Sambo och arvsrätt

Lever du i ett samboförhållande? Utgår du från att din sambo ska ärva dig? Kom ihåg att en sambo inte har arvsrätt enligt lag. En sambo har inte heller den rätt som en make/maka har att hålla det gemensamma hemmet oskiftat oberoende av bröstarvingarnas krav på arvskifte. Om du vill trygga din sambo viss egendom eller annan rättighet vid ett dödsfall så måste du upprätta ett testamente.

Med arvsrätt uppkommer skyldighet för mottagaren att betala arvsskatt om värdet på den mottagna egendomen överskrider 20 000 euro. En sambo kan hänföras endera till skatteklass I eller skatteklass II, beroende på om ni som sambor tidigare har varit gifta eller om ni har gemensamma barn. Om det finns ett tidigare äktenskap eller gemensamma barn så hör sambon till skatteklass I, i andra fall hör sambon till skatteklass II, där skatterna är betydligt högre.

För att visa skillnaden mellan skatteklasserna antar vi att en sambo erhåller 50 000 euro enligt ett testamente. Om sambon hänförs till skatteklass I, uppstår ingen arvsskatt då sambon i så fall har rätt till makeavdraget om 90 0000 euro. Hänförs sambon däremot till skatteklass II uppgår arvsskatten till 6 400 euro.  Det är således rätt stor skillnad på skatterna huruvida sambon som testamentstagaren hänförs till skatteklass I eller skatteklass II.

Skulle sambon enligt ett testamente erhålla en nyttjanderätt, för viss tid eller livstid, så utgår ingen arvsskatt för sambons del. En nyttjanderätt kan vara rätt att bo/vistas i en bostad, eller på en fritidsfastighet, eller rätt till avkastning på angivna placeringar. Nyttjanderätten är en begränsad rätt där äganderätten till föremålet ligger hos någon annan. Ägarens möjlighet att styra över egendomen är begränsad då nyttjanderättshavarens rätt ska säkras, ägaren har således inte rätt att utan nyttjanderättshavarens samtycke överlåta eller pantsätta egendom som är föremål för nyttjanderätt.

Ett bra sätt att undvika framtida problem är att reda ut så mycket som bara är möjligt medan man själv är i livet. Detta gäller särskilt om man är sambo och inte har gemensamma arvingar, vare sig ni som sambos äger gemensam egendom eller inte. Så vill du underlätta för dina anhöriga, fundera igenom din livssituation, diskutera med de som berörs, ta kontakt med sakkunnig och upprätta behövliga dokument.