lausuntoja ei ole katsottava lainopillisiksi neuvoiksi. Sen sijaan DKCO avustaa Teitä tarpeen vaatiessa hankkimaan tarvittavaa neuvonantoa vieraan lainkäyttövallan piirissä vaikuttavilta lakimiehiltä.

Salassapito
DKCO:n asianajajia, lakimiehiä ja muuta henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus muun muassa oikeudenkäymiskaaren ja asianajajista annetun lain määräysten mukaisesti sekä asianajajaliiton hyvästä asianajajatavasta annettujen ohjeiden mukaan. DKCO ei paljasta ulkopuolisille seikkoja, jotka eivät ole julkisia, paitsi jos se osana toimeksiannon läpivientiä on välttämätöntä, taikka Te olette suostunut siihen. Ulkopuolisia neuvonantajia, konsultteja tai asiantuntijoita käytettäessä, heille luovutetaan toimeksiannon suorittamisen kannalta tarvittavat tiedot.

Henkilötiedot ja niitä koskeva suoja
DKCO käsittelee tiettyjä tietoja toimeksiannon suorittamiseksi. DKCO on lisäksi tietyissä toimeksiannoissa lain perusteella velvollinen hankkimaan ja säilyttämään asiakkaidensa ja heidän edustajiensa henkilöllisyyttä ja omistussuhteita koskevaa todistelua tai dokumentaatiota rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Joissain tapauksissa olemme myös velvollisia tarkistamaan asiakkaidemme rahojen alkuperän ja muut varat sekä selvittämään asiakkaan mahdollisen poliittisen aseman. DKCO saattaa tämän vuoksi pyytää Teitä esittämään itseänne, yhtiötänne tai muuta toimeksiannossa esiintyvää henkilöä koskevia henkilötietoja, henkilöllisyysasiakirjoja tai muuta dokumentaatiota. Mainitunlainen pyyntö saatetaan esittää myös toimeksiannon vireille tulon jälkeen. Mikäli ette suostu esittämään DKCO:n pyytämää dokumentaatiota, DKCO voi lakimääräysten ja hyvästä asianajajatavasta annettujen ohjeiden perusteella joutua keskeyttämään kanssanne sovitun toimeksiannon sekä suhteensa Teihin.

DKCO voi nimenomaisten lakisäännösten perusteella olla velvollinen luovuttamaan tiettyjä tietoja viranomaisille. Lisätietoja DKCO:n tavasta käsitellä henkilötietoja löytyy DKCO:n henkilötietojen käsittelyn kuvauksesta, joka löytyy sivulta www.dkco-law.com. Kuvauksen määräykset on soveltuvilta osin sisällytetty yleisiin ehtoihin.

Julkisuus ja markkinointi
Mikäli muusta ei ole sovittu, pidätämme oikeuden nimetä teidät asiakkaanamme sekä lyhyesti selostamaan toimeksiannon sisältöä antaessamme tarjouksia muille asiakkaille sekä antaessamme tietoja juridisiin luetteloihin ja tietokantoihin.

Liiketointen ja vastaavien toimeksiantojen osalta suostutte siihen, että julkistamme teidän palkanneen meidät hoitamaan toimeksiantoa siitä hetkestä, kun liiketoimi on tullut julkisesti yleisön tietoon. Tietyn liiketoimen tultua julkisen yleisön tietoon DKCO voi tiedottaa Teiltä saadusta toimeksiannostaan toimiston markkinointimateriaalissa ja toimiston kotisivuilla. Liiketointa koskevaan informaatioon sisällytetään ainoastaan jo ennestään yleisön saatavilla olevia tietoja. Mikäli DKCO:lla on aihetta olettaa, ettette te toivo liiketoimen julkistamista, DKCO pyytää teiltä etukäteen nimenomaista suostumusta julkistamiseen.

Asiakirjojen käsittely ja tekijänoikeus
DKCO:n asiakirjakäsittely on paitsi fyysinen myös digitaalinen ja asiakirjat tallennetaan pääsääntöisesti myös sähköisesti.

DKCO:n vastaanottaessa asiakirjan se digitalisoidaan.

Alkuperäiset asiakirjat, itsenäistä merkitystä omaavat fyysiset asiakirjat sekä asiakirjat, joita lain tai muun määräyksen mukaan ei saa tallentaa sähköisesti säilytetään ja arkistoidaan fyysisesti ja palautetaan asiakkaalle kun toimeksianto on päättynyt tai tarpeen vaatiessa. Mikäli teidän ja DKCO:n välillä ei ole sovittu muuta, lähetämme teille kaikki alkuperäisasiakirjat toimeksiannon päätyttyä. DKCO pitää itsellään kopiot toimiston omaa arkistointia varten.

