Julkiset hankinnat

Julkisoikeudelliset toimijat kuten valtio, kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia kilpailuttamaan tavara- ja palveluhankintansa. Tämä sisältää sen, että mm. tavaroiden, palveluiden, ja rakennusurakoiden hankinnat tulee toteuttaa erityisen hankintamenettelyn mukaisesti, jos tietyt raja-arvot ylittyvät. Raja-arvot vaihtelevat riippuen siitä, onko kyse tavarahankinnasta, palveluhankinnasta tai rakennusurakan hankinnasta. Eri raja-arvoja sovelletaan EU-hankintoihin. Niin kutsutut käyttöoikeussopimukset ovat palvelu- tai urakkahankintoja, joissa toimittaja rahavastikkeen lisäksi saa myös käyttöoikeuden rakennettuun rakennelmaan, tai hankinnan kohteena oleviin palveluihin. Säännökset julkisista hankinnoista on säädetty lailla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

DKCO Asianajotoimisto avustaa yrityksiä ja tarjouksenantajia tarjouspyyntöjen puutteiden arvioimisessa. DKCO Asianajotoimisto osallistuu myös tarjousdokumentaation tekemisessä, tekee tarjousten laatutarkastuksen ja arvioi hankinnan lopputuleman, eli hankintapäätöksen. Tarvittaessa DKCO Asianajotoimisto tekee myös oikaisuvaatimukset ja valitukset markkinatuomioistuimelle, silloin kun hankintapäätös on puutteellinen.

DKCO Asianajotoimisto avustaa myös hankintayksiköitä tarjouspyynnön laatimisessa ja hankintasopimuksen tekemisessä. DKCO Asianajotoimisto avustaa myös annettujen tarjousten analysoimisessa ja arvostelussa. Hankintayksikön on tärkeää seurata, että hankinta suoritetaan oikein ja, että hyvää hankintatapaa noudatetaan. Hankintanormiston tarkoituksena on mm. varmistaa julkisten varojen tehokas käyttö ja turvata yritykselle samanlaiset mahdollisuudet tarjota tuotteita, palveluja ja rakennusurakoita. Siksi syrjimiskiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet ovat tärkeitä julkisissa hankinnoissa. Kiinnostuneiden toimittajien tarjoukset tulee arvioida samoin kriteerein, ilman että ketään toimittajaa suositaan.

Jos hankintalaissa mainitut raja-arvot ylittyvät, hankinta toteutetaan yleensä niin kutsutussa avoimessa menettelyssä. Hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saataville hankintapyynnön joka antaa kiinnostuneille toimittajille mahdollisuuden antaa tarjous tietylle sopimusjaksolle. Ilmoituksen tekeminen vaatii hyvää asiantuntemusta niin kyseessä olevasta toimialasta kuin hankintalainsäädännöstä. Ilmoitus ja hankintapyyntö täytyy tehdä sellaisiksi, että saadut tarjoukset ovat keskenään verrattavissa ja arviointikriteerit objektiivisia. Hankintayksikkö valitsee tarjouksenantajan hankintailmoituksessa ilmoitettujen vertailuperusteiden perusteella.

Hankintailmoitus

Hankintayksiköllä on oikeus asettaa tarjouksenantajille soveltuvuusvaatimuksia hankintailmoituksessa. Soveltuvuusvaatimus voi koskea tarjouksenantajan taloudellista vakautta, teknillisiä edellytyksiä tai hankintaan sisältyvän henkilökunnan pätevyyttä. Hankintayksikkö tekee arvioinnin tarjouksista ja päätöksensä niiden kriteereiden perusteella joita on asetettu. Hankintayksikön täytyy pystyä varmistumaan siitä, että tarjouksenantaja kykenee suorittamaan sen mitä hankintasopimuksessa on sovittu. Toimittajat joiden katsotaan olevan kykenemättömiä täyttämään hankintasopimuksessa sovitun, poissuljetaan hankintamenettelystä. Hankintalain mukaan hankintayksikkö on velvollinen valitsemaan tarjouksen, joka on taloudellisesti edullisin. Arviointi voi perustua hintaan, kustannuksiin tai hinta-kustannussuhteeseen.

Joissain poikkeustapauksissa hankinta voidaan suorittaa avoimesta menettelystä poikkeavalla menettelyllä. Neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan sitä, että hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa tarjouksenantajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista. Kyse voi olla monimutkaisista hankintakokonaisuuksista jotka käsittävät esim. arkkitehtipalveluita tai insinööripalveluita, tai palveluita joihin sisältyy muotoilua tai innovatiivisia ratkaisuja. Niin kutsutussa kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä hankintayksikkö käy neuvotteluita joidenkin valittujen tarjouksenantajien kanssa kartoittaakseen miten sen tarpeet parhaiten pystytään täyttämään.

Suorahankinta

Suorahankinta tarkoittaa sitä, että hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa palvelutoimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta hankintailmoitusta. Suorahankinta voi tulla ajankohtaiseksi, jos esim. teknisistä syistä palvelun voi tarjota ainoastaan yksi tietty toimija. Näin on esimerkiksi tapauksessa jossa IT-ohjelman voi päivittää ainoastaan sen luoja. Toinen syy voi olla se, että hankinta pitää tehdä nopeutetusti, johtuen syistä joihin hankintayksikkö ei pysty vaikuttamaan. Suorahankinta on aina poikkeus yleiseen vaatimukseen kilpailuttamisesta ja aina on varmistuttava siitä, että edellytykset suorahankintaan täyttyvät.

Tarjouksenantajalla on oikeus vaatia hankintayksiköltä selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. Tarjouksenantajat jotka ovat tyytymättömiä hankintayksikön päätökseen voivat valittaa markkinaoikeuteen. Jos hankintamenettelyssä huomataan virhe, voi hankintayksikkö myös itse korjata virheellisen menettelynsä oma-aloitteisesti, niin kutsutulla hankintaoikaisulla.

DKCO Asianajotoimisto avustaa niin tarjouksenantajia kuin hankintayksiköitä. Ota yhteyttä tarvittaessa.