Ehdot

DKCO Asianajotoimisto Oy, alempana DKCO, noudattaa alempana olevia yleisiä ehtoja kaikissa toimeksiannoissaan, kuitenkin vain niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa DKCO:n ja asiakkaan välillä solmitun toimeksiantosopimuksen kanssa. Mikäli näitä ehtoja on sovellettu aikaisempien toimeksiantojen yhteydessä tai mikäli DKCO on viitannut näihin ehtoihin muussa yhteydessä, näitä ehtoja sovelletaan myös muiden toimeksiantojen osalta riippumatta siitä onko ehtoihin nimenomaisesti viitattu vai ei, mikäli muusta ei ole kirjallisesti sovittu. Yleisten ehtojen ohella noudatetaan kaikissa toimeksiannoissa Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ehdot voivat ajan mittaan muuttua. Yleisten ehtojen viimeinen versio on aina saatavilla DKCO:n kotisivuilta, dkco-law.com. Yleisissä ehdoissa tapahtunut muutos koskee ainoastaan toimeksiantoja, jotka ovat aloitettu muutoksen tultua julkaistuksi DKCO:n kotisivuille.

Yleistä

DKCO löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä ja sen y-tunnus on 0884073-3. Arvonlisäverotunniste on FI08840733.

DKCO:n toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliitto, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki
Puh. (09) 6866 120

Työtapa ja toimeksiannot

DKCO noudattaa toimeksiannoissaan ryhmätyöskentelyä, jotta tehtävissä vaadittavat resurssit ja osaaminen voidaan taata ja näin turvata toimeksiantojen tehokas ja laadukas toteutus. Toimeksiannon aikana resurssien laajuus voi muuttua ja DKCO pidättää itselleen myös oikeuden tehdä muutoksia toimeksiannon miehityksessä. Tarpeen vaatiessa käytämme myös ulkopuolisia neuvonantajia, konsultteja tai asiantuntijoita.

Teidän ja DKCO:n välisten suhteiden kehittämiseksi sekä toimintanne parhaan mahdollisen ymmärryksen varmistamiseksi DKCO tarjoaa aina asiakasvastaavan asianajajan, jolla on yleisvastuu DKCO:n puolesta Teitä koskevissa palveluissa. Lisäksi DKCO nimeää erikseen asianajajan, joka yksittäisessä toimeksiannossa vastaa asianajotoimiston työstä. Tähän tehtävään voidaan nimetä asiakasvastaava asianajaja tai toinen, tarpeellista asiantuntemusta omaava asianajaja.

Kun DKCO suostuu toimeksiantoon, se tehdään DKCO:n nimissä eikä yksittäisen asianajajan nimissä. Tämä koskee myös tapauksia, joissa nimenomainen tai lausumaton toivomuksenne on, että tehtävän suorittaisi yksi tai useampi nimetty tai nimeämätön henkilö. Kaikki DKCO:n tehtävien parissa työskentelevät asianajajat, juristit ja muu henkilökunta palvelevat Teitä näiden ehtojen mukaisesti. Mainituilla henkilöillä ei ole henkilökohtaista vastuuta Teitä kohtaan, paitsi mitä voi seurata pakottavista säännöistä. Näin ollen toimeksiannosta tehty sopimus on sopimus DKCO:n kanssa eikä DKCO:hon yhteydessä olevan yksittäisen henkilön kanssa.

Kaikki kysymyksenasettelut yhden ja saman riita-asian, liiketapahtuman tai liikejärjestelyn puitteissa on katsottava yhdeksi (1) toimeksiannoksi siinäkin tapauksessa, että se käsittää useita juridisia tai fyysisiä henkilöitä, useampaa oikeudenalaa, että asiaa hoitavat useammat DKCO:n juristeista ja, että eri laskuja laaditaan.

DKCO:n toimeksiannossa tapahtuva neuvonta on sopeutettu itse toimeksiantoon ja DKCO:lle esitettyihin seikkoihin. DKCO:n antamaan neuvoon ei siten voi luottaa tai sitä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen tai tarpeeseen kuin mihin DKCO on sen jättänyt. Annettu neuvo on sopeutettu Teidän toimintaan ja Teille osoitettu. Liikekumppaninne tai muu Teihin liitetty henkilö ei ilman erillistä vahvistusta voi hyödyntää saamaanne neuvoa omaan toimintaansa. Mikäli ette ole sopineet muuta DKCO:n kanssa, neuvonanto ei kata toimeksiannosta mahdollisesti johtuvia veroseuraamuksia, eikä myöskään huomioi liiketaloudellisia näkökulmia tai kannattavuusaspekteja.