DKCO omistaa tekijänoikeudet ja kaikki muut aineettomat oikeudet toimeksiantomme yhteydessä luotuihin työtuloksiin. Teillä on luonnollisesti oikeus käyttää tuloksia niihin tarkoituksiin joita varten työtulokset on tehty. DKCO arvostaa sitä, ettette yleisesti jaa ettekä käytä sellaisia työtuloksia markkinointiin.

Palkkiot ja laskutus
Ellei DKCO:n kanssa ole muuta sovittu DKCO:n palkkiot määräytyvät seuraavien tekijöiden perusteella:

(a) toimeksiannon vaatima taito ja kokemus,
(b) saavutettu tulos,
(c) käytetty aika,
(d) toimeksiannon sisällön arvo,
(e) DKCO:lle mahdollisesti aiheutetut riskit; ja
(f) toimeksiantoon mahdollisesti liittynyt kiireellisen aikataulun paine.

DKCO:n palkkiot ovat yhdenmukaiset Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeen kanssa.

Palkkioiden lisäksi DKCO:lla on oikeus velkoa Teiltä korvausta matkakustannuksista, majoituksesta ja muista suorista kuluista, kuten julkisista maksuista ja rekisteröintikuluista. Normaalitapauksessa DKCO maksaa puolestanne pienet kulut ja velkoo niistä korvauksen jälkikäteen, mutta DKCO voi myös pyytää Teiltä ennakkoa tällaisten kulujen varalta tai toimittaa laskun menoista suoraan Teille maksettavaksi. Mikäli maksut ovat merkittäviä, DKCO:lla on oikeus pyytää teiltä ennakkoa kulujen ollessa tarpeellisia toimeksiannon suorittamisen jatkamiseksi.

Tavallisesti DKCO laskuttaa työnsä kerran kuukaudessa. Sen ohella DKCO voi toimittaa Teille säännölliset tiedot kertyneistä palkkioista. Ellei muuta ole sovittu, DKCO soveltaa laskutuksessa kymmenen (10) päivän maksuaikaa. Maksun myöhästyessä DKCO velkoo korkolain mukaista viivästyskorkoa. Laskulle lisätään soveltuvan verolainsäädännön mukainen alv.

Jos Teillä on oikeus vakuutuskorvaukseen DKCO:n koko palkkion tai sen osan kattamiseksi, vastaatte siitä huolimatta DKCO:n palkkion maksamisesta laskussa olevan jaksotuksen ja eräpäivän mukaisesti. Vakuutukset eivät korvaa arvonlisäveroa ja sisältävät tavallisesti huomattavan omavastuun sekä korkeimman sallitun korvausmäärän.

Jos vakuutuksenantaja puolestanne etukäteen suorittaa koko palkkion tai maksaa osan siitä ennakkomaksuna, tällainen maksu vähennetään DKCO:n saatavasta vasta kun maksu on suoritettu. DKCO pidättää itselleen oikeuden laatia palkkiostaan ennakkolaskun. Näin tapahtuessa toimeksiannon loppulasku tulee sisältämään koko palkkion, josta maksamanne ennakkomaksu vähennetään.

DKCO pidättää itsellään oikeuden pyytää ennakkoa, toisaalta ennen kuin toimisto on aloittanut työt toimeksiannon kanssa ja toisaalta ko. toimeksiannon aikana. DKCO:n oikeus ennakkomaksuun on juokseva koko toimeksiannon aikana. Ennakko on käytettävä vastaisten kulujen ja palkkiolaskujen kattamiseksi. Normaalitapauksessa ennakko vähennetään laskusta vasta kun toimeksianto on loppuun suoritettu. Koska asianajaja tavallisesti on estynyt pyytämästä arvioitua palkkiota suurempaa ennakkoa, DKCO:n lopullinen palkkio on useimmiten suurempi kuin ennakkomäärä.

DKCO pyrkii aina tarjoamaan lakipalveluita, jotka laadun ja palkkion osalta ovat kilpailukykyisiä. Pyynnöstänne DKCO laatii toimeksiannon alkaessa arvion palkkiostaan, minkä lisäksi DKCO, jos ja siinä laajuudessa kuin se on sopivaa ja mahdollista, tekee sopimuksen toimeksiantoa koskevasta talousarviosta tai muusta järjestelystä. Rajoitetuista ja vähämerkityksellisistä tehtävistä, joissa ajankäyttö etukäteen voidaan arvioida, DKCO voi tietyin edellytyksin jättää tarjouksen kustannuksista.

