Energi

Tillgången till energi är av avgörande betydelse för ett välfungerande och effektivt samhälle. Under de kommande åren står energibranschen inför omfattande förändringar. Efterfrågan på elkraft kommer att öka kraftigt, inte minst på grund av elektrifieringen av fordon och industri. Samtidigt ökar betydelsen av förnybara energikällor såsom vind, sol, vatten och biobränsle, medan betydelsen av fossila energikällor, såsom kol och olja, minskar. Därtill ställs högre krav på ländernas klimat- och hållbarhetspolitik, bl.a. med anledning av FN:s 17 mål för hållbar utveckling och Paris-avtalet (COP21). Detta kommer till uttryck i exempelvis EU:s klimatpaket Fit for 55 och ökar komplexiteten inom energisektorn.

Energibranschen fungerar som drivkraften bakom hela klimatomställningen och befinner sig i ett expansivt skede. Detta skapar nya utmaningar samtidigt som det öppnar upp för nya möjligheter. DKCO erbjuder företag juridiska tjänster som behövs under hela projektet. Juristerna bistår med att identifiera och realisera nya investeringar samt bevarar tidigare investeringar. DKCO biträder bl.a. i samband med:

  • Företagsöverlåtelser
  • Utveckling av nya kraftproduktionsanläggningar
  • Projektfinansiering
  • Elanslutning och elleveransavtal
  • Handel med elektricitet (PPA), elcertifikat och andra finansiella instrument
  • Tillstånds- och regulatoriska frågor
  • Statsstödsfrågor