Intressebevakningsfullmakt – värt att upprätta oavsett ålder

Genom en intressebevakningsfullmakt kan man själv bestämma hur och vem som ska sköta ens angelägenheter för det fall att man i framtiden inte längre själv förmår. En sådan situation kan uppstå t.ex. till följd av en olycka eller sjukdom. Intressebevakningsfullmakten är ett dokument för framtiden och träder i kraft först när oförmåga att sköta sina egna angelägenheter är ett faktum. Om du har önskemål om hur din ekonomi, din vård eller din företagsverksamhet ska skötas den dag du själv inte längre kan, då är intressebevakningsfullmakten instrumentet för dig.

Om du blir oförmögen att sköta dina personliga angelägenheter och inte har upprättat en intressebevakningsfullmakt, kan en intressebevakare utses. Dennes befogenheter är dock i allmänhet betydligt mera begränsade. En annan fördel med att ha upprättat en intressebevakningsfullmakt är att du själv kan bestämma vem som i en dylik situation ska sköta dina ärenden och hur de ska skötas. Det är därtill ett sätt att underlätta för närstående i framtiden då de vet att din egendom och din person tas om hand på det sätt du önskar och dessutom är det ett byråkratiskt lättare sätt för fullmaktstagaren att få ärenden utförda utan dröjsmål. Med en rätt formulerad intressebevakningsfullmakt är det möjligt att ”förlänga sig själv”, så att den befullmäktigade ges rätt att göra betydligt mer än bara betala löpande räkningar.

Intressebevakningsfullmakten träder inte i kraft före den fastställts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Fullmaktstagaren kan ansöka om fastställelse först när fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta sina ärenden, vilket ska intygas med läkarutlåtande eller annan tillförlitlig utredning. Av denna anledning är det viktigt att fullmaktstagaren delges intressebevakningsfullmakten så att denna är medveten om uppdraget och kan ansökan om att fastställa den om en sådan situation uppstår.

En intressebevakningsfullmakt ska upprättas enligt särskilda formkrav, varför det är att rekommendera att anlita en sakkunnig för att den dels ska vara korrekt och giltig den dag den behövs, dels för att just dina önskemål och behov ska kunna tillgodoses på bästa möjliga sätt.