Intressebevakningsfullmakt – för alla

Sedan 1.11.2007 har vi i Finland haft möjlighet att utfärda s.k. intressebevakningsfullmakter. En intressebevakningsfullmakthar särdraget att de träder ikraft den dag fullmaktsgivaren inte längre förmår ta tillvara sina egna rättigheter på grund av sjukdom, störning i de psykiska funktionerna, försvagat hälsotillstånd eller motsvarande orsak. Vi har alltså ett instrument, en fullmakt, som träder ikraft när alla andra fullmakter som personen givit upphör att gälla. Fullmakten kan gälla dels åtgärder som gäller fullmaktsgivarens person men också åtgärder som gäller fullmaktsgivarens egendom och andra ekonomiska åtgärder. Med en intressebevakningsfullmakt säkrar du på ett juridiskt sätt din framtidsplanering och självbestämmanderätt när du själv inte längre förmår ta tillvara dina intressen.

Olika organisationer har under åren marknadsfört intressebevakningsfullmakten och idag börjar det bli tämligen vanligt att sådana finns, även om det verkar som att tröskeln är högre för att upprätta en intressebevakningsfullmakt jämfört med ett testamente. Efter att en intressebevakningsfullmakt har trätt ikraft har många befullmäktigade upplevt att uppdraget var betydligt mer omfattande än vad de hade förväntat sig. Att bli utsedd till intressebevakningsfullmäktig innebär att man hanterar annans egendom, för vilket man är bokföringsskyldig, och det kräver ett visst arbete. Hur omfattande redovisningsplikten sedan är beror dels på hur fullmakten är formulerad, dels på vad Förmyndarmyndigheten, som övervakande myndighet, meddelat för anvisningar.

Många uppfattar att ett uppdrag enligt en intressebevakningsfullmakt är likställt med ett uppdrag som intressebevakare enligt förmyndarlagstiftningen. Det är dock fråga om två olika instrument, där intressebevakningsfullmakten är mindre byråkratisk för den befullmäktigade. Den intressebevakningsbefullmäktigade har även betydligt större befogenheter än en intressebevakare. Exempelvis kan gåvor ges genom en intressebevakningsfullmakt och redovisningen kan göras betydligt lindrigare än vid intressebevakning.

Med en rätt formulerad intressebevakningsfullmakt är det möjligt att genom intressebevakningsfullmakten ”förlänga sig själv”, så att den befullmäktigade ges rätt att göra betydligt mer än bara betala löpande räkningar. Är du en person som placerar, säljer och handlar med värdepapper och du vill att någon ska fortsätta med det, även om du själv saknar kapacitet för det, är det genom en intressebevakningsfullmakt möjligt. Vill du att en person ska ha rätt att sälja din fasta egendom, är det också möjligt genom en intressebevakningsfullmakt. Vill du däremot förhindra dylika befogenheter och du har låtit upprätta en intressebevakningsfullmakt, är det viktigt att i intressebevakningsfullmakten ange vilka begränsningar som gäller för uppdraget.

En möjlighet som många verkar förbise är de möjligheter man som egen företagare har att styra över kommande verksamhet genom en intressebevakningsfullmakt. Genom en genomtänkt och väl formulerad intressebevakningsfullmakt ges kommande generationer handledning och riktlinjer för hur verksamheten ska skötas fram tills den dag man avlider, varefter man förhoppningsvis har ett testamente som klargör hur nästa fas ska genomföras. Att tro att intressebevakningsfullmakten är till nytta först när man blir äldre är en förhoppning som vi nog alla har. Verkligheten kan komma att bli en annan och det är därför viktigt att även företagare i yngre ålder upprättar en intressebevakningsfullmakt.

För en intressebevakningsfullmakt gäller särskilda formkrav, det är de facto lika stränga formkrav som för ett testamente. Vill du säkra bästa möjliga resultat för din intressebevakningsfullmakt, använd inte färdiga formulär som florerar på nätet. Anlita en sakkunnig, gå igenom din situation och utforma tillsammans med den sakkunniga en intressebevakningsfullmakt för just dina behov.