DKCO pidättää itselleen oikeuden tarkistaa palkkioarvionsa, talousarvionsa tai muun järjestelynsä, jos toimistolla on aihetta olettaa että tiedot eivät enää pidä paikkaansa tai että asetettuihin tavoitteisiin ei enää päästä. Kaikki rahamäärät ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Vastuu ja vastuunrajoitukset
DKCO:n vastuu rajoittuu lopullisiin asiakirjoihin. DKCO ei ota vastuuta missään olosuhteissa suullisista kommenteista tai luonnoksista, eikä myöskään kurssimateriaaleista tai uutiskirjeistä tai vastaavasta materiaalista, joka ei sisälly yksittäiseen ja erilliseen toimeksiantoon. Jos haluatte toimia jonkin suullisen lausuman perusteella, pyydämme teitä ottamaan asian esiin kanssamme, jotta voimme laatia teille luotettavan, kirjallisen ja tarkoitukseen soveltuvan esityksen. Tässä jaksossa esitetyt vastuunrajoitukset koskevat niin osakkaitamme, muuta henkilökuntaamme, kuten myös aiempia osakkaitamme ja aiempaa henkilökuntaamme, suhteessa teidän kärsimiinne vahinkoihin.

DKCO ei voi taata toimeksiantojen lopputulosta.

DKCO:n osakkaiden ja henkilökunnan yhteenlaskettu suurin mahdollinen vastuu asiakasta kohden toimeksiannon hoitamisesta rajoittuu niihin suoriin vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet virheestämme tai laiminlyönnistämme. Vastuumme vähenee vastaavassa määrin, kuin te saatte korvausta tai hyvitystä vakuutuksesta tai muilla tavoin.

Mikäli käytätte toista neuvonantajaa ja tämä aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa, on DKCO:n vastuu rajattu DKCO:n suhteelliseen osaan kokonaisvahingosta.

Siltä osin kun DKCO:n toimeksianto sisältää veroneuvontaa, on DKCO:n vastuu näistä ehdoista muutoin ilmi käyvän lisäksi rajoitettu mahdollisiin välittömiin kuluihin, kuten viivästysmaksuihin ja veronkorotuksiin. DKCO:n vastuu ei missään vaiheessa kata Teidän maksettavaksi tulevia varsinaisia veroja. DKCO ei myöskään vastaa veroneuvontaan liittyvistä mahdollisista laskuvirheistä.

DKCO ei vastaa saamatta jääneestä tuotannosta tai voitosta tahi muusta välillisestä vahingosta, tappiosta, seurannaisvahingosta tai seurannaistappiosta. DKCO:ta ei voida asettaa kolmannelle osapuolelle vastuuseen DKCO:lta saamanne asiakirjan tai muun neuvon käytöstä. Mikäli ette ole DKCO:n kanssa muuta sopineet, DKCO ei vastaa aikataulun rikkomisesta tai siitä että jostakin tehtävänosasta ei pystytä suoriutumaan ehdotetun ajan puitteissa, eikä siitä että DKCO ei pysty aloittamaan tai jatkamaan työtään toimiston kontrollin ulkopuolella olevien seikkojen vuoksi.

Neuvonanto ei kata liiketoiminnallisia tai kannattavuusseikkoja eikä DKCO:n vastuu myöskään ulotu kattamaan näihin liittyviä päätöksiä, joita Te DKCO:n kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta teette.

DKCO:n vastuu rajoittuu lopullisiin kirjallisiin suorituksiin. DKCO ei missään tapauksissa vastaa suullisista kommenteista tai luonnoksista, kuten ei myöskään kurssiaineistosta tai uutiskirjeistä tai vastaavasta materiaalista joka ei sisälly yksittäiseen toimeksiantoon. Mikäli haluatte toimia suullisen lausunnon perusteella, toivomme nostavanne asian esille kanssamme voidaksemme valmistella kirjallisen, tavoitettanne varten räätälöidyn suorituksen, johon voitte luottaa.

