Ajankohtaista

27 kesäkuu, 2019

Määräaikaiset työsuhteet – koska ja miten?

Lomakauden ja juhlapyhien lähestyessä moni työnantaja palkkaa sijaisia varmistamaan toiminnan sujuvuuden vakinaisen henkilökunnan loman ajaksi. Tämä on täysin mahdollista, mutta yrittäjän on kuitenkin tiedostettava määräaikaisten työsuhteiden sudenkuopat.

17 toukokuu, 2019

KHO:N tuore päätös tiukentaa sukupolvenvaihdosten verohuojennusten edellytyksiä

Perheyritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi perintö- ja lahjaverolaissa on säädetty sukupolvenvaihdosten verohuojennuksista. Lain 55 §:stä ilmenevä huojennussäännöksen mukaan osakeyhtiön osakkeiden verotuskanta arvostetaan 40 %:iin osakkeiden vertailuarvosta mikäli ne luovutetaan sellaiselle perinnön-…

12 huhtikuu, 2019

Uuden työaikalain vaikutukset yrityksen toimintaan

Yli 20 vuotta vanhat työaikasäädökset uudistuvat 1.1.2020 uuden työaikalain voimaantulon myötä. Uuden työaikalain tavoitteena on ajanmukaistaa ja modernisoida nykyistä työaikalakia vastaamaan paremmin nykypäivän työkulttuuria sekä yritysmaailmaa. Työnantajan tulee huomioida seuraavat…

6 maaliskuu, 2019

EU-tuomioistuimen tuomio asiassa C-216-17

EU-tuomioistuin antoi 19 joulukuuta 2018 ennakkopäätöksen julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen direktiivien tulkinnasta. Ennakkopäätöksellä on huomattavia vaikutuksia puitesopimuksin tapahtuviin hankintoihin. Tapaus Italian korkein…

4 helmikuu, 2019

Asunto-osakeyhtiöiden hallinta sähköistyy

Laki huoneistotietojärjelmästä astui voimaan 1.1.2019. Se tarkoittaa asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden hallinnoinnin sähköistymistä. Pääasialliset muutokset koskevat maanmittauslaitoksen hallinnoimaan kansalliseen rekisteriin (osakehuoneistorekisteri) sisällytettäviin tietoihin koskien yhtiöiden osakeluetteloja, osakkeita ja niihin kuuluvia…

15 tammikuu, 2019

Uusi tavaramerkkilainsäädäntö

Lokakuun 18 päivä 2018 hallitus antoi esityksen eduskunnalle uudesta tavaramerkkilaista (HE 201/2018 vp). Tämän lainmuutoksen myötä voimassa olevan tavaramerkkilain (7/1964) sekä yhteismerkkilain (795/1980) korvaa uusi tavaramerkkilaki. Uuden tavaramerkkilain tavoitteena on…

15 tammikuu, 2019

Yhdenvertaisuusperiaate suunnatussa osakeannissa

Keskeinen lähtökohta suomalaiselle yhtiöoikeudelle on osakkeenomistajan etuoikeus annettaviin osakkeisiin osakeannissa (osakeyhtiölaki 624/2006, OYL, 9:3). Suunnatulla osakeannilla yhtiö voi poiketa tästä pääsäännöstä. Suunnattu osakeanti voidaan toteuttaa ainoastaan silloin kun sille on…