Fastighetsrätt

Advokaterna på DKCO sköter i stort sett alla slags fastighetsrättsliga ärenden, såsom uppdrag gällande fastighetsbildning och -förrättningar, överlåtelser, finansiering, panträtter, hyres- och arrendearrangemang och rättegångar i anslutning till fastighetsrätt.

DKCO har skött omfattande rättsprocesser gällande komplexa äganderättsfrågor. DKCO har även erfarenhet från planering av generationsväxlingar, entreprenader och frågor i anknytning till den åländska särlagstiftningen rörande jordförvärvs- och hembygdsrätt som blir aktuellt vid etableringar på Åland.

Till DKCO:s verksamhet hör också att bistå vid bolagisering av klienters fastigheter. Byrån har tillgång till två offentliga köpvittnen som kan bevittna fastighetsöverlåtelser.