DKCO:n toimeksiannossa tapahtuva neuvonta koskee ainoastaan Suomen lainsäädäntöä eikä näin ollen käsitä muuta lainkäyttövaltaa, ellei muusta nimenomaan ole sovittu.
Mikäli ette ole sopineet muuta DKCO:n kanssa, neuvonanto ei kata toimeksiannosta mahdollisesti johtuvia veroseuraamuksia. Mikäli muuta ei ole sovittu, DKCO ei itsenäisesti tarkista ja vahvista oikeaksi niitä tietoja joita toimitetaan DKCO:lle toimeksiantoa varten. Mikäli muuta ei ole sovittu, DKCO olettaa, että toimitettu materiaali on virheetöntä ja täydellistä ja ettei asiaan olennaisesti vaikuttavia tietoja tai asiakirjoja ole salattu DKCO:lta. Toimitettujen tietojen mahdollisista muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä DKCO:lle. DKCO:n toimeksiantoon liittyvä neuvonta kattaa vain ja ainoastaan suomalaisen ja ahvenanmaalaisen lainsäädännön ellei muuta nimenomaisesti ole sovittu.

Mikäli ja siinä laajuudessa kuin DKCO antaa lakiasiain lausuntoja muusta lainkäyttövallasta, tämä tapahtuu vain DKCO:n lainopillisista kysymyksistä hankitun yleisen kokemuksen perusteella, ellei muuta nimenomaan ole sovittu. Tämäntapaisia lausuntoja ei ole katsottava lainopillisiksi neuvoiksi. Sen sijaan DKCO avustaa Teitä tarpeen vaatiessa hankkimaan tarvittavaa neuvonantoa vieraan lainkäyttövallan piirissä vaikuttavilta juristeilta.

DKCO:n laatimien luonnoksien sisällöt ovat alustavia, ellei muuta ole sovittu. Asiakirjojen lopullinen sisältö käy ilmi asiakirjojen lopullisesta muotoilusta.

DKCO:n tulkinnat ja suositukset perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön. Ellei muuta sovita, ei DKCO ole tai sitä voida pitää velvollisena päivittämään sen tulkintoja tai suosituksia myöhempien lainsäädäntömuutosten myötä.

Asiakkaiden tunteminen; rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

DKCO on lain nojalla velvollinen jokaisen uuden toimeksiannon yhteydessä tarkistamaan henkilöllisyytenne sekä yrityksenne omistusrakenteen, varmistamaan tiettyjen yrityksenne edustajien henkilöllisyyden sekä keräämään ja säilyttämään henkilöllisyys- ja omistusrakennetietoja. Yllä mainitusta syystä voimme pyytää teiltä henkilöllisyystodistuksen ja muuta tietoa. Uusilta asiakkailta voimme myös pyytää referenssejä.

DKCO on sovellettavan lainsäädännön nojalla velvollinen ilmoittamaan rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvät epäilyksensä keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Laki estää DKCO:ta ilmoittamasta
Teille tällaisista epäilyksistä tai että epäilysten johdosta on tehty tai tullaan mahdollisesti tekemään ilmoitus.

Arvonlisäverotunnisteen ilmoittaminen

DKCO:n tarjotessa arvonlisäverottomia palveluja toisessa EU:n arvonlisäveroalueella sijaitsevassa maassa toimivalle asiakkaalle, eli silloin kun DKCO:n ei ole velvollinen keräämään arvonlisäveron, on DKCO velvollinen keräämään tietoa asiakkaan arvonlisäverotunnisteesta sekä ostettujen palvelujen arvosta ja ilmoittamaan nämä arvonlisäveroselvityksessä Suomen veroviranomaisille. Mikäli kieltäydytte tekemästä yhteistyötä tältä osin, ei DKCO voi avustaa sinua toimeksiannossa.

Salassapito

DKCO:n asianajajia, juristeja ja muuta henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus muun muassa oikeudenkäymiskaaren ja asianajajista annetun lain määräysten mukaisesti sekä asianajajaliiton hyvästä asianajajatavasta annettujen ohjeiden mukaan. DKCO ei paljasta ulkopuolisille seikkoja, jotka eivät ole julkisia, paitsi jos se osana toimeksiannon läpivientiä on välttämätöntä, taikka Te olette suostunut siihen. Mikäli DKCO toimeksiannon puitteissa käyttää ulkopuolisia neuvonantajia, konsultteja tai asiantuntijoita luovutetaan näille ainoastaan toimeksiannon kannalta välttämättömiä tietoja ja materiaalia jotka DKCO katsoo olevan olennaisia heidän suorittaessaan tehtäviä teidän lukuun.

