Varumärkesskydd – hur fås det och varför lönar sig registrering?

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är i sin enklaste form ett eller flera ord tillsammans, en slogan eller en figur som används för att identifiera och särskilja det egna företagets varor och tjänster från andra motsvarande varor och tjänster. Utöver de varumärkestyper som nämnts ovan finns också multimediavarumärken, färgvarumärken och ljudvarumärken, liksom exempelvis tredimensionella märken, så som formen på eller förpackningen av en vara. Tredimensionella märken används främst inom livsmedels- och skönhetsindustrin. Ett känt exempel är formen på den traditionella coca-colaflaskan.

Hur fås varumärkesskydd?

Varumärkesskydd kan fås antingen genom registrering eller inarbetning. I korthet innebär inarbetning att ett företaget genom att använda märket i stor utsträckning gör märket känt inom den egna målgruppen, och på så sätt får skydd utan registrering. Vill man vara säker på att ha ensamrätt till varumärket är registrering dock ett betydligt säkrare, enklare och snabbare sätt, eftersom man för att påvisa att ett varumärke är inarbetat kan behöva utföra t.ex. marknadsundersökningar och ta fram annan utredning. Att arbeta in ett varumärke är en lång process, medan registrering kan ske när som helst under företagets livscykel.

För att kunna få varumärkesskydd krävs att varumärket i fråga uppfyller vissa krav, så som exempelvis att märket inte är förväxlingsbart med ett redan skyddat varumärke som erbjuder liknande varor och/eller tjänster.

Hur registrerar man ett varumärke?

Varumärkesregistrering inom Finland sker genom en skriftlig ansökan till Patent- och registerstyrelsen. I samband med registreringen ska bl.a. anges de varu- eller tjänsteklasser inom vilka skydd söks. Önskar man skydd också i andra länder utöver Finland, t.ex. inom EU, kan man istället ansöka om ett EU-varumärke via Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). DKCO assisterar gärna vid upprättandet av varumärkesansökan.

Varför lönar sig varumärkesregistrering?

Genom att registrera varumärket får företaget ensamrätt att använda det inom de varu- och tjänsteklasser i vilka registrering gjorts. Detta innebär att ingen annan än varumärkesinnehavaren utan dennes samtycke får använda varumärket eller ett snarlikt sådant som kännetecken för liknande varor eller tjänster inom det geografiska område som registreringen täcker. Om varumärkesinnehavaren märker att varumärket används orättmätigt, kan denna förbjuda användningen av det.

Att bygga upp ett varumärke med positiva associationer kan kräva åratal av gediget arbete som man som företagare inte vill att andra ska kunna dra nytta av utan skyldighet att betala ersättning. Utan registrering riskerar företaget att satsa tid och pengar i något som det inte äger. Utan registrering kan varumärket i värsta fall utnyttjas eller registreras av någon annan. När man registrerat sitt varumärke kan man ge andra licens att använda det, vilket gör att ensamrätten också kan utgöra en källa till inkomst.

Om man har planer på att i framtiden sälja företaget är det till fördel om varumärket är registrerat. Vid företagsköp är det inte ovanligt att en delorsak till köpet är att förvärvaren är intresserad av ta över ett varumärke som är förknippat med goodwill och som konsumenterna redan känner igen. Ifall varumärket då inte är registrerat skapar detta osäkerhet hos förvärvaren om rätten att använda varumärket.

Kostnaden för en varumärkesregistrering är med beaktande av ovanstående fördelar mycket liten i förhållande till den vinning man kan få genom ensamrätten, eller den förlust man kan lida genom att någon annan otillbörligen använder det egna men oregistrerade varumärket.