Hög tid att förbereda ibruktagande av visselblåsarkanal

I början av år 2023 trädde den så kallade visselblåsarlagen i kraft, som förpliktar organisationer med 50–249 anställda att senast 17.12.2023 inrätta en intern rapporteringskanal. Via kanalen kan anställda rapportera om problem på ett tryggt sätt och arbetsgivaren få information om olägenheter eller lagstridigheter som eventuellt förekommer på arbetsplatsen i ett tidigt skede då problemen lättare kan åtgärdas. Kanalen är dessutom ett sätt att signalera gentemot personal, kunder och samarbetsparter att man är en ansvarsfull arbetsgivare som är mån om verksamheten och sitt rykte.

Om en intern rapporteringskanal finns ska anställda i första hand rapportera via denna innan olägenheten rapporteras vidare till myndigheter. Detta ger arbetsgivaren en ypperlig chans att få reda på eventuella problem snabbt och att kunna åtgärda dem internt. Genom att i första hand anmäla olägenheter via den interna rapporteringskanalen kan anmälaren få något som kallas för anmälarskydd, vilket innebär att man som arbetsgivare inte får rikta några negativa konsekvenser, så som t.ex. varning eller uppsägning, mot arbetstagaren till följd av anmälan. Om ingen intern kanal upprättas kan anställda gå direkt till t.ex. myndigheter och ändå få anmälarskydd. En förutsättning för anmälarskyddet är dock att den anställde gör anmälan i god tro – uppenbart felaktiga anmälningar eller anmälningar gjorda i syfte att skada arbetsgivaren kan leda till straffrättsliga påföljder.

Kanal och oberoende granskning

Den interna rapporteringskanalen ska vara skriftlig eller muntlig och kan organiseras relativt fritt, förutsatt att identiteten för den som anmäler kan hållas konfidentiell. Många aktörer, inklusive DKCO, erbjuder färdiga visselblåsarpaket med en elektronisk kanal som uppfyller lagens krav och mer därtill. Lagen kräver bl.a. att inkomna anmälningar granskas av en oberoende och opartisk utredare. Detta krav kan vara svårt att uppfylla internt, då det sällan inom den egna organisationen finns sådana personer som är oberoende och opartiska gentemot övrig personal. I DKCO:s visselblåsarpaket ingår förutom den tekniska lösningen även inledande oberoende granskning av inkomna anmälningar, vilket ökar kanalens trovärdighet bland personalen och sänker tröskeln för att rapportera om olägenheter, vilket är en fördel ur arbetsgivarperspektiv. Därtill ökar det chanserna för att man som arbetsgivare får reda på problem på arbetsplatsen i ett tidigt skede.

Låter detta intressant? Läs mer på Compliance - DKCO Advokatbyrå (dkco-law.com) eller kontakta Sofia Saarikko-Byholm eller Heidi Furu.

Sofia Saarikko-Byholm

Senior Associate
+358 20 527 4015

Heidi Furu

Partner
+358 20 527 4005