Om tvister och processer

DKCO Advokatbyrå sköter rättegångar och processer med kommersiell eller förmögenhetsrättslig prägel. Advokaterna biträder även klienter i olika ansökningsärenden. Till följd av DKCO:s affärsjuridiska inriktning, gäller många av processerna avtalsuppfyllelse och skadestånd, exempelvis i entreprenadtvister eller andra fastighetsrättsliga processer. DKCO biträder också arbetsgivare i arbetsrättsliga ärenden, gällande bland annat bedömning av tillräcklig uppsägningsgrund.

En domstolsprocess behöver inte alltid sluta med en dom. Under processens gång är det möjligt för parterna, ifall de är ense, att komma fram till en förlikning. I dessa situationer kan parterna avtala om att förlikningen ska fastställas av domstol, varefter förlikningen får samma rättskraft som en dom. Parterna har även möjlighet att begära om medling i domstol. Den grundläggande förutsättningen för medling är att samtliga parter samtycker till detta. Vid medlingen tar domaren en aktiv roll i förlikningsdiskussionerna för att förmå parterna att uppnå en uppgörelse. Även en sådan medling kan resultera i en förlikning, som vidare kan fastställas av domstolen. Om man ändå inte når ett resultat i medlingen, fortsätter handläggningen som en vanlig process i domstolen – då med en ny domare.

Vid en civilprocess benämns den som inleder talan vid domstol som kärande och den andra parten, den som kärande ansöker om stämning mot, som svarande. Käranden inlämnar till domstolen först en ansökan om stämning, som ska uppfylla vissa krav som anges i lag. Domstolen utfärdar stämningen, som sedan tillsammans med kärandes stämningsansökan delges svaranden. Svaranden ges möjlighet att ge svaromål inom den tid som tingsrätten bestämt. Om svaranden inte ger sitt svaromål inom utsatt tid, ska domstolen avkunna en s.k. tredskodom. Om svaranden anser att tredskodomen är fel, måste svaranden ansöka om återvinning av tredskodomen inom 30 dagar från att svaranden blev delgiven densamma. Om svaranden inte ansöker om återvinning blir tredskodomen gällande.

Så kallade fataljer har en central rättsverkan inom processrätten, d.v.s. de tidsfrister, som måste beaktas för att parten inte ska förlora sin möjlighet att framställa yrkanden och grunder och därmed påverka ärendets behandling och utgång. Efter att en dom utgetts har parterna sju dagar för att anmäla om missnöje. Om någon av parterna är missnöjd med domen och vill anföra besvär till nästa instans, måste besväret anföras inom trettio dagar från delgivningen av tingsrättens dom. Nuförtiden ska besvär till hovrätten även innehålla en anhållan om besvärstillstånd och motiveringar för varför ärendet ska behandlas i hovrätten. Tillståndsprövningen till hovrätten är dock inte lika strikt som den är för att få ärendet prövat i Högsta domstolen. Möjlighet att anföra motbesvär till hovrätten finns också och detta ska göras inom 14 dagar från att besvärstiden gått ut.

DKCO har även lång erfarenhet av förvaltningsprocesser. Dessa skiljer sig från civilprocessen genom att förvaltningsprocesserna ofta enbart är skriftliga. Det skriftliga förfarandet innebär att domstolen baserar sin dom på inkommen skriftlig utredning. Handläggningen av en civilprocess i en allmän domstol är som utgångspunkt muntlig, vilket innefattar att både förberedelse och huvudförhandlingen förs muntligen. Tvister gällande offentlig upphandling är förvaltningsprocesser. Sådana ärenden handläggs av en specialdomstol, marknadsdomstolen. Om en part är missnöjd med marknadsdomstolens beslut, är det möjligt att ansöka om besvärstillstånd och anföra besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen. Även detta måste göras inom stadgad besvärstid.

Det finns olika juridiska verktyg för att försöka förmå en motpart att agera på önskat sätt. Det kan, beroende på ärendets art, löna sig att i samband med ansökan om stämning även yrka på kvarstad. Domstolen kan belägga en gäldenärs egendom med kvarstad, vilket innebär att gäldenären inte längre fritt kan disponera över sin egendom. Det är även vanligt att parter yrkar på verkställighetsförbud inom såväl civilrättsliga som förvaltningsrättsliga ärenden, för att hindra motparten från att verkställa t.ex. ett beslut som skulle vara till partens nackdel.

I en process finns det såväl formella som juridiska och strategiska frågor som man behöver behärska. För att kunna ta tillvara sina rättsliga intressen samt för att få en så smidig process som möjligt, bör man kontakta en jurist. Kontakten bör ske så tidigt som möjligt, men senast när man blivit delgiven av stämningen.