Jos DKCO pyynnöstänne kirjallisesti sopii, että kolmas osapuoli voi luottaa DKCO:n antamaan neuvoon tai esittämään asiakirjaan ja nimenomaan hyväksyy vastuun kolmannellekin osapuolelle, tämä ei lisää DKCO:n vastuuta eikä muutenkaan vaikuta siihen. DKCO:n vastuu tälle kolmannelle osapuolelle on sama kuin DKCO:n vastuu Teille. DKCO:n kolmannelle osapuolelle tällaisesta vastuusta mahdollisesti maksama rahasumma vähentää vastaavasti DKCO:n vastuun Teille. Vaikkakin DKCO erikseen on sopinut että kolmas osapuoli saa luottaa DKCO:n antamaan neuvoon tai esittämään asiakirjaan, DKCO ei sitä vastoin asetu neuvonantajanvastuuseen kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

Jos DKCO keskeyttää toimeksiannon suorittamisen tai lopettaa suhteen Teihin seikoista, jotka riippuvat Teistä tai johtuvat lainmukaisesta velvollisuudesta tahi hyvästä asianajajatavasta, DKCO ei kanna vastuuta tästä mahdollisesti syntyneestä vahingosta. DKCO:n näiden ehtojen tai Teidän kanssanne tehdyn erillisen sopimuksen mukaisia vastuunrajoituksia sovelletaan myös DKCO:n osakkaisiin ja henkilökuntaan, sekä aikaisempiin osakkaisiin ja aiempaan henkilökuntaamme.

Yllämainittujen vastuunrajoitusten lisäksi DKCO:n ja sen osakkaiden ja henkilökunnan suurin mahdollinen yhteenlaskettu vastuu julkisyhteisöjen, yksityisoikeudellisten oikeushenkilöjen, tai muiden kaupallisten asiakkaiden toimeksiannoissa on rajattu asianajajaliiton kulloinkin vahvistamaan varallisuusvastuuvakuutuksen vähimmäisvakuutusmäärään.

Sen lisäksi mitä näissä ehdoissa mainitaan, DKCO voi tiettyjen toimeksiantojen tai osatehtävien osalta soveltaa erilaisia vastuunrajoituksia. Tällaisista vastuunrajoituksista saatte tiedon ennen toimeksiantoon tai osatehtävään ryhtymistä.

Muut neuvonantajat
DKCO on luonut verkoston ammatillisia neuvonantajia niin Suomessa ja Ruotsissa kuin muuallakin maailmassa ja avustaa Teitä tarvittaessa löytämään ja opastamaan sellaisia ammatillisia neuvonantajia. Nämä muut ammatilliset neuvonantajat on katsottava riippumattomiksi DKCO:sta ja DKCO ei vastaa kyseisten neuvonantajien antamista neuvoista eikä heidän suosittamisesta Teille. DKCO ei myöskään vastaa näiden neuvonantajien velkomista palkkioista tai kustannuksista.

Jos DKCO puolestanne opastaa sellaisia muita ammatillisia neuvonantajia, DKCO voi avustaa Teitä hankkimaan tarjouksia palkkioista tai sopimaan heidän palveluistaan maksettavasta palkkiosta. DKCO ei kuitenkaan vastaa kyseisistä tarjouksista tai sopimuksista.

Viestintä
DKCO hyväksyy yhteydenpidon Teidän ja asiasta vastaavan asianajajan välillä myös muilla välineillä, mikäli ette halua kommunikoida Internetin tai sähköpostin välityksellä. DKCO:n roskaposti- ja virussuodattimet ja muut turvatoimet voivat joskus estää sähköpostin perillepääsyn. Muistakaa sen vuoksi aina puhelimitse varmistaa että tärkeä sähköposti on päässyt läpi.

Luettelo sisäpiiriläisistä
DKCO edellyttää Teiltä viestiä siitä koska tulette vaatimaan DKCO:ta pitämään luetteloa sisäpiiriläisistä. DKCO toimittaa Teille pyynnöstä kappaleen sisäpiiriluettelosta, edellyttäen että pyyntö esitetään viiden vuoden ja yhden päivän kuluessa sen päiväyksestä. Suostutte tällöin pitämään luettelon salaisena ja käyttämään sitä ainoastaan täyttääksenne äsken mainituissa säännöissä olevia velvoitteitanne. Toimeksiantaja on vastuussa siitä että DKCO:lle ilmoitetaan, mikäli jotkut annetuista tiedoista on katsottava sisäpiiritiedoiksi. Tarpeen vaatiessa DKCO avustaa Teitä ratkaisemaan mitkä tiedot jossakin asiassa on katsottava sisäpiiritiedoiksi.

DKCO lupaa ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta sisäpiiriluetteloon merkityt henkilöt tiedostavat ne velvoitteet, jotka liittyvät hintaan vaikuttavan tiedon asiattomaan levittämiseen ja sen väärinkäyttöön sekä tästä johtuvat seuraamukset.

Kuluttajan peruuttamisoikeus
Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu.