Henkilötiedot ja niitä koskeva suoja

DKCO käsittelee tiettyjä tietoja toimeksiannon suorittamiseksi. DKCO on lisäksi tietyissä toimeksiannoissa lain perusteella velvollinen hankkimaan ja säilyttämään asiakkaidensa ja heidän edustajiensa henkilöllisyyttä ja omistussuhteita koskevaa todistelua tai dokumentaatiota rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Joissain tapauksissa olemme myös velvollisia tarkistamaan asiakkaidemme rahojen alkuperän ja muut varat sekä selvittämään asiakkaan mahdollisen poliittisen aseman. DKCO saattaa tämän vuoksi pyytää Teitä esittämään itseänne, yhtiötänne tai muuta toimeksiannossa esiintyvää henkilöä koskevia henkilötietoja, henkilöllisyysasiakirjoja tai muuta dokumentaatiota. Mainitunlainen pyyntö saatetaan esittää myös toimeksiannon vireille tulon jälkeen. Mikäli ette suostu esittämään DKCO:n pyytämää dokumentaatiota, DKCO voi lakimääräysten ja hyvästä asianajajatavasta annettujen ohjeiden perusteella joutua keskeyttämään kanssanne sovitun toimeksiannon sekä suhteensa Teihin.

DKCO voi nimenomaisten lakisäännösten perusteella olla velvollinen luovuttamaan tiettyjä tietoja viranomaisille. Lisätietoja DKCO:n tavasta käsitellä henkilötietoja löytyy DKCO:n henkilötietojen käsittelyn kuvauksesta, joka löytyy sivulta stage.dkco-law.com. Kuvauksen määräykset on soveltuvilta osin sisällytetty yleisiin ehtoihin.

Julkisuus ja markkinointi

Mikäli muusta ei ole sovittu, pidätämme oikeuden nimetä teidät asiakkaanamme sekä lyhyesti selostamaan toimeksiannon sisältöä antaessamme tarjouksia muille asiakkaille sekä antaessamme tietoja juridisiin luetteloihin, tietokantoihin ja kotisivuille.

Liiketointen ja vastaavien toimeksiantojen osalta suostutte siihen, että julkistamme teidän palkanneen meidät hoitamaan toimeksiantoa siitä hetkestä, kun liiketoimi on tullut julkisesti yleisön tietoon. Tietyn liiketoimen tultua julkisen yleisön tietoon DKCO voi tiedottaa Teiltä saadusta toimeksiannostaan toimiston markkinointimateriaalissa ja toimiston kotisivuilla. Liiketointa koskevaan informaatioon sisällytetään ainoastaan jo ennestään yleisön saatavilla olevia tietoja. Mikäli DKCO:lla on aihetta olettaa, ettette te toivo liiketoimen julkistamista, DKCO pyytää teiltä etukäteen nimenomaista suostumusta julkistamiseen.

Asiakirjojen käsittely ja tekijänoikeus

DKCO:n asiakirjakäsittely on paitsi fyysinen myös digitaalinen ja asiakirjat tallennetaan pääsääntöisesti myös sähköisesti. DKCO:n vastaanottaessa asiakirjan se digitalisoidaan.

Alkuperäiset asiakirjat, itsenäistä merkitystä omaavat fyysiset asiakirjat sekä asiakirjat, joita lain tai muun määräyksen mukaan ei saa tallentaa sähköisesti säilytetään ja arkistoidaan fyysisesti ja palautetaan asiakkaalle kun toimeksianto on päättynyt tai tarpeen vaatiessa. Mikäli teidän ja DKCO:n välillä ei ole sovittu muuta, lähetämme teille kaikki alkuperäisasiakirjat toimeksiannon päätyttyä. DKCO pitää itsellään kopiot toimiston omaa arkistointia varten.

DKCO omistaa tekijänoikeudet ja kaikki muut aineettomat oikeudet toimeksiantomme yhteydessä luotuihin työtuloksiin. Teillä on luonnollisesti oikeus käyttää tuloksia niihin tarkoituksiin joita varten työtulokset on tehty. DKCO arvostaa sitä, ettette yleisesti jaa ettekä käytä sellaisia työtuloksia markkinointiin.

