Kvalitet, anseende, riskkontroll

DKCO Compliance

DKCO Compliance är ett servicekoncept inom ramen för vilket DKCO erbjuder välrenommerade företag tjänster med fokus på riskreducering, incidenthantering och förbättrad renommé. Välfungerande riskhanteringsmekanismer utgör en kvalitetsstämpel gentemot investerare, kunder och andra intressenter.

Whistleblowing

DKCO erbjuder välrenommerade företag en möjlighet att ta i bruk en visselblåsarkanal. Visselblåsarkanalen erbjuder en möjlighet för företaget att signalera trygghet, medvetenhet och förtroende för de egna processerna gentemot kunder och investerare. Visselblåsarkanalen erbjuds med garantier om informationssäkerhet och anonymitet. Tjänsten kan anpassas enligt kundens behov. Genom tjänsten kan företaget smidigt uppfylla visselblåsardirektivets krav och samtidigt skapa betydande mervärde i den egna produkten och processen. Tjänsten kan erbjudas som sådan men kan vid behov kompletteras med HR Support, Board Services och/eller Internal Services.

HR Support

Inom ramen för HR Support analyserar DKCO:s ansedda arbetsrättsspecialister valda delar av arbetsrättsdokumentationen och föreslår både riskreducerande och effektiviserande åtgärder utifrån kundens verksamhet och situation. Tjänstens omfattning skräddarsys enligt kundens behov.
HR Support

Board Services

Board Services är ett servicekoncept inom ramen för vilket en erfaren advokat från DKCO deltar i egenskap av sakkunnig sekreterare på styrelsemöten, upprättar protokoll samt säkerställer den juridiska riktigheten i beslutsfattarprocessen. En advokat från DKCO kan även fungera som ordförande på bolagsstämmor, biträda i upprättande av mötesmaterial samt säkerställa effektiva möten. Tjänstens omfattning skräddarsys enligt kundens behov.

Internal Services

Genom Internal Services kartläggs risker inom valda delar av verksamheten. DKCO analyserar interna processbeskrivningar, kontrollsystem och upplyser kunden om vilka risker som hänför sig till den analyserade verksamheten samt ger konkreta råd om hur dessa risker kan reduceras.

DKCO Compliance

DKCO:s jurister är specialiserade på avancerad affärsjuridik och har spetskompetens i bolags- och finansrättsliga frågor, kommersiella avtal, arbetsgivarjuridik och offentlig upphandling. Vi betjänar bl.a. industriföretag, konsultföretag, familjeföretag, banker, försäkringsbolag, kommunalt ägda bolag och offentliga institutioner.