Työnjohdon johtaessa häirintäilmoitukseen

Esimies, onko alaisesi tehnyt häirintäilmoituksen häneen kohdistuneen työnjohdollisen toimenpiteen johdosta? Et ole yksin. Tämä on kasvava ongelma jonka yhä useampi joutuu kohtaamaan.

On yhä yleisempää, että työntekijät kokevat tulleensa väärinymmärretyiksi tai epäreilusti kohdelluiksi työpaikalla ja tekevät tämän johdosta ilmoituksen asiattomasta kohtelusta. Ei ole tavatonta, ettei työnantaja reagoi kyseisiin ilmoituksiin ja ilmoitukset tulevat ohitetuiksi perusteettomina. Perusteltu työnjohdollinen toiminta ei ole häirintää.

Työnantajalla ja esimiehellä on monta hyvää syytä käsitellä tehty ilmoitus asianmukaisesti ja näin toimimalla estää tulevia ongelmia tai korvausvastuuta. Puutteellinen selvitys tai dokumentaatio voi pahimmassa tapauksessa johtaa henkilökohtaiseen rikosvastuuseen tai korvausvastuuseen. Tästä syystä onkin tärkeää, että työnantaja ja esimies ovat tietoisia omasta vastuustaan ja siitä, miksi tehdyt ilmoituksen tulisi käsitellä asianmukaisella tavalla.

Mitkä ovat esimiehen/työnantajan velvollisuudet?

Työnantajalla on velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin työnpaikan epäkohtien poistamiseksi. Näihin velvollisuuksiin kuuluvat mm. sellaiseen häirintään ja asiattomaan kohteluun puuttuminen, joka voi aiheuttaa haittaa tai uhata työntekijän terveyttä. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä tarjolla olevin keinoin ilman aiheetonta viivästystä.

Mitä tulee tehdä?

Suhtaudu tehtyyn ilmoitukseen vakavasti ja varmista, että sekä ilmoitus että sen johdosta tehdyt päätökset tulevat kirjatuksi selkeällä tavalla. Häirintätapauksen käsittely koostuu neljästä seuraavasta kohdasta:

  1. Dokumentoi ilmoitus
  2. Tee asianmukainen selvitys
  3. Tee tarvittavat päätökset ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin
  4. Suorita tarvittava seuranta

Dokumentaatio on tärkeää, jotta työnantaja tai esimis myöhemmässä vaiheessa voi osoittaa niin osapuolille kuin viranomaisillekin  toimineensa  vaaditulla tavalla. Kannattaa myös muistaa, että ilmoituksen juurisyynä voi olla yhteistyö- tai johtamisongelmat, joiden selvittäminen ja kehittäminen saattaa olla tarpeen myös siinä tapauksessa, etteivät häirinnän tunnusmerkit täyty.

Toimivien häirintäilmoitusprosessien kehittäminen ja seuranta on siis suotavaa.