Palkkiot ja laskutus

Ellei DKCO:n kanssa ole muuta sovittu DKCO:n palkkiot määräytyvät seuraavien tekijöiden perusteella:
(a) toimeksiannon vaatima taito ja kokemus,
(b) saavutettu tulos,
(c) käytetty aika,
(d) toimeksiannon sisällön arvo,
(e) DKCO:lle mahdollisesti aiheutetut riskit; ja
(f) toimeksiantoon mahdollisesti liittynyt kiireellisen aikataulun paine.

DKCO:n palkkiot ovat yhdenmukaiset Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeen kanssa.

Palkkioiden lisäksi DKCO:lla on oikeus velkoa Teiltä korvausta matkakustannuksista, majoituksesta ja muista suorista kuluista, kuten julkisista maksuista ja rekisteröintikuluista. Normaalitapauksessa DKCO maksaa puolestanne pienet kulut ja velkoo niistä korvauksen jälkikäteen, mutta DKCO voi myös pyytää Teiltä ennakkoa tällaisten kulujen varalta tai toimittaa laskun menoista suoraan Teille maksettavaksi. Mikäli maksut ovat merkittäviä, DKCO:lla on oikeus pyytää teiltä ennakkoa kulujen ollessa tarpeellisia toimeksiannon suorittamisen jatkamiseksi.

Tavallisesti DKCO laskuttaa työnsä kerran kuukaudessa. Sen ohella DKCO voi toimittaa Teille säännölliset tiedot kertyneistä palkkioista. Kaikki kulut laskutetaan euroissa. Ellei muuta ole sovittu, DKCO soveltaa laskutuksessa kymmenen (10) päivän maksuaikaa. Maksun myöhästyessä DKCO velkoo korkolain mukaista viivästyskorkoa. Laskulle lisätään soveltuvan verolainsäädännön mukainen alv.

DKCO voi pyynnöstänne laskuttaa muuta tahoa vain, mikäli pyyntö ei ole ilmeisen lainvastainen ja edellyttäen, että vaadittava asiakkaantunnistus on tehty yllä selostetun asiakkaan tuntemismenettelyn mukaisesti. DKCO edellyttää myös, että Te sitoudutte pyydettäessä maksamaan laskun tai sen puuttuvan osan, mikäli tätä ei ole maksettu eräpäivään mennessä. DKCO:n ja laskutettavan tahon välille ei muodostu asiakassuhdetta.

Jos Teillä on oikeus vakuutuskorvaukseen DKCO:n koko palkkion tai sen osan kattamiseksi, vastaatte siitä huolimatta DKCO:n palkkion maksamisesta laskussa olevan jaksotuksen ja eräpäivän mukaisesti. Vakuutukset eivät korvaa arvonlisäveroa ja sisältävät tavallisesti huomattavan omavastuun sekä korkeimman sallitun korvausmäärän.

Jos vakuutuksenantaja puolestanne etukäteen suorittaa koko palkkion tai maksaa osan siitä ennakkomaksuna, tällainen maksu vähennetään DKCO:n saatavasta vasta kun maksu on suoritettu. DKCO pidättää itselleen oikeuden laatia palkkiostaan ennakkolaskun. Näin tapahtuessa toimeksiannon loppulasku tulee sisältämään koko palkkion, josta maksamanne ennakkomaksu vähennetään.

Mikäli toimeksianto koskee riitaa, voidaan häviävä osapuoli määrätä maksamaan voittajan kulut (mukaan lukien asianajajakulut). Riippumatta siitä, jos te olette voittava tai häviävä osapuoli, tulee teidän maksaa kulut DKCO:n työstä sekä siihen liittyneet kulut ja maksut näiden ehtojen mukaisesti.

DKCO pidättää itsellään oikeuden pyytää ennakkoa, toisaalta ennen kuin toimisto on aloittanut työt toimeksiannon kanssa ja toisaalta ko. toimeksiannon aikana. DKCO:n oikeus ennakkomaksuun on juokseva koko toimeksiannon aikana. Ennakko on käytettävä vastaisten kulujen ja palkkiolaskujen kattamiseksi. Normaalitapauksessa ennakko vähennetään laskusta vasta kun toimeksianto on loppuun suoritettu. Koska asianajaja tavallisesti on estynyt pyytämästä arvioitua palkkiota suurempaa ennakkoa, DKCO:n lopullinen palkkio on useimmiten suurempi kuin ennakkomäärä. Ennakkomaksun pyytäminen ei ole arvio kustannusten lopullisesta suuruudesta tai lopullista suuruutta rajoittava.

