Stöd för varumärkesregistrering till små och medelstora företag

Under år 2021 kan små och medelstora företag beviljas ekonomiskt bidrag till ansökningsavgifter för varumärken. Bidraget beviljas av SMF-fonden, som stöds av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) m.fl.. Bidraget betalas ut i efterhand och är 50 procent av grundavgiften för ansökan i fråga, dock högst 1 500 euro per företag. Bidraget kan också beviljas till ansökningsavgifter för design (mönsterrätt), men i denna artikel fokuseras i första hand på bidrag till ansökningsavgifter för varumärken.

Möjligheten att beviljas bidrag gäller endast små och medelstora företag. Små och medelstora företag utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årliga omsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Av samtliga företag inom EU hör 99 procent till gruppen små och medelstora företag. De allra flesta företag inom EU uppfyller således detta grundläggande kriterium för att kunna beviljas stöd för varumärkesregistrering.

Utöver storlekskravet lönar det sig också att gå igenom EUIPO:s checklista för sökande, vilken hittas här. De övriga kraven är dock av mera formell/teknisk karaktär och torde inte utgöra hinder så länge storlekskravet uppfylls.

Hur söks bidrag till ansökningsavgiften?

Det finns totalt fem ansökningsfönster under år 2021 inom vilka företag som uppfyller de ovan nämnda kriterierna kan ansöka om bidrag till ansökningsavgifterna. I nuläget återstår tre ansökningsperioder. Nästa ansökningsfönster löper under hela maj månad (1-31.5). Årets fjärde ansökningsperiod löper i juli och den femte i september. För varje ansökningsperiod har en viss summa reserverats för utbetalning av bidrag (i regel fyra miljoner euro) – det finns alltså ingen risk för att den totala reserverade bidragssumman skulle ha delats ut i sin helhet innan den sista ansökningsperioden. En viss periods totala bidragssumma kan dock höjas från fyra miljoner euro ifall summan under en tidigare ansökningsperiod inte utbetalats till fullo, vilket exempelvis var fallet mellan den första och den andra perioden.

Bidragen tilldelas enligt principen ”först till kvarn” inom varje ansökningsperiod. Om man planerar att ansöka om bidrag kan det således löna sig att skicka in ansökan i början av den ifrågavarande ansökningsperioden för att ha så stor chans som möjligt att beviljas bidrag. Hittills, d.v.s. under de två första ansökningsperioderna, har de öronmärkta bidragssummorna dock räckt till för samtliga sökanden. Beviljas man inte bidrag under en ansökningsperiod, t.ex. i maj, kan man ansöka på nytt i ett senare ansökningsfönster, d.v.s. i juli eller september.

Rent praktiskt görs ansökan genom att fylla i ett elektroniskt formulär som EUIPO tillhandahåller, vilket DKCO gärna assisterar med vid behov.

Vad händer efter beviljat bidrag?

Varje företag får ett individuellt meddelande om huruvida bidrag har beviljats eller inte. Om beslutet är positivt, d.v.s. om bidrag beviljats, ska den nationella eller EU-varumärkesansökan lämnas in inom 30 dagar från det att beslutet erhållits.
Varumärkesregistrering inom Finland sker genom en skriftlig ansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS). I samband med registreringen ska bl.a. anges de varu- eller tjänsteklasser inom vilka skydd söks. Önskar man skydd också i andra länder utöver Finland, t.ex. inom EU, kan man i stället ansöka om ett EU-varumärke via Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Bidraget i fråga kan beviljas både vad gäller nationella ansökningar som lämnas in till PRS och till EU-varumärkesansökningar som lämnas in till EUIPO. Grundavgiften för ansökan om registrering av varumärke nationellt är 225-275 euro (omfattar en klass, för ytterligare varu- eller tjänsteklasser tillkommer 100 euro per klass) medan motsvarande grundavgift för skydd inom EU är 850 euro (omfattar en klass, för ytterligare varu- eller tjänsteklasser tillkommer 50-150 euro per klass). Genom bidraget kan man alltså få hälften av avgiften ersatt, dock maximalt 1 500 euro.

När ansökan inlämnats och betalats ansöks om ersättning genom att följa en länk som finns i bidragsbeslutet, varför det är viktigt att spara beslutet. Betalningen av ersättningen sker därefter till företaget inom en månad.

Ett registrerat varumärke gäller i tio år såväl nationellt som på EU-nivå, varefter det senast bör förnyas om man önskar bibehålla skyddet.

Sammanfattning och planering

Om man har övervägt att registrera ett varumärke på nationell eller EU-nivå är detta ett ypperligt tillfälle i och med att man kan beviljas en ersättning som motsvarar upp till 50 % rabatt på ansökningsavgiften (dock högst 1 500 euro). De kvarvarande ansökningsperioderna löper 1-31.5, 1-31.7 och 1-30.9.

Väljer man att ansöka i maj fås bidragsbeslutet i juni-juli 2021, varefter man har 30 dagar på sig att lämna in varumärkesansökan. Motsvarande tidsfrister gäller för de övriga kvarvarande perioderna; ansöker man i juli fås beslut i augusti-september, varefter en 30 dagars tidsfrist börjar löpa, och ansöker man i september fås beslut i oktober-november, varefter tiden för på 30 dagar för slutlig inlämning av varumärkesansökan börjar. Det lönar sig alltså att beakta dessa tidsfrister när man planerar inom vilken ansökningsperiod ansökan ska göras för att säkerställa att man har möjlighet och kapacitet att inom den tidsfrist som anges lämna in den slutliga varumärkesansökan efter beviljat bidragsbeslut.

Det lönar sig också att redan innan bidraget ansöks dels kontrollera att det varumärke man tänkt registrera är tillgängligt samt att fundera på inom vilken eller vilka varu- och eller tjänsteklasser man önskar varumärkesskydd. Man kan därtill gott förbereda ansökan redan innan beslutet fås så att man sedan med kort varsel kan skicka in ansökan och få varumärkesskyddet beviljat, för att undvika att tidsfristen på 30 dagar blir knapp.

DKCO svarar gärna på tilläggsfrågor och assisterar såväl vid bidragsansökan som vid upprättande av den slutgiltiga varumärkesansökan både på internationell och EU-nivå.