Perunkirjoitus, pesänselvitys ja perinnönjako

Kaikkiin elämänvaiheisiin liittyy omat haasteensa. Jokainen meistä kohtaa jossakin vaiheessa elämää tilanteen jolloin joku läheisistämme nukkuu pois. Mitä silloin tehdään? Kaikkien käytännönläheisten järjestelyiden kuten hautauksen ja muistotilaisuuden pitämisen lisäksi nousee myös kysymyksiä siitä mitä kuolemantapaus konkreettisesti merkitsee, juridisesti. Kuka on pesän osakas? Kuka on pesänilmoittaja? Onko testamenttia? Periikö serkut? Kuinka paljon perintövero on? Voiko sitä saada verohelpotuksia tai lisäaikaa perintöveron maksamiseen? Miten ennakkoperintö otetaan huomioon? Voiko hautaamiskustannukset maksaa kuolinpesän tililtä?

Nämä ovat tilanteita joita asianajajat DKCO Asianajajatoimistossa ovat tottuneet käsittelemään. Juristit ovat vuosien saatossa auttaneet monia kuolinpesiä, välillä kysymysten kanssa joita syntyy jo ennen hautajaisia. Välillä toimeksiannot ovat alkaneet sen jälkeen, kun perunkirjoitus on tehty siten, että DKCO Asianajotaimisto on avustanut pesänselvityksessä, joko osakkaan edustajana taikka tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana. Monessa tapauksessa DKCO Asianajotoimiston toimeksiantoon kuuluu selvittää, miten perheyhtiön toiminta otetaan huomioon ja jatkettaan kuolemantapauksen sattuessa.

Perunkirjoitus pitää suorittaa pääsäännön mukaan kolmen kuukauden kuluessa kulintapauksesta. Perunkirjoitus on tiivistelmä kuolleen varoista ja veloista sellaisena, kun ne olivat kuolinpäivänä. Jos kuollut oli naimisissa tai parisuhteessa pitää, myös tämän varat ja velat selvittää kuolinpäivänä, jotta voidaan selvittää mahdollinen avio-oikeuden alainen omaisuus tai yksityinen omaisuus. Tässä on tärkeää olla selvillä siitä, josko avioehtoa ja testamenttia on tehty. Perunkirjoitus on perustavanlaatuinen asiakirja, jonka perusteella päätetään, miten pesän selvittämistä jatketaan.

Tärkeä periaate joka tulee tietää, kun kyse on kuolinpesistä joita hoitaa kuolinpesän osakas, on periaate
yhteishallinnosta. Kaikkien osakkaiden täytyy olla yksimielisiä, niistä päätöksistä joita tehdään kuolinpesän lukuun, jos osakas vastustaa jotakin päätöstä niin sitä ei voida toteuttaa. Jos ei päästä yhteisymmärrykseen kuolinpesän hallinnosta vaihtoehtona on, että käräjäoikeus määrää pesänselvittäjän ja pesänjakajan kuolinpesälle. Tämä määrätään jonkin pesän osakkaan hakemuksesta, hakemus tulee jättää edesmenneen kotipaikkakunnan käräjäoikeudelle.

Pesänselvittäjän tehtävänä on selvittää mikä omaisuus kuuluu kuolinpesään, ja tehdä kuolinpesää koskevat tarpeelliset päätökset, yksiselitteisesti pesänselvittäjän tehtävänä on valmistella kuolinpesä perinnönjakoon. On tärkeää muistaa, että jos pesänselvittäjä määrätään, täytyy hänen ottaa hoitaakseen kuolinpesän omaisuuden hallinto, osakkaat voi tästä johtuen käsittää väärin, että omaisuus siirtyy pois kuolinpesästä ajaksi jolloin pesänselvittäjä hoitaa pesän hallintoa.

Pesänselvittäjä ei saa tehdä päätöstä koskien testamentin moitetta, vaan tällainen moite käsitellään riita-asiana tuomioistuimessa. Kanne testamentin moitteesta täytyy tehdä niiden perillisten toimesta, joiden mielestä testamentti ei täytä lain asettamia vaatimuksia. Pesänselvittäjän tehtävänä ei myöskään ole testamentin tiedoksi antaminen, tämä tehtävä kuuluu testamentin saajille jotka siihen tahtovat vedota.

Sen jälkeen, kun pesänselvittäjä on selvittänyt mikä kaikki kuolinpesään kuuluu ja antanut loppuselvityksen pesänjakajan tehtävänä on päättää, miten pesän varat jaetaan perijöiden ja testamentinsaajien kesken. Pesänjakajan alustavana tehtävänä on selvittää ketkä kuolinpesän osakkaat ovat, pesänjakaja on myös velvollinen tekemään päätöksen siitä, josko mahdolliset vaatimukset ennakkoperintöjen huomioon ottamisesta hyväksytään. Perintöosien ja lakiosien laskemiseksi pesänjakajan voi tarvita hakea asiantuntijan lausunto pesän varojen arvosta.

Niin pesänselvittäjä kuin pesänjakaja yrittää niin pitkälti kuin mahdollista saada pesän osakkaat yhteisymmärrykseen. Jos pesänjakaja ei onnistu saamaan osakkaita yhteisymmärrykseen, siitä miten pesän varat jaetaan niin pesänjakaja toimittaa jaon. Toimitusjako saa lainvoiman, jos kukaan osakkaista ei nosta kannetta jaon moittimiseksi kuuden kuukauden kuluessa toimituksesta. Vasta sitten kun perinnönjako on saanut lainvoiman, pesän varat jaetaan osakkaille.

Pesän osakkaan edustajana DKCO Asianajotoimiston asianajajat selventävät oikeustilaa ja auttavat asiakasta käsillä olevien vaihtoehtojen ymmärtämisessä ja arvioimisessa. Varsinkin jos on kyse yritystoiminnan jatkamisesta, elikkä sukupolvenvaihdoksesta, erityissäännökset pitää ottaa huomioon. Sellaisissa tapauksissa voi olla mahdollista soveltaa verohelpotussääntöjä ja mahdollisesti mahdollista saada lisämaksuaikaa perintöveron maksamiseen.

Tervetuloa ottamaan yhteyttä DKCO Asianajotoimiston juristeihin perintöön, perintöveroon, pesänselvitykseen ja perunkirjoitukseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.