DKCO pyrkii aina tarjoamaan lakipalveluita, jotka laadun ja palkkion osalta ovat kilpailukykyisiä. Pyynnöstänne DKCO laatii toimeksiannon alkaessa arvion palkkiostaan, minkä lisäksi DKCO, jos ja siinä laajuudessa kuin se on sopivaa ja mahdollista, tekee sopimuksen toimeksiantoa koskevasta talousarviosta tai muusta järjestelystä. Rajoitetuista ja vähämerkityksellisistä tehtävistä, joissa ajankäyttö etukäteen voidaan arvioida, DKCO voi tietyin edellytyksin jättää tarjouksen kustannuksista.

DKCO pidättää itselleen oikeuden tarkistaa palkkioarvionsa, talousarvionsa tai muun hintajärjestelyn, jos toimistolla on aihetta olettaa että tiedot eivät enää pidä paikkaansa tai että asetettuihin tavoitteisiin ei enää päästä. Kaikki rahamäärät ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Hinta-arviota, budjettia tai muu hintajärjestelyä ei tule pitää sitovana tarjouksena.

Vastuu ja vastuunrajoitukset

DKCO:n vastuu rajoittuu lopullisiin asiakirjoihin. DKCO ei ota vastuuta missään olosuhteissa suullisista kommenteista tai luonnoksista, eikä myöskään kurssimateriaaleista tai uutiskirjeistä tai vastaavasta materiaalista, joka ei sisälly yksittäiseen ja erilliseen toimeksiantoon. Jos haluatte toimia jonkin suullisen lausuman perusteella, pyydämme teitä ottamaan asian esiin kanssamme, jotta voimme laatia teille luotettavan, kirjallisen ja tarkoitukseen soveltuvan esityksen. Tässä jaksossa esitetyt vastuunrajoitukset koskevat niin osakkaitamme, muuta henkilökuntaamme, kuten myös aiempia osakkaitamme ja aiempaa henkilökuntaamme, suhteessa teidän kärsimiinne vahinkoihin.

Mikäli DKCO ei nimenomaisesti ja kirjallisesti sitoudu antamaan veroneuvontaa, ei DKCO vastaa sen veroneuvonnasta johtuvista määrätyistä tai mahdollisesti määrättävistä veroseuraamuksista sekä näistä aiheutuvista tappioista tai vahingoista.

DKCO ei voi taata toimeksiantojen lopputulosta.

DKCO:n osakkaiden ja henkilökunnan yhteenlaskettu suurin mahdollinen vastuu asiakasta kohden toimeksiannon hoitamisesta rajoittuu niihin suoriin vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet virheestämme tai laiminlyönnistämme. Vastuumme vähenee vastaavassa määrin, kuin te saatte korvausta tai hyvitystä vakuutuksesta tai muilla tavoin.

Mikäli käytätte toista neuvonantajaa ja tämä aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa, on DKCO:n vastuu rajattu DKCO:n suhteelliseen osaan kokonaisvahingosta.
Siltä osin kun DKCO:n toimeksianto sisältää veroneuvontaa, on DKCO:n vastuu näistä ehdoista muutoin ilmi käyvän lisäksi rajoitettu mahdollisiin välittömiin kuluihin, kuten viivästysmaksuihin ja veronkorotuksiin. DKCO:n vastuu ei missään vaiheessa kata Teidän maksettavaksi tulevia varsinaisia veroja. DKCO ei myöskään vastaa veroneuvontaan liittyvistä mahdollisista laskuvirheistä.

DKCO ei vastaa saamatta jääneestä tuotannosta tai voitosta tahi muusta välillisestä vahingosta, tappiosta, seurannaisvahingosta tai seurannaistappiosta. DKCO:ta ei voida asettaa kolmannelle osapuolelle vastuuseen DKCO:lta saamanne asiakirjan tai muun neuvon käytöstä. Mikäli ette ole DKCO:n kanssa muuta sopineet, DKCO ei vastaa aikataulun rikkomisesta tai siitä että jostakin tehtävänosasta ei pystytä suoriutumaan ehdotetun ajan puitteissa, eikä siitä että DKCO ei pysty aloittamaan tai jatkamaan työtään toimiston kontrollin ulkopuolella olevien seikkojen vuoksi.
Neuvonanto ei kata liiketoiminnallisia tai kannattavuusseikkoja eikä DKCO:n vastuu myöskään ulotu kattamaan näihin liittyviä päätöksiä, joita Te DKCO:n kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta teette.

