Vakuutuskorvausten ilmoittaminen perunkirjoituksessa

Perunkirjoituksen laatiminen on vaativa prosessi, joka haastaa henkisen paineen lisäksi laatijansa yksityiskohtaisilla vaatimuksilla. Yksi näistä monista yksityiskohdista on vakuutuskorvausten ilmoittaminen perunkirjoituksessa. Miten nämä tulee ilmoittaa ja kuuluvatko ne edes kuolinpesän varoihin?

Mikä on vakuutus?

Vakuutuksella tarkoitetaan useaa eri rahoitusvälinettä erilaisine rakenteineen ja erilaisine tarkoituksineen. Näiden vakuutustuotteiden avulla voidaan pyrkiä turvaamaan jäljelle jäävän puolison taloudellinen turva, kartuttamaan omaa omaisuutta vaihtamalla sijoituskohteita sijoituskuoren puitteissa jne. Joillain tuotteilla pyritään vastaamaan useampaan tarpeeseen: yksilöllinen eläkevakuutus voi sisältää lisänä henkivakuutusosan, ja säästöhenkivakuutuksen säästöosa voi vakuutetun poismenon yhteydessä muuttua henkivakuutuskorvaukseksi. Nämä vaihtelevat rakenteet ja tarkoitusperät johtavat myös siihen, että tuotteita kohdellaan verotuksellisesti eri tavoin ja näin ollen ne tulee myös ilmoittaa eri tavoin perunkirjoituksessa.

Kuuluuko vakuutuskorvaus kuolinpesän varoihin?

Perunkirjoituksista puhuttaessa vakuutukset jaetaan karkeasti kahteen ryhmään – kuolinpesän varoihin kuuluvat sekä niihin kuulumattomat. S, kumpaan ryhmään sijoitus kuuluu, voidaan esittää seuraavat kysymykset:

  1. Onko tuotteessa vakuutettu henkilö? /Vakuutetaanko tuotteella henkilö?
    Mikäli vakuutustuotteessa ei ole vakuutettua henkilöä, kuuluu se ilmoittaa kuolinpesän varoihin kuuluvaksi. Tämä on myös pääsääntö ns. kapitalisaatiosopimusten kohdalla. Mikäli vakuutuksessa on vakuutettu henkilö, tulee vakuutuksen edunsaajamääräys selvittää, eli se, kenelle vakuutuskorvaus vakuutetun kuoleman perusteella maksetaan.
  2. Onko kuolinpesä edunsaaja?
    Mikäli vakuutuksen edunsaajana on vakuutetun kuolinpesä, merkitään vakuutuskorvaus kuolinpesän varoihin. Tätä pääsääntöä sovelletaan, milloin vakuutettu oli vakuutuksen solmimishetkellä edunvalvonnan alainen..
  3. Onko vakuutuksella muu edunsaaja?
    Mikäli vakuutuksen edunsaajana on muu kuin vakuutettu, osoitetaan korvaus kuolinpesän ohi suoraan edunsaajalle, eikä sitä tule merkitä kuolinpesän varoihin. Korvaus tulee tästä huolimatta ilmoittaa perunkirjoituksessa.

Merkinnät perunkirjoituksessa

Verohallinnon vuonna 2018 julkaisemat syventävät ohjeet ohjeistavat vakuutuskorvausten ilmoittamisesta perunkirjoituksessa vakuutuslajeittain.

Vakuutustuotteet ilman edunsaajaa, tulee perunkirjoituksessa ilmoittaa seuraavasti: tuotteen myöntänyt taho (vakuutusyhtiö), tuotteen tunnus (sopimusnumero) sekä takaisinostoarvo kuolinpäivänä.

Kuolinpesälle tulevista vakuutuskorvauksista ilmoitetaan vakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö, vakuutusnumero sekä kuolemantapauskorvauksen suuruus. Mikäli korvauksen maksupäivä on tiedossa, voi myös tämän ilmoittaa. Yksilöllisten eläkevakuutusten kohdalla tulee ilmoittaa, onko vakuutussopimus solmittu ennen 18.9.2009 vai sen jälkeen. Mikäli vakuutus on otettu tämän jälkeen, tulee tämän lisäksi ilmoittaa, mikäli vakuutuskorvauksen suuruus ylittää yksilöllisen eläkevakuutuksen säästömäärän, sillä tämä vaikuttaa vakuutuksen veroseuraamuksiin.

Mikäli vakuutuskorvaus maksetaan muulle kuin kuolinpesälle, tulee perunkirjoitukseen erillisen otsikon alle ilmoittaa vakuutusyhtiö, vakuutusnumero, edunsaajamääräys sekä korvauksen saaja. Mikäli korvauksen maksupäivä on tiedossa, voi myös tämän ilmoittaa.

Muut merkinnät

Yllä mainittujen merkintöjen lisäksi tulee myös vakuutusten mahdollinen panttaus ilmoittaa perunkirjoituksessa.

Mikäli edesmenneen vakuutetun leskellä on vakuutus, tulee tämä ilmoittaa lesken omaisuutena kuolinpäivän takaisinostoarvoon arvostettuna.

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä, voit olla yhteydessä meihin.