Om företagsköp

DKCO Advokatbyrå biträder såväl säljare som köpare men även finansiärer i samband med genomförandet av köp av företag. Advokaterna planerar affärens struktur, förbereder eller undersöker företaget som ska överlåtas, utvärderar skattekonsekvenser, optimerar affärsupplägget och förhandlar fram slutliga kontraktshandlingar.

Ett företagsköp blir ofta aktuellt under något skede av företagets livscykel. Bakgrunden kan vara att en ägare som bedrivit företagsverksamheten under många år vill dra sig tillbaka och överlåta företaget åt en utomstående köpare. En företagsägare som vill gå i pension kanske vill överlåta företaget åt något av sina barn i form av en generationsväxling. Med MBO (Management buyout) avses en situation där företagets ledning köper ut andra aktieägare i bolaget. Ibland ligger det i företagets eget intresse att köpa upp en konkurrent som en del av en större tillväxtstrategi. En ändrad ägarstruktur kan vara en nödvändighet för att företagsverksamheten ska kunna fortgå framgångsrikt.

Försvarsåtgärder ökar stabiliteten

Företagsförvärv kan ibland ske successivt, så att en delägare i företaget stegvis ökar sin ägarandel i företaget. Syftet är ofta att nå en viss ägarandel som är avgörande med tanke på beslutsfattandet i bolaget. Med fientliga uppköp avses i allmänhet situationer där ledningen i målbolaget motsätter sig företagsförvärvet. Genom olika s.k. försvarsstrategier kan man skydda sig mot fientliga uppköpserbjudanden. Alternativa försvarsåtgärder kan vara en inlösenklausul eller samtyckesklausul i bolagsordningen, eller ett s.k. giftpiller som förpliktar det förvärvande bolaget att lösa in resten av aktierna i bolaget efter att ägarandelen har överstigit en viss gräns (t.ex. 50 % av aktierna). I bolagsordningen kan man också försvåra bolagets beslutsfattande t.ex. i fråga om fusion eller delning.

Rätt förvärvsstrategi

Företagsköpet påverkas av vilken förvärvsstrategi köparen väljer. Med företagsförvärv avses ofta aktieförvärv, d.v.s. att själva aktiestocken i aktiebolaget överlåts till en ny ägare. Denna transaktion skiljer sig från ett s.k. affärsverksamhetsförvärv eller inkråmsförvärv, där enbart affärsverksamheten överlåts till en ny ägare. Vid försäljning av bolagsaktierna är det aktieägarna som är försäljare. När själva affärsverksamheten överlåts, är det däremot bolaget som är försäljare och köpesumman betalas åt bolaget, inte ägarna. Valet av transaktionstyp kan påverka företagets avtalsförbindelser på olika sätt varför det är viktigt att beslutet är väl avvägt och genomtänkt när köpeavtalet görs upp.

Lojalitetsplikt under förhandlingarna

En s.k. företagstransaktion innebär ofta en omfattande rad av åtgärder, där expertkunnande inom affärsjuridik är nödvändigt för ett framgångsrikt slutresultat. Under transaktionsprocessen är den säljande och köpande partens ömsesidiga förtroende viktigt. Parterna har en lojalitetsplikt till varandra redan under avtalsförhandlingarna. I ett tidigt skede av försäljningsförhandlingarna sluter man därför ofta ett s.k. Letter of Intent, en avsiktsförklaring mellan parterna. Avsiktsförklaringen är ett juridiskt bindande avtal som reglerar parternas inbördes förhållande under avtalsförhandlingarna. Förhandlingarna kan utgöra s.k. exklusiva förhandlingar, vilket innebär att säljaren inte har rätt att samtidigt förhandla om företagsköpet med andra intressenter.

Företagsbesiktning och köparens undersökningsplikt

Lojalitetsplikten medför att säljaren har en skyldighet att upplysa köparen om sådant som är av betydelse för företagsförvärvet (upplysningsplikt), medan köparen i sin tur har en undersökningsplikt. Under transaktions-förhandlingarna lämnar säljaren ofta ut viktig information åt köparen, för att köparen ska kunna fatta sitt köpbeslut på goda grunder. Den här processen brukar kallas för due diligence, eller företagsbesiktning. Den information som köparen tar del av kan handla om företagets ekonomiska ställning, bokföring, produktionsanläggningar, verksamhets- och businessidé eller kundkontakter. Genom ett Letter of Intent kan säljaren skydda sig mot intrång i form av missbruk av företagshemligheter. Därför avtalar man ofta i avsiktsförklaringen om sekretess under och efter förhandlingarna. Av köparens undersökningsplikt följer att köparen inte efter köpet kan åberopa sådana brister i det köpta företaget, som han under due diligence-processen borde ha upptäckt.

Förberedelser inför försäljning

Ett lyckat företagsköp förutsätter ofta goda förberedelser. Det kan handla om olika åtgärder för att försätta företaget i försäljningsskick. En ändring av bolagsform kan vara ett naturligt steg i riktning mot försäljning. Experthjälp i de juridiska frågorna kring företagsköp är viktig för att du som köpare eller säljare ska kunna gardera dig mot risker och få största möjliga nytta av ägarbytet.

Välkommen att ta kontakt med de advokater och/eller jurister vid DKCO Advokatbyrå som handhar företagsköp.