Jos DKCO pyynnöstänne kirjallisesti sopii, että kolmas osapuoli voi luottaa DKCO:n antamaan neuvoon tai esittämään asiakirjaan ja nimenomaan hyväksyy vastuun kolmannellekin osapuolelle, tämä ei lisää DKCO:n vastuuta eikä muutenkaan vaikuta siihen. DKCO:n vastuu tälle kolmannelle osapuolelle on sama kuin DKCO:n vastuu Teille. DKCO:n kolmannelle osapuolelle tällaisesta vastuusta mahdollisesti maksama rahasumma vähentää vastaavasti DKCO:n vastuun Teille. Vaikkakin DKCO erikseen on sopinut että kolmas osapuoli saa luottaa DKCO:n antamaan neuvoon tai esittämään asiakirjaan, DKCO ei sitä vastoin asetu neuvonantajanvastuuseen kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

Jos DKCO keskeyttää toimeksiannon suorittamisen tai lopettaa suhteen Teihin seikoista, jotka riippuvat Teistä tai johtuvat lainmukaisesta velvollisuudesta tahi hyvästä asianajajatavasta, DKCO ei kanna vastuuta tästä mahdollisesti syntyneestä vahingosta. DKCO:n näiden ehtojen tai Teidän kanssanne tehdyn erillisen sopimuksen mukaisia vastuunrajoituksia sovelletaan myös DKCO:n osakkaisiin ja henkilökuntaan, sekä aikaisempiin osakkaisiin ja aiempaan henkilökuntaamme.

Yllämainittujen vastuunrajoitusten lisäksi DKCO:n ja sen osakkaiden ja henkilökunnan suurin mahdollinen yhteenlaskettu vastuu julkisyhteisöjen, yksityisoikeudellisten oikeushenkilöjen, tai muiden kaupallisten asiakkaiden toimeksiannoissa on rajattu asianajajaliiton kulloinkin vahvistamaan varallisuusvastuuvakuutuksen vähimmäisvakuutusmäärään.

Sen lisäksi mitä näissä ehdoissa mainitaan, DKCO voi tiettyjen toimeksiantojen tai osatehtävien osalta soveltaa erilaisia vastuunrajoituksia. Tällaisista vastuunrajoituksista saatte tiedon ennen toimeksiantoon tai osatehtävään ryhtymistä.

Ylivoimainen este

DKCO:lla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa viivästyttää, rajoittaa tai keskeyttää kokonaan toimeksiannon mukaisten velvoitteiden täyttäminen.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota DKCO ei ole voinut ennakoida toimeksiantosopimusta tehdessään, ja jonka tapahtumista tai vaikutuksia DKCO ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopimuksen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi.

Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, sisäiset levottomuudet, sabotaasi, kyberhyökkäys, räjähdys, tulipalo, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide, virus- tai muu pandemia tai epidemia (ml. koronavirus) tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, samoin kuin sen poistumisesta DKCO ilmoittaa Teille viivytyksettä. Ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista DKCO ei maksa korvauksia.

Muut neuvonantajat

DKCO on luonut verkoston ammatillisia neuvonantajia niin Suomessa ja Ruotsissa kuin muuallakin maailmassa ja avustaa Teitä tarvittaessa löytämään ja opastamaan sellaisia ammatillisia neuvonantajia. Nämä muut ammatilliset neuvonantajat on katsottava riippumattomiksi DKCO:sta ja DKCO ei vastaa kyseisten neuvonantajien antamista neuvoista eikä heidän suosittamisesta Teille. DKCO ei myöskään vastaa näiden neuvonantajien velkomista palkkioista tai kustannuksista.

Jos DKCO puolestanne opastaa sellaisia muita ammatillisia neuvonantajia, DKCO voi avustaa Teitä hankkimaan tarjouksia palkkioista tai sopimaan heidän palveluistaan maksettavasta palkkiosta. DKCO ei kuitenkaan vastaa kyseisistä tarjouksista tai sopimuksista.

Viestintä

Mikäli ei muuta ole sovittu, voi DKCO kommunikoida kanssanne internetin tai sähköpostin välityksellä, näihin liitetyistä turvallisuus- ja tietoturvariskeistä huolimatta. DKCO ei vastaa näiden riskien toteutumisesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

DKCO on kiitollinen, mikäli te toimeksiannosta vastaavalle asianajajalle ilmoitatte, ettette halua yhteydenpidon tapahtuvan internetin tai sähköpostin välityksellä. DKCO:n roskaposti- ja virussuodatin voi joskus estää sähköpostien perillepääsyn. Tärkeiden viestin kohdalla on siis hyvä varmistaa puhelinta tai muuta viestintäkanavaa käyttäen, että viestit ovat tulleet perille.

