Kotiseutuoikeus, kiinteä omaisuus, rintaperillinen ja perintöoikeus

Jotta yksityishenkilö saa hankkia tai vuokrata kiinteää omaisuutta Ahvenanmaalla, pääsääntönä on, että henkilöllä tulee olla kotiseutuoikeus. Ahvenanmaalaiset harvemmin miettivät tätä oikeutta, sillä oikeus saadaan syntymän myötä, jos vanhemmat asuvat Ahvenanmaalla ja heillä itsellään on kotiseutuoikeus. Kotiseutuoikeutta ei kuitenkaan saa automaattisesti koko eliniäksi, vaan sen voi menettää, jos ei ole asunut pysyvästi Ahvenanmaalla yli viiteen vuoteen. On kuitenkin olemassa säännöksiä siitä, miten poissaoloaika lasketaan, jos on suorittamassa opintoja Ahvenanmaan ulkopuolella. Sitä vastoin, jos perillisellä ei ole kotiseutuoikeutta, on perillisen mahdollisuuksia periä kiinteää omaisuutta rajoitettu.

Kotiseutuoikeus tarkoittaa perintätilanteessa sitä, että kiinteän omaisuuden periminen Ahvenanmaalla ei ole ongelma. Ahvenanmaan itsehallintolaki (1991:71) ei aseta rajoituksia kiinteän omaisuuden hankkimiseen henkilölle, jolla on kotiseutuoikeus . Tältä osin rajoituksen laajuudesta syntyy kuitenkin usein väärinkäsitys, koska ei oteta huomioon, että perintölain näkökulmasta on olemassa eri perillisryhmiä, joilla on erilaisia oikeuksia.

Henkilön, jolla ei ole kotiseutuoikeutta, mahdollisuutta periä kiinteää omaisuutta säätelee osittain Ahvenanmaan maanhankintalaki (1975:7, 1991/72) ja osittain maakuntalaki maanhankintaoikeuksista ja maanhankintaluvista (2003:68). Ahvenanmaan maanhankintalaissa selvennetään, että rintaperillisellä tai leskellä ei ole esteitä kiinteistön perimiselle, vaikka leskellä tai rintaperillisellä ei olisikaan kotiseutuoikeutta. Jos perillinen sen sijaan ei ole rintaperillinen tai perinnönjättäjän puoliso, kiinteän omaisuuden perimismahdollisuutta on rajoitettu ja silloin sovelletaan erityisiä sääntöjä. Sen lisäksi, että perintöoikeus on rintaperillisten osalta rajaton, maanhankintalaki ja maanhankintaluvat selventävät, että rintaperillisellä on myös maanhankintaoikeus testamentilla saatuun kiinteään omaisuuteen. Maanhankintaoikeus tarkoittaa oikeutta hankkia tai vuokrata kiinteää omaisuutta Ahvenanmaalla. On siis olemassa eri lakeja, jotka säätelevät rintaperillisen oikeutta perintöön ja testamenttiin, eri lakien ollessa kuitenkin asiallisesti samansisältöisiä; rintaperillisellä on rajoittamaton oikeus periä kiinteää omaisuutta tai saada kiinteää omaisuutta testamentin kautta.

Yleisesti näyttää vallitsevan käsitys, että Ahvenanmaalla ei ole mahdollista periä omaisuutta, jos et asu Ahvenanmaalla ja sinulla ei ole kotiseutuoikeutta ja, että tämä koskisi myös rintaperillisiä. Siitä ei ole kysymys. Rintaperillisen oikeutta periä kiinteää omaisuutta tai saada testamentilla kiinteää omaisuutta ei rajoiteta millään tavalla riippumatta siitä, missä rintaperillinen asuu tai minkä maan kansalainen hän on.

Rintaperillisellä, jolla ei ole kotiseutuoikeutta, on myös maanhankintaoikeus kiinteään omaisuuteen saadessaan ennakkoperintönä kiinteää omaisuutta. Rajoituksia on kuitenkin kolme: 1) kiinteistön pinta-ala saa olla enintään kolme hehtaaria, 2) luovuttajalla tulee olla laillinen omistusoikeus alueeseen ja 3) luovuttajan on täytynyt omistaa maa vähintään kahdeksan vuotta.

Nykyiset säännökset mahdollistavat siten niiden kiinteistönomistajien, joiden rintaperilliset eivät enää asu Ahvenanmaalla, suunnitella kiinteän varallisuuden siirtämistä eteenpäin rintaperillisille, joko elinaikanaan ennakkoperintönä tai kuoleman jälkeen testamentin kautta.

Kiinteistönomistajille, joilla ei ole rintaperillisiä, on enemmän syytä selvittää, mitkä asiat koskevat perintöä ja testamenttisaantoa. Varsinkin jos on perillisiä, joista osalla on kotiseutuoikeus ja osalla ei, lopputuloksen voivat kokea epäoikeudenmukaiseksi ne perilliset/testamentin saajat, joilla ei ole kotiseutuoikeutta ja joiden saantoon kohdistuu näin ollen rajoituksia.

Ottamalla asioista etukäteen selvää ja selventämällä itselleen miten haluaa järjestää oman perinnönjakonsa helpottaa seuraavien sukupolvien elämää.