Hallintaoikeuden arvon vähentäminen lahjaverosta

Yleinen ilmiö on, että vanhemmat tai isovanhemmat haluavat elinaikanaan siirtää esim. kesämökin tai asunnon lapsilleen tai lastenlapsilleen luopumatta oikeudesta oleskella siellä. Tällaisissa tapauksissa henkilö voi antaa kesämökin tai asunnon lahjaksi, mutta pidättää lahjakirjassa hallintaoikeuden itsellään. Lahjan antaja voi myös pidättää hallintaoikeuden jollekin muulle kuin itselleen tai samanaikaisesti sekä itselleen että toiselle henkilölle. Esimerkkinä tällaisesta on tilanne, jossa isovanhempi jättää kesämökin lapsenlapselleen, mutta pidättää hallintaoikeuden itsellään sekä lapsellaan eli lapsenlapsen vanhemmalla.

Hallintaoikeuden pidättäminen tarkoittaa käytännössä oikeutta jatkaa omaisuudesta määräämistä ja sen käyttöä samalla tavalla kuin kiinteistön omistaja (tässä tapauksessa lahjansaaja), sillä rajoituksella ettei sitä saa kuitenkaan myydä. Kiinteistö voidaan myydä vain silloin, jos omistaja ja hallintaoikeuden haltija yhdessä niin päättävät.

Sen lisäksi, että hallintaoikeuden itsellään pidättänyt voi jatkaa omaisuuden käyttöä entiseen tapaan, hallintaoikeuden haltijalla on myös oikeus omaisuudesta saatavaan tuloon, kuten esim. mahdolliseen vuokratuloon sekä myös vastuu omaisuuteen liittyvistä kiinteistä kuluista, kuten kiinteistöverosta, mikä voikin olla etu, jos lahjansaaja on lahjan saadessaan hyvin nuori.

Hallintaoikeuden arvo vähennetään lahjan käyvästä arvosta
Toinen välitön etu, jonka tällainen järjestely tuo lahjansaajalle, on lahjaveron aleneminen, koska lahjansaajan käyttöoikeutta ja oikeutta tehdä omaisuudella mitä haluaa, rajoittaa toisen henkilön hallintaoikeus. Lahjaveroa laskettaessa tehdään lahjan arvosta vähennys, joka lasketaan kaavalla, joka perustuu osittain hallintaoikeuden itsellään pidättävän tai vastaanottavan henkilön ikään, osittain lahjan käypään arvoon sekä siihen onko kyseessä loma-asunto vai muu kiinteistö. Mitä vanhempi hallintaoikeuden haltija on, sitä pienempi vähennys on. Mitä nuorempi hallintaoikeuden haltija on, sitä pidempään hänen voidaan olettaa elävän ja siten rajoittaa lahjansaajan oikeutta hallita omaisuutta rajoituksetta, minkä vuoksi vähennys on suurempi. Jos hallintaoikeuden saa useampi henkilö, vähennys lasketaan nuorimman henkilön osalta.

Esimerkki vähennyksen suuruudesta
Anna, 67, lahjoittaa 200 000 euron arvoisen kesämökin pojalleen Matille ja pidättää itsellään elinikäisen käyttöoikeuden. Ilman hallintaoikeuden vähennystä Matti maksaisi lahjaveroa 22 100 euroa. Hallintaoikeuden pidättämisestä johtuvan vähennyksen jälkeen vero on kuitenkin 16 340 euroa.

Jos Anna puolestaan ​​antaa lapsenlapselleen Liisalle kesämökin, jonka käypä arvo on 200 000 euroa, mutta pidättää käyttöoikeuden itsellään ja Matilla, 45, vähennys on vielä suurempi, koska Matin odotetaan elävän pidempään kuin hänen äitinsä Anna ja siten rajoittaa Liisan mökin käyttöä pidempään. Hallintaoikeuden pidättämisestä johtuvan vähennyksen jälkeen vero olisi tällöin yhteensä 14 180 euroa.