Luettelo sisäpiiriläisistä

DKCO pyytää Teitä ilmoittamaan koska te vaaditte DKCO:ta pitämään luetteloa sisäpiiriläisistä, jotta te voitte täyttää EU-asetuksen nro 596/2014 edellyttämät velvollisuutenne (MAR tai markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä EU:n direktiivi 2014/57/EU (MAD tai markkinoiden väärinkäyttödirektiivi) edellyttämät velvollisuutenne. DKCO toimittaa Teille pyynnöstä kappaleen sisäpiiriluettelosta, edellyttäen että pyyntö esitetään viiden vuoden ja yhden päivän kuluessa sen päiväyksestä. Suostutte tällöin pitämään luettelon salaisena ja käyttämään sitä ainoastaan täyttääksenne äsken mainituissa säännöissä olevia velvoitteitanne. Toimeksiantaja on vastuussa siitä että DKCO:lle ilmoitetaan, mikäli jotkut annetuista tiedoista on katsottava sisäpiiritiedoiksi. Tarpeen vaatiessa DKCO avustaa Teitä ratkaisemaan mitkä tiedot jossakin asiassa on katsottava sisäpiiritiedoiksi.

DKCO lupaa ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta sisäpiiriluetteloon merkityt henkilöt tiedostavat ne velvoitteet, jotka liittyvät hintaan vaikuttavan tiedon asiattomaan levittämiseen ja sen väärinkäyttöön sekä tästä johtuvat seuraamukset.

DKCO Compliance – Erityisesti Whistleblowing- ja muista compliance -palveluista

DKCO Compliance -palveluja tarjotaan ainoastaan kirjallisen sopimuksen perusteella. DKCO Compliance -palvelukonseptin alla tarjottavat palvelut ovat luonteeltaan ennaltaehkäiseviä ja pyrkivät ennakoivaan riskienhallintaan.

Vastuu ja vastuunrajoitus

DKCO Compliance – palvelukonseptin kautta annettavia neuvoja ei tule ymmärtää neuvona yksilöityyn kysymykseen tai toimeksiantoon. Neuvonannon tarkoituksena on, mikäli DKCO arvionsa mukaan katsoo tämän tarpeelliseksi, antaa tietoa riskistä tai tarpeesta ryhtyä toimenpiteisiin. Yritys vastaa itse neuvojen perusteella tekemistään johtopäätöksistä.

DKCO Compliance -palvelukonseptiin kuuluvat palvelut ovat luonteeltaan rajattuja ja kattavat ainoastaan asiakkaan DKCO:lle toimittaman tai DKCO:n ilmoituskanavan kautta vastaanottaman materiaalin. DKCO ei toimeksiannon puitteissa tutki muuta materiaalia tai muita lähteitä. DKCO ei vastaa ilmoituskanavan puutteista, palvelukatkoksista tai muista puutteista. Ottaen huomioon compliance-palvelun kohteena oleva rajattu tieto, DKCO ei myöskään vastaa vahingosta tai viivästymisestä, joka johtuu DKCO:n vaikutusvallan ulkopuolella olevasta olosuhteesta.

DKCO ei vastaa saamasta jääneestä tuotannosta, tiedonmenetyksestä, toiminnan tai sen voiton menettämisestä, goodwillin menettämisestä tai muusta seurannaisvahingosta tai seurannaistappiosta. Korvausta vaativan tulee osoittaa DKCO:n toimineen vastoin osapuolten välistä sopimusta. DKCO:n vastuu rajoittuu ainoastaan välittömään vahinkoon. DKCO:n vastuusta tulee vähentää muu korvaus, jonka asiakas voi vahingon tai tappion johdosta saada joko omasta tai muusta vakuutuksesta, joka korvaa asiakkaalle sattuneet vahingot.

Kuluttajan peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu.

Toimeksiannon päättäminen

Teillä on oikeus päättää toimeksianto milloin tahansa. Teidän tulee tehdä ilmoitus toimeksiannon päättämisestä kirjallisesti DKCO:lle. Teillä on velvollisuus maksaa palkkiot ja aiheutuneet kustannukset siltä ajalta, jonka olemme käyttäneet palveluiden tuottamiseen ennen kuin DKCO:ta on tiedottanut edellä mainituin tavoin toimeksiannon päättämisestä.

DKCO:lla puolestaan on oikeus irtisanoa toimeksianto Suomen Asianajotoimiston sääntöjen mukaisesti hyvästä asianajotavasta. Meillä on säännösten mukaan oikeus irtisanoa sopimus maksuviivästyksen sattuessa. Sopimuksen irtisanominen ei vapauta teitä maksuvelvollisuudestanne joka johtuu ennen työsopimuksen irtisanomista suorittamastamme työstä tai muista, sitä ennen syntyneistä kuluista. Sitoudutte myös allekirjoittamaan toimeksiannon päättämisen vaatimat asiakirjat.

