Om offentlig upphandling

Offentligrättsliga aktörer såsom stat, kommuner och samkommuner är skyldiga att konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster. Det innebär att upphandling av bl.a. varor, tjänster och byggentreprenader ska ske enligt särskilda anbudsförfaranden, om vissa tröskelvärden överskrids. Tröskelvärdena varierar beroende på om det är fråga om varuupphandling, tjänsteupphandling eller byggentreprenad. Vidare tillämpas skilda tröskelvärden för EU-upphandlingar. S.k. koncessioner utgör en särskild typ av tjänste- eller entreprenadupphandling, där leverantören utöver penningvederlag också får nyttjanderätt till den anläggning som byggs, eller de tjänster som upphandlingen omfattar. Bestämmelserna om offentlig upphandling stiftas i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

DKCO Advokatbyrå biträder företag och anbudsgivare i bedömningen av brister i anbudsförfrågningar. DKCO Advokatbyrå deltar även i uppgörandet av anbudsdokumentationen, kvalitetssäkrar anbuden samt utvärderar efterföljande upphandlingsbeslut. Vid behov handlägger DKCO Advokatbyrå också rättelseyrkanden och besvär till marknadsdomstol då upphandlingsbesluten belastas av felaktigheter.

DKCO Advokatbyrå biträder även upphandlingsenheter i framtandet av anbudsförfrågan och upphandlingskontrakt. Vidare medverkar DKCO Advokatbyrå vid analysen av inlämnade anbud och vid utvärderingen av inkomna anbud. För den upphandlande enheten är det viktigt att se till att upphandlingen går rätt till och följer god upphandlingssed. Syftet med upphandlingsregleringen är bl.a. att trygga en effektiv användning av offentliga medel samt att garantera lika möjligheter för företag att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader. Därför är icke-diskriminering och likabehandling viktiga principer vid offentlig upphandling. De intresserade leverantörernas anbud ska beaktas på lika grunder, utan att favorisera någon leverantör.

Om de tröskelvärden som anges i upphandlingslagen överskrids, genomförs upphandlingen oftast genom ett s.k. öppet förfarande. Den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons och tillgängliggör en anbudsförfrågan som gör det möjligt för samtliga intresserade leverantörer att lämna anbud för en specifik kontraktsperiod. Utformningen av annonsen förutsätter god sakkännedom i såväl branschen i fråga samt i upphandlingslagstiftningen. Annonsen och anbudsförfrågan måste utformas så, att de anbud som inlämnas är jämförbara med varandra och så att bedömningskriterierna är objektiva. Det är på basen av de jämförelsegrunder som angetts i upphandlingsannonsen som upphandlingsenheten fattar beslut om vilken anbudsgivare som väljs.

Upphandlingsannonsen

I upphandlingsannonsen har upphandlingsenheten rätt att ställa krav på anbudsgivarnas lämplighet för uppdraget. Lämplighetskravet kan gälla anbudsgivarens ekonomiska bärkraft, tekniska förutsättningar eller kompetenskrav för den personal som ingår i upphandlingen. Den upphandlande enheten gör en anbudsutvärdering och fattar ett upphandlingsbeslut utifrån de kriterier som uppställts. Den upphandlande enheten ska kunna försäkra sig om att anbudsgivaren kommer att kunna fullgöra upphandlingskontraktet. Leverantörer som inte anses vara kapabla att fullgöra upphandlingskontraktet utesluts ur upphandlingsförfarandet. Enligt upphandlingslagen är den upphandlande enheten skyldig att välja det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Bedömningen kan basera sig på priset, kostnaderna eller på det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

I vissa undantagsfall kan man utföra upphandlingen genom förfaranden som avviker från det öppna förfarandet. Förhandlat förfarande innebär att den upphandlande enheten förhandlar om villkoren i upphandlingskontraktet med de leverantörer som den valt ut. Det kan vara fråga om komplexa upphandlingshelheter som innefattar t.ex. arkitekttjänster eller ingenjörstjänster, eller tjänster som inbegriper formgivning eller innovativa lösningar. I en s.k. konkurrenspräglad dialog för den upphandlande enheten en dialog med vissa utvalda anbudsgivare för att kartlägga hur upphandlande enhetens behov bäst kan tillgodoses.

Direktupphandling

Direktupphandling innebär att den upphandlande enheten väljer ut tjänsteleverantörer, med vilka den förhandlar om upphandlingskontraktet, utan att publicera någon upphandlingsannons. Direktupphandling kan bli aktuell om t.ex. en tjänst av tekniska skäl kan tillhandahållas endast av en viss leverantör. Exempelvis kan detta handla om ett datorprogram som enbart kan uppgraderas av det IT-företag som skapat programmet. En annan orsak kan vara att en upphandling måste göras skyndsamt beroende på orsaker som inte den upphandlande enheten själv kunnat påverka. Direktupphandling är alltid ett undantag till det allmänna kravet på konkurrensutsättning, och det är alltid skäl att försäkra sig om att förutsättningarna för direktupphandling uppfylls.

Som anbudsgivare har man rätt att kräva tydlighet och transparens av upphandlingsenheten. Anbudsgivare som är missnöjda med upphandlingsenhetens beslut kan anföra besvär hos marknadsdomstolen. Om ett fel i upphandlingsförfarandet upptäcks kan den upphandlande enheten även korrigera sitt felaktiga förfarande på eget initiativ, genom en s.k. upphandlingsrättelse.

DKCO Advokatbyrå biträder både anbudsgivare och upphandlingsenheter. Ta kontakt vid behov.