Yritysostoista

DKCO Asianajotoimisto avustaa yritysostoissa niin myyjiä kuin ostajia. Asianajajat suunnittelevat kaupan rakenteen, valmistelevat tai analysoivat luovutettavaa yritystä, arvioivat veroseuraamuksia, optimoivat kaupparakenteen ja auttavat neuvotteluissa lopullisen kauppakirjan aikaansaamiseksi.

Yrityskauppa tulee usein ajankohtaiseksi jossain vaiheessa yrityksen elinkaarta. Taustana yrityskaupalle voi esimerkiksi olla pitkään yritystoimintaa harjoittaneen omistajan halu vetäytyä toiminnasta ja luovuttaa yritys ulkopuoliselle ostajalle. Yrityksen omistaja joka tahtoo eläköityä, haluaa ehkä luovuttaa yhtiön lapselleen sukupolvenvaihdoksena. MBO:lla (Management buyout) tarkoitetaan tilannetta jossa yrityksen johto ostaa ulos muut yrityksen osakkeenomistajat. Joskus yrityksen intressinä, kasvustrategian osana, on ostaa kilpaileva yritys. Omistajuusrakenteen muuttaminen voi olla edellytyksenä yritystoiminnan menestyksellisen jatkamisen kannalta.

Suojatoimenpiteet lisäävät vakautta

Jotkin yrityshankinnat toteutetaan asteittain, siten että osakkaat vähitellen korottavat omistusosuuttaan yrityksessä. Tavoitteena on yleensä saavuttaa sellainen omistusosuus, jolla on ratkaiseva merkitys ajatellen päätösvaltaa yrityksessä. Erinäisten suojautumisstrategioiden avulla voidaan suojautua vihamielisiltä ostotarjouksilta. Vaihtoehtoisia suojatoimenpiteitä ovat lunastuslausekkeen tai suostumuslausekkeen sisällyttäminen yhtiöjärjestykseen, tai niin sanottu myrkkypilleri joka velvoittaa hankkivan yrityksen lunastamaan loputkin hankittavan yrityksen osakkeet omistusosuuden noustessa yli tietyn asetetun rajan (esim. 50%). Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös vaikeuttaa päätöksentekoa yrityksessä, esim. kun on kyse fuusiosta tai jakautumisesta.

Oikea hankintastrategia

Ostajan hankintastrategian valinta vaikuttaa yrityskauppaan. Yrityskaupalla tarkoitetaan yleensä osakeostoa, elikkä osakekannan luovuttamista uudelle omistajalle. Tällainen transaktio poikkeaa niin kutsutusta liiketoimintakaupasta tai varojen ja velkojen luovuttamisesta, joissa ainoastaan liiketoiminta luovutetaan uudelle omistajalle. Kun itse liiketoiminta luovutetaan, omistajien sijaan, yritys toimii myyjänä ja kauppahinta luovutetaan tälle. Se missä muodossa luovutus toteutetaan voi vaikuttaa yrityksen sopimussuhteisiin eri tavoin, joten on olennaisen tärkeää, että päätös transaktiomuodosta on hyvin ja perusteellisesti harkittu, ostosopimusta tehtäessä.

Lojaliteettivelvollisuus neuvotteluvaiheessa

Niin kutsuttuun yritystransaktioon liittyy moninaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen vaatii liikejuridiikan erityisosaamista, jotta voidaan tavoittaa menestyksellinen lopputulos. Transaktioprosessin aikana myyjän ja ostajan vastavuoroinen luottamus on tärkeää. Osapuolilla on lojaliteettivelvollisuus toisiaan kohtaan jo neuvotteluvaiheessa. Jo aikaisessa vaiheessa neuvotteluitta solmitaan tämän takia niin kutsuttu Letter of intet, joka on aiesopimus osapuolten välillä. Aiesopimus on juridisesti sitova sopimus, joka sääntelee osapuolten keskinäistä suhdetta sopimusneuvottelujen aikana. Kyse voi olla niin kutsutusta eksklusiivisista neuvotteluista, mikä tarkoittaa sitä, että myyjällä ei ole oikeutta käydä neuvotteluita yritysostosta muiden toimijoiden kanssa.

Due diligence ja ostajan selonottovelvollisuus

Lojaliteettivelvollisuus sisältää sen, että myyjällä on velvollisuus kertoa ostajalle seikoista jotka voivat vaikuttaa yrityskauppaan (ilmoitusvelvollisuus), ja ostajalla selonottovelvollisuus. Transaktio-neuvotteluiden aikana myyjä yleensä luovuttaa ostajalle tärkeitä tietoja, jotta tämä pystyy tekemään perustellun päätöksen yrityskaupasta. Tätä prosessia kutsutaan due dilligenceksi, tai yritystarkastukseksi. Ne tiedot jotka ostaja saa tutustuakseen voi käsittää tietoja yrityksen taloudellisesta tilasta, kirjanpidosta, tuotantolaitoksista, toiminta- ja businessideoista tai asiakassuhteista. Letter of intentin avulla myyjä voi suojautua yrityssalaisuuksien väärinkäytöltä. Siksi yleensä aiesopimuksessa sovitaan salassapitovelvollisuudesta neuvottelujen aikana ja niiden jälkeen. Ostajan selonottovelvollisuudesta seuraa, ettei hän voi oston tapahduttua enää vedota sellaisiin puutteisiin ostetussa yrityksessä, jotka hänen olisi jo tullut huomata due-dilligencen aikana.

Valmistelut ennen myyntiä

Onnistunut yritysosto vaatii yleensä hyvän valmistelun. Kyse voi olla kaikenlaisista toimenpiteistä yrityksen saattamiseksi myyntikuntoon. Yritysmuodon vaihto voi olla luonnollinen askel ennen yrityksen myyntiä. Asiantuntijan apu on tärkeää yrityskaupan myötä nousevien juridisten kysymysten selvittämiseksi, jotta sinä ostajana tai myyjänä pystyt asianmukaisesti varautumaan riskeihin ja saamaan isoimman mahdollisen hyödyn omistajanvaihdoksesta.

Tervetuloa ottamaan yhteyttä DKCO Asianajotoimiston asianajajiin ja/ tai juristeihin jotka käsittelevät yrityskauppoja.