Sukupolvenvaihdos

Iso osa liiketoiminnasta tapahtuu pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sukupolvenvaihdos ja yrityksen tuleva toiminta täytyy suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.

Edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle

Sukupolvenvaihdos tulee usein ajankohtaiseksi perheyrityksissä, jotka ovat osakeyhtiöitä, mutta myös muissa yhtiömuodoissa yrityksen siirtäminen sukupolvelta toiselle on tavallista. Sukupolvenvaihdos vaikuttaa ratkaisevasti osallisten elinehtoihin, tuleviin tuloihin ja mahdollisuuksiin toiveiden ja tavoitteiden toteuttamiseen. Sukupolvenvaihdoksella voi myös olla vaikutuksia yhtiön henkilökuntaan.

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa ostamalla liike, osakeannilla, uusien osakkeiden suunnatulla osakeannilla, erilaisilla lahjoilla, perintönä, tai näiden luovutusten kombinaationa. Usein vaihdos toteutetaan sellaisessa muodossa, että yrityksen vastaanottajat saavat verohelpotusta, sillä tavoin, että veron määrä on alhaisempi ja sen maksuaika pidempi.

Arvo, hidastaminen, tulevaisuudennäkymät ja verosuunnittelu vaikuttavat transaktiomuodon valintaan

Sukupolvenvaihdos on erittäin monnimutkainen transaktio, johon monet tekijät vaikuttavat. Vaikuttavia olosuhteita ovat yrityksen voitto, substanssi ja tase, mutta myös hinta jonka luovuttaja odottaa saavansa osakkeistaan. Yritysarvioinnilla on luonnollisesti tässä ratkaiseva merkitys. Myös perheoikeudelliset tekijät vaikuttavat sukupolvenvaihdokseen. Kyseeseen voi esimerkiksi tulla kompensaatio sisaruksille tai aviopuolison lapsille epäoikeudenmukaisuuden estämiseksi perheen sisällä. Luovuttaja voi myös haluta turvata niin oman, kuin myös aviopuolisonsa tulot taikka eläkkeen. Nämä tekijät, yhdessä kaikkien yhtiön luovuttamisen myötä aktualisoituvien verojen kanssa, aiheuttavat suuria kuluja jotka täytyy rahoittaa jotenkin. Tästä syystä johtuen sukupolvenvaihdokseen liittyy yleensä luottojen nostaminen ja rahoitussuunnitelman laatiminen.

Yhdessä ekonomien ja tilintarkastajien kanssa DKCO Asianajotoimiston asianajajat luovat konkreettisia vaihtoehtoja luovutusasiakirjoiksi.

Suunnittelu on kaiken A ja O

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu asettaa kovat vaatimukset vero- ja yksityisoikeuden osaamiselle sekä osaamiselle varallisuuden arvioinnin ja taloustieteen alalla. Erityisosaaminen mm. perintöverotuksen, lahjaverotuksen ja yritysostojen saralla on välttämätöntä kun transaktion toteuttaminen vaatii tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja. Jos jokin tai jotkin näistä osa-alueista laiminlyödään sukupolvenvaihdoksessa niin seuraamukset voivat osallisille tahoille olla kalliit.

On tärkeää, että sukupolvenvaihdoksen osalliset selventävät intressinsä ja sen, miten nämä intressit vaikuttavat sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen. Sukupolvenvaihdosta toteutettaessa on näin ollen tärkeää aloittaa suunnittelu hyvissä ajoin. Kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi tuleviin sijoitustarpeisiin tai monivaiheisiin luovutuksiin, vaativat yleensä pitkän valmisteluajan. Kaikkien intressien mukaista on, että yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa tehtävien tärkeiden päätösten taustalla on hyvät perusteet.

Kokemus on osoittanut, että lopputulos on aina parempi sukupolvenvaihdoksessa, jonka suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin ja jonka toteuttaminen saa viedä sen ajan kuin on tarpeen, kuin sukupolvenvaihdoksissa jotka joudutaan suorittamaan nopeutetusti, esimerkiksi siksi että, uusi verotusarvo tai lainmuutos on astumassa voimaan. Huolellinen suunnittelu antaa parhaimman tuloksen. Kokemus ja asiantuntemus ovat välttämättömiä, kun tarpeet vaativat muuta kuin tavanomaisia ratkaisuja.

Vero-oikeudellinen ennakkopäätös

Kun yllämainitut kysymykset ovat perusteellisesti selvitetty, seuraava askel on konkreettisten luovutusvaihtoehtojen laatiminen, joissa huomioidaan vero-oikeudellinen ja yksityisoikeudellinen lainsäädäntö. Verosuunnittelun myötä voidaan saavuttaa välittömiä verohyötyjä syyllistymättä veronkiertoon. Verosuunnittelun yhteydessä on usein syytä hakea ennakkoratkaisua Verohallinnolta. Ennakkoratkaisu voidaan sitten asettaa sukupolvenvaihdoksen perustaksi ennalta arvattavin vaikutuksin.

Ottakaa yhteyttä DKCO Asianajotoimistoon neuvojen ja suunnitelman saamiseksi.