Toimeksiannon päättäminen
Teillä on oikeus päättää toimeksianto milloin tahansa. Teidän tulee tehdä ilmoitus toimeksiannon päättämisestä kirjallisesti DKCO:lle. Teillä on velvollisuus maksaa palkkiot ja aiheutuneet kustannukset siltä ajalta, jonka olemme käyttäneet palveluiden tuottamiseen ennen kuin DKCO:ta on tiedottanut edellä mainituin tavoin toimeksiannon päättämisestä.

DKCO:lla puolestaan on oikeus irtisanoa toimeksianto Suomen Asianajotoimiston sääntöjen mukaisesti hyvästä asianajotavasta. Meillä on säännösten mukaan oikeus irtisanoa sopimus maksuviivästyksen sattuessa. Sopimuksen irtisanominen ei vapauta teitä maksuvelvollisuudestanne joka johtuu ennen työsopimuksen irtisanomista suorittamastamme työstä tai muista, sitä ennen syntyneistä kuluista. Sitoudutte myös allekirjoittamaan toimeksiannon päättämisen vaatimat asiakirjat.

Valitukset, vaatimukset ja vastuuvakuutus
DKCO:n toiminta rakentuu sille, että asiakkaat ovat tyytyväisiä tehtävien hoitamiseen ja että DKCO:n neuvonanto täyttää, jopa ylittääkin, asiakkaiden odotukset. Jos siitä huolimatta olette tyytymätön palveluihin tai haluatte esittää moitteita DKCO:lle, tulee Teidän mahdollisimman pian ilmoittaa tästä vastaavalle asianajajalle. Jos haluatte esittää vaatimuksia DKCO:lle, tulee Teidän tehdä se heti sen jälkeen kun olette kohtuullisen tutkimuksen jälkeen tullut tietoiseksi niistä seikoista, joihin Te vaatimuksenne perustatte (prekluusio). Vaatimus on kuitenkin esitettävä viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa siitä kun tulitte tietoiseksi mainituista seikoista, ja joka tapauksessa kahdentoista kuukauden kuluessa DKCO:n viimeksi lähetetystä laskusta tai muusta toimeksiantoa koskevasta loppuilmoituksesta/lopputilityksestä (sovittu preskriptio). Jos vaatimuksenne perustuu viranomaisen tai kolmannen osapuolen Teille esittämään vaatimukseen, on DKCO:lla oikeus puolestanne vastata vaatimukseen, järjestellä sitä tai sopia siitä, edellytyksellä että DKCO takaa vahingoittumattomuutenne. Mikäli DKCO:lle ei anneta tätä oikeutta, DKCO ei vastaa Teille esitetystä vaatimuksesta. DKCO:n Teille suorittama maksu edellyttää, että siirrätte regressioikeuden kolmatta osapuolta kohtaan DKCO:lle tai toimiston vakuutuksenantajalle.

DKCO on Suomen Asianajajaliiton valvonnan alaisena ja Teillä on aina oikeus esittää valituksia valvontalautakunnalle tai oikeuskanslerille saadaksenne arvion siitä onko DKCO noudattanut hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Tarkemmat tiedot kyseisestä menettelystä löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

DKCO:lla on soveltuvan sääntelyn mukainen vastuuvakuutus.

Riidanratkaisu ja perintä
DKCO:n toimeksiannoista ja siihen liittyvistä yleisistä ehdoista säädetään Suomen laissa. Ko. yleisiä ehtoja tai DKCO:n yritysasiakkaiden puolesta ajamaa asiaa koskeva riita on lopullisesti ratkaistava välimiehen antamalla välitystuomiolla välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaan. Välimiehen nimeää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja käsittelykieli ruotsi. Yksityisasiakkaat voivat aina nostaa kanteen yleisessä tuomioistuimessa. Palkkiota koskeva riita voidaan aina saattaa Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan ratkaistavaksi.

DKCO:lla on kuitenkin aina oikeus joko yleisessä tuomioistuimessa nostaa velkomiskanne Teitä vastaan erääntyneistä saatavista tai ryhtyä muuhun perimistoimenpiteeseen kuten hakemukseen maksamismääräysmenettelystä. DKCO:lla on aina oikeus nostaa vastaava kanne Helsingin käräjäoikeudessa. Asianajajan vaitiolovelvollisuutta koskevissa säännöissä on poikkeus muun muassa asianajajan oman palkkion perintää tarkoittavan velkomuksen osalta. Erääntynyt maksu voi täten johtaa siihen, että muutoin salassa pidettävästä tiedosta tulee julkinen. Perimistoimenpiteisiin ei voida ryhtyä ilman että suhteenne DKCO:hon tulee tunnetuksi.