Uusi tavaramerkkilainsäädäntö

Lokakuun 18 päivä 2018 hallitus antoi esityksen eduskunnalle uudesta tavaramerkkilaista (HE 201/2018 vp). Tämän lainmuutoksen myötä voimassa olevan tavaramerkkilain (7/1964) sekä yhteismerkkilain (795/1980) korvaa uusi tavaramerkkilaki. Uuden tavaramerkkilain tavoitteena on modernisoida ja selventää nykyistä, vanhentunutta tavaramerkkilakia.

Voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan hakemus tavaramerkin kumoamisesta tai sen julistamisesta mitättömäksi, tai hakemus yrityksen toiminimen (ts. firman) kumoamisesta, voidaan ainoastaan tehdä markkinatuomioistuimessa. Näin ollen vaaditaan tuomioistuinprosessia, jos halutaan saada kyseiset hakemusasiat käsiteltyä. Uuden lain myötä luodaan tuomioistuinprosessille toinen vaihtoehto. Uuteen lakiin ehdotetaan nimittäin säännöstä, jonka mukaan tulisi olla mahdollista hakea tavaramerkin kumoamista tai sen julistamista mitättömäksi, tai yrityksen toiminimen kumoamista, Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). Lain astuessa voimaan hakija voi itse päättää, jättääkö hän hakemuksensa markkinatuomioistuimelle (tämänhetkisen mallin mukaan), vai kääntyykö hän PRH:n puolelle. Uusi vaihtoehto on positiivinen muutos, sillä se antaa mahdollisuuden tehokkaampaan ja nopeampaan menettelyyn tuomioistuinprosessin sijaan. Uuden menettelyn pitäisi myös olla kustannustehokkaampi vaihtoehto hakijalle.

Tavaramerkkihakemusten jättäminen sähköisesti

Hallituksen esityksen mukaan Suomessa vuonna 2017 laitettiin kansallisia tavaramerkkihakemuksia vireille 3 347 kpl, joista noin 85,5 % jätettiin sähköisesti. Tämän tiedon valossa uuteen tavaramerkkilakiin lisätään säännös, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröintihakemuksia voidaan jättää ainoastaan sähköisesti, sähköistä palvelua käyttäen. Vain erityisistä syistä voidaan jatkossa jättää paperinen tavaramerkkihakemus. Uuden lain myötä tavaramerkkihakemuksia pystytään jättämään myös englanniksi, mikä ei tällä hetkellä ole mahdollista.

Vaatimus tavaramerkkien graafisesta esittämisestä kumotaan

Uuteen tavaramerkkilakiin ehdotetaan muutoksia niihin edellytyksiin, joita vaaditaan tavaramerkkien rekisteröinnissä. Voimassa olevan tavaramerkkilain 2 §:ssä säädetään, että tavaramerkki voi koostua mistä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävästä merkistä, kunhan kyseinen merkki on erottamiskykyinen ja voidaan esittää graafisesti, ts. paperille kirjoitetussa tai piirretyssä muodossa. Äänitiedostot ja videotiedostot katsotaan ainoastaan lisätiedoiksi merkin graafiselle esitykselle. Merkin graafinen esittäminen on näin ollen tavaramerkkien ehdoton rekisteröintiedellytys nykyisessä tavaramerkkilaissa.

EU antoi vuonna 2015 uuden direktiivin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännöstä (2015/2436), joka asettaa uudet suuntaviivat tavaramerkkien rekisteröimiseen. Direktiivin myötä hallitus ehdottaa, ettei enää edellytettäisi merkkien esittämistä graafisesti. Lakiesityksen mukaan tavaramerkkien kuvauksina voivat toimia äänimerkit, liikkuvat merkit sekä multimediamerkit. Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi hologrammien rekisteröinti tavaramerkiksi helpottuu. Ainut varsinainen uuteen lakiin ehdotettu edellytys on, että merkki voidaan esittää tavalla jolla se erottuu toisten yritysten tuotteista ja palveluista, ja että merkki esitetään tavaramerkkirekisterissä selkeällä tavalla, joka mahdollistaa tavaramerkkisuojan kattavuuden arvioimisen viranomaisille ja kuluttajille. Graafisen esittämisen edellytyksen kumoaminen tukee modernin teknologian kehitystä ja luo lukuisia mahdollisuuksia uusiin tavaramerkkeihin.

Parannuksia toiminimilakiin

Hallitus ehdottaa, että muutoksia tehtäisiin myös toiminimilakiin. Toiminimilaissa tehtävien muutosten tarkoituksena on luoda selvyyttä tavaramerkin ja firman väliseen suhteeseen, sekä tarjota parempia apuvälineitä niiden ongelmatilanteiden ratkomiseen, joita syntyy kun tutkitaan tavaramerkkien rekisteröimisesteitä yhteydessä firman rekisteröintiin. Yksi toiminimilakiin ehdotettu muutos on, että laissa sallittaisiin mahdollisuus firman kumoamiseen kokonaan tai osittain, esimerkiksi yhteen tiettyyn toimialaan rajoittuen. Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi säädös siitä, että firma voitaisiin kumota jos se ei ole ollut käytössä viimeiseen viiteen vuoteen ja jos firman hallitsija ei ole pystynyt näyttämään hyväksyttäviä syitä firman ylläpitämiseen.

Uuden tavaramerkkilain voimaansaattaminen

Uuden tavaramerkkilainsäädännön myötä saatetaan kansallisesti voimaan uusi EU-direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännöstä (2015/2436) sekä Singaporen tavaramerkkioikeudellisen sopimuksen sisältö (Singapore Treaty on the Law of Trademarks 2006), joka koskee tavaramerkkien rekisteröintimenettelyä.

Hallituksen alkuperäinen suunnitelma oli, että uusi laki saatettaisiin voimaan 1.1.2019. PRH ilmoitti kuitenkin joulukuussa 2018 että tämä tavoite ei toteudu, sillä lakiesitys on edelleen eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Uusi laki arvioidaan astuvan voimaan keväällä 2019.

Halutessasi lisää tietoa, ole yhteydessä Nathalie Myrskogiin.