Försäkringsersättningar i bouppteckningen

Att upprätta en bouppteckning är i många hänseenden en slitsam och krävande process, som utöver den känslomässiga anspänningen utmanar med en mängd olika krav på detaljer. En av dessa detaljer är behandlingen av försäkringsersättningar. Hur ska denna typ av ersättningar noteras i bouppteckningen? Hör de ens till dödsboets tillgångar?

Vad är en försäkring?

Försäkringar är ett samlingsbegrepp för en mängd olika finansiella instrument, som utöver varierande struktur har olika syfte. Det kan t.ex. vara att trygga den efterlevandes finansiella tillvaro, att skatteplanera, att öka värdet på den egna egendomen genom att aktivt byta placeringsobjekt inom ramen för försäkringskuvert etc. Det finns även försäkringsprodukter som kombinerar olika syften: en individuell pensionsförsäkring kan utöver pensionsdelen innehålla en livförsäkringsdel, likaså är det vanligt att en sparlivförsäkring under den försäkrades livstid är en sparlivförsäkring som vid frånfället omvandlas till en livförsäkring. Den varierande strukturen på försäkringsprodukterna innebär att dessa behandlas olika ur ett skattemässigt perspektiv och därmed även ska antecknas på olika sätt i bouppteckningen.

Tillhör försäkringsersättningen dödsboets tillgångar?

I samband med bouppteckningar delas försäkringar upp i två stora huvudgrupper– sådana som ingår i dödsboets egendom och sådana som inte gör det. För att ta reda på till vilken grupp den avlidnes placering tillhör kan man ställa följande frågor:

  1. Hade försäkringen en försäkrad?
    Om försäkringsprodukten inte hade en försäkrad, antecknas försäkringen som en del av dödsboets tillgångar. Detta är huvudregeln om det är frågan om ett sk. kapitaliseringsavtal. Om försäkringen hade en försäkrad, ska man gå vidare och bedöma vem som är förmånstagare, alltså bestämmelsen om vem en ersättning tillfaller vid den försäkrades frånfälle.
  2. Är dödsboet förmånstagare?
    Om försäkringens förmånstagare är den försäkrades dödsbo, antecknas försäkringsersättningen som dödsboets tillgångar. Detta är huvudregeln om den försäkrade vid ingången av försäkringsavtalet hade en intressebevakare.
  3. Hade försäkringen någon annan förmånstagare?
    Om förmånstagaren är någon annan än den försäkrades dödsbo, tillfaller ersättningen förmånstagaren direkt och antecknas inte som en del av dödsboets egendom. Försäkringen ska ändå noteras som en anteckning i bouppteckningen.

Anteckningar i bouppteckningen

Skatteverket har 2018 publicerat detaljerade skatteanvisningar som på försäkringstypsnivå anger hur försäkringarna ska antecknas i bouppteckningen.
Sådana försäkringsprodukter som inte har någon förmånstagare upptas i bouppteckningen med anteckning om den instans som beviljat produkten (försäkringsbolag), produktens identifikationsnummer (avtalsnummer) samt återköpsvärde vid dödsdagen.

Gällande försäkringsersättningar som tillfaller dödsboet ska i bouppteckningen antecknas försäkringsbolag, försäkringsnummer och dödsfallsersättningens belopp. Om ersättningens utbetalningsdag är känd, kan även den antecknas. Gäller det en individuell pensionsförsäkring ska det vidare anges huruvida försäkringen tecknats före eller efter 18.9.2009. Om försäkringen är tecknats efter detta datum ska det ytterligare anges om försäkringsersättningen överstiger den individuella pensionsförsäkringens sparsumma, vilket påverkar skatteföljderna.

Försäkringsersättningar som tillfaller någon annan än dödsboet ska i bouppteckningen upptas under en särskild rubrik för försäkringsersättningar. För dessa försäkringar antecknas försäkringsbolag, försäkringsnummer, förmånstagarförordnande och vem som erhåller ersättningen. Om ersättningens utbetalningsdag är känd, kan även denna antecknas.

Övriga anteckningar

Utöver de anteckningar som nämnts ovan, ska även en eventuell pantsättning av försäkringen antecknas i bouppteckningen.
Om den avlidne efterlämnat make/maka/parter och denne har en försäkringsprodukt, ska även den efterlevandes försäkringsprodukt antecknas bland den efterlevandes tillgångar och upptas till det värde försäkringen hade vid dödsdatumet.
Vid tilläggsfrågor, kontakta DKCO.