Hantering av ledningsrelaterade risker med hjälp av försäkringar

I diskussioner om hantering av ledningsrelaterade risker med hjälp av försäkringar, kommer ofta ledningens ansvarsförsäkringar på tal. Men mot hurudana risker kan man skydda sig med hjälp av ledningens ansvarsförsäkring och vilka ersättningar är uteslutna ur försäkringen? Vilka andra ledningsrelaterade risker kan bolaget försäkra sig mot?

Risker kopplade till bolagets ledning

Bolagsverksamhet medför ett antal olika risker – affärsrisker, skaderisker, personrisker och regulatoriska risker. Med risk avses ett hot om en negativ händelse som kan medföra skada och som ofta har direkta eller indirekta ekonomiska följder. En risk innebär alltid ett osäkerhetsmoment – en förutsägbar negativ händelse är således inte i sig en risk, den eventuella risken är kopplad till händelsens tidpunkt och omfattning.

Ledningsrelaterade risker är mångfacetterade. För ledningen är den centrala risken den skadeståndsskyldighet gentemot bolaget och tredje parter som aktiebolagslagen (2006/624) kapitel 22 medför. Enligt ABL 22 kap. 1 § 1 mom. ska en styrelseledamot, en förvaltningsrådsledamot och verkställande direktören ersätta skada som de i sitt uppdrag, i strid med den omsorgsplikt som föreskrivs i 1 kap. 8 §, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat bolaget. Enligt 2 mom. realiseras en skadeståndsskyldighet också då styrelseledamoten, förvaltningsrådsledamoten eller verkställande direktören i sitt uppdrag i strid med denna lag eller bolagsordningen uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat bolaget, en aktieägare eller någon annan skada. Även åtgärder som gynnar ledningens närkrets kan föranleda en skadeståndsskyldighet.

I praktiken har exempelvis ett riskfyllt affärsbeslut lett till en skadeståndsskyldighet. Notera dock, att endast det faktum att beslutet leder till ekonomisk ofördelaktigt resultat inte leder till skadeståndsskyldighet (HD 2000:69). Skadeståndsskyldighet förutsätter att beslutet har fattats i förhastad ordning, att beslutet har saknat grund, att ledningen överstigit sina befogenheter eller tagit för stora risker. Även brytande mot sekretessplikt, bokföringsfel och förfarandefel i samband med emission kan föranleda ett skadeståndsansvar för ledningen.

Företagets ledning är även förknippat med personrisker, speciellt om det är frågan om ett familjeföretag eller verksamheten i övrigt är kraftigt personbunden. Ledningens personrisker kan vara både affärs- och skaderisker. Affärsrisker påverkar verksamheten främst ur en ekonomisk synvinkel, medan skaderisker i första hand innebär personrisker. Även uppsägning är en personrisk, då nyckelpersoner ofta tar med sig både erfarenhet, kunskaper och i värsta fall en hel affärsidé. Även en person som byter till en konkurrent kan innebära en affärsrisk – likaså en dålig rekrytering och undermålig arbetsprestation. Personrelaterade skaderisker är exempelvis död, allvarlig skada eller sjukdom.

Andra ledningsrelaterade risker som går att försäkra är exempelvis informationsläckor.

Riskkartläggning

Företag strävar genom riskhantering till att förhindra eventuella negativa händelser och minimera de skadliga följderna dessa kan få. All riskhantering borde sträva efter att kartlägga risker och identifiera mekanismer för att hantera dessa.

Man bör komma ihåg att försäkringar inte i sig hindrar en skadlig händelse från att hända, men en försäkring hjälper bolaget att hantera de ekonomiska följderna. Försäkringar utgör således endast en del av bolagets riskhantering – en effektiv riskhantering förutsätter olika verktyg, varav försäkringar är en.

Ansvarsförsäkring

Med ledningens ansvarsförsäkring avses en försäkring som bolaget (eller ledningen) kan teckna för att hantera eventuella skadeståndskrav som uppstår om ledningen i sin verksamhet orsakar ekonomisk skada för bolaget, dess ägare eller tredje parter. Ledningen kan även själv teckna en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringarna har blivit vanligare under de senaste årtiondena, vilket kan förklaras med storleken på eventuella skadestånd samt det faktum att globaliseringen har ökat riskerna. Även ryktesskador kan i dag uppstå allt lättare i och med sociala medier.

Många ansvarförsäkringar begränsar sitt ansvar till sådana skador som ledningen enligt aktiebolagslagen är ansvariga att ersätta. Detta innebär att de flesta avtalsbaserade skador förblir utanför försäkringens ersättningsskydd, trots att ledningsrelaterade skador ofta förlikas genom avtal för att undvika negativ publicitet.  Det lönar sig således alltid att granska sina försäkringsvillkor före man avtalar om skadestånd. Det kan också noteras, att vissa försäkringsgivare bistår med förhandlingshjälp och ibland ersätter försäkringen också utrednings- och juristkostnader i sådana fall där ledningen sist och slutligen inte skulle anses ha en skadeståndsskyldighet. Om man misstänker att ledningen kan ha gjort sig skadeståndsskyldig, lönar det sig att vara i kontakt med försäkringsbolaget och fråga om råd för att säkerställa att försäkringsersättningen inte uteblir i onödan.

Särskilt företagare och företagarfamiljer bör även notera att storägarnas möjlighet till ersättning kan vara begränsade i vissa ansvarsförsäkringar. Det lönar sig för övrigt också att analysera hur ersättningar betalas till olika skadelidanden, eftersom det kan finnas skillnader mellan bolaget och tredje parter.

