Hembygdsrätt, fast egendom, bröstarvinge och arvsrätt

För att som privatperson få äga fast egendom på Åland är huvudregeln att man behöver ha hembygdsrätt. Ålänningar tänker sällan närmare på rätten, då den kommer med födseln om föräldrarna är bosatta på Åland och själva har hembygdsrätt. Hembygdsrätt fås inte per automatik för livstid, utan den kan förloras om personen som har hembygdsrätt inte längre stadigvarande bor på Åland och frånvarotiden uppgår till fem år. Det finns dock särskilda regler om hur frånvarotiden räknas om en person bedriver studier utanför Åland.

När det gäller arv innebär innehav av hembygdsrätt att det inte är något bekymmer med att ärva fast egendom på Åland. För en person med hembygdsrätt finns det enligt självstyrelselag för Åland (1991:71) inte några inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom. Om en arvinge däremot inte har hembygdsrätt så finns det begränsningar i möjligheten att ärva fast egendom. Till denna del föreligger dock ofta missförstånd om omfattningen av denna begränsning, då man inte beaktar att det finns ”olika typer” av arvingar.

Möjligheten för en person utan hembygdsrätt att ärva fast egendom regleras dels i Jordförvärvslagen för Åland (1975:7, 1991/72), dels i landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68). I jordförvärvslagen klargörs att det inte finns några hinder för bröstarvinge och efterlevande maka att ärva fast egendom, även om makan eller bröstarvingen inte har hembygdsrätt. Om arvingen däremot inte är bröstarvinge eller efterlevande maka, träder begränsningar i att ärva fast egendom in och då är det särskilda regler som gäller för möjligheten att ärva. Utöver att arvsrätten är obegränsad för bröstarvingar, har man i landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd klargjort att bröstarvinge även har jordförvärvsrätt till fast egendom som förvärvats genom testamente. Att ha jordförvärvsrätt innebär rätt att äga och besitta fast egendom på Åland. Det är således olika lagar som reglerar bröstarvinges rätt till arv och bröstarvinges rätt till testamente, innehållet är dock detsamma; bröstarvinge har obegränsad rätt att ärva fast egendom eller erhålla fast egendom via testamente.

Det förefaller finnas en utbredd uppfattning om att det inte går att ärva egendom på Åland om man inte är bosatt på Åland och innehar hembygdsrätt, och att det även gäller bröstarvingar. Så är inte fallet. Bröstarvinges rätt att ärva fast egendom eller att få fast egendom via testamente är inte begränsad på något sätt, oberoende av var bröstarvingen är bosatt och vilket medborgarskap personen i fråga har.

En bröstarvinge utan hembygdsrätt har även jordförvärvsrätt till fast egendom som erhållits som förskott på arv. Här finns dock tre begränsningar: 1) den fasta egendomen får uppgå till högst tre hektar, 2) överlåtaren måste ha lagfart på området och 3) överlåtaren måste ha ägt markområdet i minst åtta år.

Regelverket som finns möjliggör således för fastighetsägare, med bröstarvingar som inte längre bor på Åland, att planera för sin fasta egendom, både om man vill överlåta fastigheten vidare i levande livet eller om man vill reglera vad som ska hända efter ens frånfälle.

För fastighetsägare som inte efterlämnar bröstarvingar är det än större skäl att reda ut vad som gäller vid arvs- eller testamentsfång. Särskilt om det finns arvingar med hembygdsrätt och arvingar utan hembygdsrätt kan utfallet upplevas orättvist av arvingarna/testamentstagarna, då det finns begränsningar för de utan hembygdsrätt att äga fast egendom.

Genom att reda ut vad som gäller på förhand, och själv klargöra vad man vill, underlättar man för kommande generationer.