Valitukset, vaatimukset ja vastuuvakuutus

DKCO:n toiminta rakentuu sille, että asiakkaat ovat tyytyväisiä tehtävien hoitamiseen ja että DKCO:n neuvonanto täyttää, jopa ylittääkin, asiakkaiden odotukset.

Jos siitä huolimatta olette tyytymätön palveluihin tai haluatte esittää moitteita DKCO:lle, tulee Teidän mahdollisimman pian ilmoittaa tästä vastaavalle asianajajalle. Jos haluatte esittää vaatimuksia DKCO:lle, tulee Teidän tehdä se heti sen jälkeen kun olette kohtuullisen tutkimuksen jälkeen tullut tietoiseksi niistä seikoista, joihin Te vaatimuksenne perustatte (prekluusio). Vaatimus on kuitenkin esitettävä viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa siitä kun tulitte tietoiseksi mainituista seikoista, ja joka tapauksessa kahdentoista kuukauden kuluessa DKCO:n viimeksi lähetetystä laskusta tai muusta toimeksiantoa koskevasta loppuilmoituksesta/lopputilityksestä (sovittu preskriptio). Jos vaatimuksenne perustuu viranomaisen tai kolmannen osapuolen Teille esittämään vaatimukseen, on DKCO:lla oikeus puolestanne vastata vaatimukseen, järjestellä sitä tai sopia siitä, edellytyksellä että DKCO takaa vahingoittumattomuutenne. Mikäli DKCO:lle ei anneta tätä oikeutta, DKCO ei vastaa Teille esitetystä vaatimuksesta. DKCO:n Teille suorittama maksu edellyttää, että siirrätte regressioikeuden kolmatta osapuolta kohtaan DKCO:lle tai toimiston vakuutuksenantajalle.

DKCO on Suomen Asianajajaliiton valvonnan alaisena ja Teillä on aina oikeus esittää valituksia valvontalautakunnalle tai oikeuskanslerille saadaksenne arvion siitä onko DKCO noudattanut hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Tarkemmat tiedot kyseisestä menettelystä löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

DKCO:lla on soveltuvan sääntelyn mukainen vastuuvakuutus.

Riidanratkaisu ja perintä

Ko. yleisiä ehtoja tai DKCO:n yritysasiakkaiden puolesta ajamaa asiaa koskeva riita on lopullisesti ratkaistava välimiehen antamalla välitystuomiolla välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaan. Välimiehen nimeää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja käsittelykieli ruotsi. Yksityisasiakkaat voivat aina nostaa kanteen yleisessä tuomioistuimessa. Palkkiota koskeva riita voidaan aina saattaa Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan ratkaistavaksi.

DKCO:lla on kuitenkin aina oikeus joko yleisessä tuomioistuimessa nostaa velkomiskanne Teitä vastaan erääntyneistä saatavista tai ryhtyä muuhun perimistoimenpiteeseen kuten hakemukseen maksamismääräysmenettelystä. DKCO:lla on aina oikeus nostaa vastaava kanne Helsingin käräjäoikeudessa. Asianajajan vaitiolovelvollisuutta koskevissa säännöissä on poikkeus muun muassa asianajajan oman palkkion perintää tarkoittavan velkomuksen osalta. Erääntynyt maksu voi täten johtaa siihen, että muutoin salassa pidettävästä tiedosta tulee julkinen. Perimistoimenpiteisiin ei voida ryhtyä ilman että suhteenne DKCO:hon tulee tunnetuksi.

DKCO:lla on aina oikeus periä erääntynyt saatavansa Teiltä hakemalla maksumääräystä tai viemällä asian yleiseen tuomioistuimeen. DKCO:lla on oikeus nostaa kanne joko teidän kotipaikkakuntanne yleisessä tuomioistuimessa tai Helsingin käräjäoikeudessa, Suomessa.

Sovellettava laki

Nämä yleiset ehdot ja tästä johtuvat kysymykset, toimeksianto, työmme tai antamamme neuvot ovat suomen sääntelyn alaisia ja tulee myös tulkita sen tarkoittamalla tavalla.

Kieliversiot

Nämä yleiset ehdot löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomessa asuviin sovelletaan suomen- ja ruotsinkielistä versiota ja ulkomailla asuviin englanninkielistä versiota.