De ersättningsbara skadorna definieras ofta genom avslagsgrunder, vilket är avvikande från konsumentförsäkringar där utgångspunkten är att ange ersättningsbara kostnader. Typiska begränsningar i ledningens ansvarsförsäkringar är skador som uppstått exempelvis genom skattepåföljder, immaterialrättsliga överträdelser och förbiseende av arbetsrättsliga skyldigheter.

Personskador är ofta uteslutna ur en ansvarsförsäkring, vilket innebär att försäkringsersättningarna i regel är begränsade till ekonomiska skador. Detta innebär samtidigt att ryktesrisker eller risk för förlorade affärsmöjligheter inte kan hanteras genom en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringar innehåller dessutom ofta en geografisk begränsning, vilket innebär att internationella bolag behöver förhandla om sina villkor eller teckna kompletterande försäkringar i andra länder. Det kan dock löna sig att kontakta sitt eget försäkringsbolag och säkerställa hur det ligger till avseende den internationella biten – det finns avvikelser mellan olika aktörer.

Då man tecknar en ansvarförsäkring kan man med fördel också kontrollera huruvida dotterbolag omfattas av ansvarsförsäkringen, ofta är dessa nämligen uteslutna. Notera också att det inte finns praxis om hur ansvarsförsäkringar beter sig vid olika fusioner eller andra företagsarrangemang. Detta kan i värsta fall innebära att företaget bör ta dubbla försäkringar för en kort stund.

En förnuftig ledning och företagare uppmärksammar särskilt noggrant försäkringens ersättningsbegränsningar, geografiska begränsning, ersättningstak samt huruvida försäkringsbolaget senare kan kräva ändring i verksamheten för att upprätthålla försäkringsskyddet.

En ansvarsförsäkring kan anses som en förnuftig investering som ofta förutsätts av ledningen. Trots att försäkringar i mångt och mycket är förnuftiga investeringar, bör man komma ihåg att försäkringar inte ersätter allt och förhindrar inte negativa händelser per se. En ansvarsförsäkring ska således endast ses som ett komplement till ledningens riskhantering.

Försäkrandet av ledningsrelaterade personrisker

Som det ovan konstaterades, förknippas företagsverksamhet med både affärs- och skaderisker.

Personrisker ses ofta som svårförsäkrade och det finns exempelvis inga försäkringar för dåliga rekryteringar eller för byte av läger till en konkurrent. Dessa risker bör således hanteras med andra mekanismer, exempelvis genomtänkt rekrytering och kontinuerlig utbildning. Vissa personförsäkringar kan dock ge ett indirekt skydd mot personrisker.

I speciellt mindre bolag utför ledningsrelaterade skaderisker även affärsrisker och många försäkringsbolag erbjuder personförsäkringar speciellt för lednings- och nyckelpersoner. Dessa försäkringar är ofta individuella pensionsförsäkringar eller placeringsförsäkringar vars syfte är belöning och förankring till bolaget. Detta är naturligtvis även ett sätt att hantera personrelaterade risker, exempelvis byte till konkurrent. Dylika försäkringar är till sin omfattning och utformning väldigt olika, så innan en arbetsgivare tecknar en dylik försäkring, bör man känna till bolagets behov.

Det finns även särskilda livförsäkringar för ledningen och nyckelpersoner. Företaget kan livförsäkra sin ledning och sätta sig själv som förmånstagare. På så sätt kan bolaget vid ett dödsfall åtminstone förbättra sina möjligheter att skaffa en efterföljare.

Även ledningens långvariga sjukdom och handikapp kan utgöra en risk för verksamheten. Företaget kan försäkra sig mot dylika risker genom att teckna en sjukkostnadsförsäkring och på så sätt försnabba vårdkedjan och återgången till arbete. Då man tecknar en sjukkostnadsförsäkring bör man dock analysera vad försäkringen ersätter och exempelvis huruvida vården är begränsad till någon viss anstalt.

Andra ledningsrelaterade risker

Ledningen kan genom sin verksamhet även orsaka annan skada för bolaget. Dylika andra försäkringsbara risker är exempelvis informationsläckor. Man bör dock komma ihåg att försäkringarna täcker oftast endast en del av skadan och exempelvis läckor av företagshemligheter eller personuppgifter omfattas inte av en s.k. cyberförsäkring. Genom försäkringen kan man dock skydda sig mot kostnader som uppstår då verksamheten står stilla och  för informering. Tidigare kunde man även försäkra s.k. GDPR-böter, men enligt Finansinspektionens 16.10.2018 daterade instruktion är försäkring av administrativa avgifter inte godtagbart. Samma linje följs även i resten av Europa.

Avslutningsvis

Risker och försäkringar som nämnts i denna artikel är endast ett axplock av försäkringar på marknaden och de olika ledningsrelaterade risker som företag genom försäkringar kan hantera.

Som jag i början av artikeln konstaterade hindrar inte försäkringar negativa händelser från att inträffa, men försäkringarna kan hjälpa förutspå storleken av eventuellt skadestånd. Fungerande riskhanteringsmekanismer förutsätter alltid en omfattande riskkartläggning samt ett fungerade samspel mellan olika riskhanteringsmekanismer. Företaget bör även med jämna mellanrum säkerställa att riskkartläggningen och riskhanteringsmekanismerna är uppdaterade och effektiva.

Du är varmt välkommen att diskutera ditt företags riskerhanteringsmekanismer med oss!