Om generationsskifte

En stor del av all affärsverksamhet sker i små och medelstora företag. För att säkerställa fortsatt affärsverksamhet måste generationsskifte och företagets fortsatta verksamhet planeras och genomföras med omsorg.

En förutsättning för att affärsverksamheten ska kunna bestå

Generationsväxling blir ofta aktuellt i familjeägda aktiebolag, men även i andra bolagsformer blir det ofta aktuellt att överlåta företaget till nästa generation som har intresse att fortsätta rörelsen. På ett avgörande sätt påverkar ett ägarskifte de inblandade parternas levnadsvillkor, framtida inkomster och möjligheter att förverkliga önskemål och ambitioner. Även företagets personal kan påverkas av ett generationsskifte.

Ett generationsskifte kan förverkligas genom köp av rörelse, emission av aktier, riktad nyemission, gåva i olika former och arv eller också genom en kombination av dessa överlåtelseformer. Ofta sker skiftet i en sådan form att mottagaren av företaget får skattelättnader så att skattebeloppet är lägre och betalningstiden längre än vanligt.

Värde, avgasning, framtidsutsikter och skatteplanering påverkar valet av transaktionsform

En generationsväxling är en mycket komplex transaktion, i vilken en mängd faktorer påverkar utformningen av skiftet. Inverkande omständigheter är bolagets vinst, substans eller balansräkning, men även det pris som överlåtaren förväntar få ut för sina aktier i bolaget. Företagsvärderingen är givetvis här av central betydelse. Även faktorer av familjerättslig karaktär inverkar på generationsskiftet. Det kan vara fråga om att kompensera syskon eller särkullbarn för att undvika orättvisa inom familjen. Överlåtaren kan även tänkas vilja trygga sin egen, men även sin makes eller makas inkomst eller pension. Dessa faktorer medför tillsammans med alla de skatter som kommer ifråga vid överlåtelse av företag att stora utbetalningar måste finansieras på något sätt. Av denna anledning kombineras ofta generationsskiften med krediter och finansieringsupplägg.

Tillsammans med ekonomer och revisorer utarbetar advokaterna på DKCO Advokatbyrå konkreta förslag till överlåtelsehandlingar.

Planering är A och O

Uppgiften att planera ett generationsskifte ställer stora krav på kunnande inom skatte- och civilrättens områden och även i frågor som rör värdering och ekonomi. Kunskap och insyn i frågor som berör bl.a. arvsskatt, gåvoskatt och företagsköp är nödvändiga när transaktionen kräver mera än standardlösningar. Om något eller några av dessa områden inom ägarväxlingen blir försummade kan följderna bli kostsamma för de inblandade parterna.

Det är viktigt att parterna inför ett generationsskifte klargör sina intressen och hur dessa intressen skall påverka utformningen av ägarskiftet. Vid genomförandet av en generationsväxling är god framförhållning därför viktig. Frågor som rör t.ex. framtida investeringsbehov eller överlåtelse i flera steg m.m. kräver ofta lång förberedelsetid. Det är i allas intresse att viktiga beslut i bolagets styrelse och på företagets bolagsstämma kan fattas på goda grunder.

Erfarenheten visar att ett generationsskifte som planeras i god tid, och där genomförandet får ta den tid som krävs, alltid blir bättre än de fall där tiden kräver en snabb lösning, exempelvis strax innan ett nytt taxeringsvärde slår igenom eller lagstiftning ändras på något sätt. Noggrann planering ger bästa resultatet. Erfarenhet och expertis är nödvändiga när behoven förutsätter annat än standardlösningar.

Skatterättsligt förhandsbesked

Efter att ovannämnda frågeställningar grundligt utretts blir nästa steg att utforma konkreta överlåtelsealternativ där hänsyn tas till skatterättsliga och civilrättsliga lagar. Genom skatteplanering kan man uppnå direkta skattefördelar utan att för den skull drabbas av de följder som kan orsakas av ett renodlat kringgående av skatt. I dessa fall är det ofta skäl att anhålla om förhandsbesked från Skatteförvaltningen. Förhandsbeskedet kan sedan läggas till grund för generationsskiftet med förutsägbara skattekonsekvenser.

Ta kontakt med DKCO Advokatbyrå för råd och planering.