DKCO har genomfört den årliga ISO 9001-kvalitetsrevisionen

DKCO Advokatbyrå och dess ledningssystem har varit ISO 9001-certifierat sedan 2009 och är en av få advokatbyråer på marknaden med detta certifikat. I mars 2020 genomfördes den årliga kvalitetsrevisionen, vars syfte är att säkerställa att DKCO fortsättningsvis uppfyller de krav som certifieringen ställer.

ISO 9001 certifikatet som utfärdas av DNV GL ställer krav på ständig förbättring i företag i form av effektivare processer, ledning samt ändamålsenlig uppföljning av exempelvis effektivitet och kundtillfredställelse. De certifierade företagen förväntas även tillämpa effektiva riskhanteringsmetoder som ska vara anpassade till den egna verksamheten och dess förutsättningar. I årets kvalitetsgranskning har vi även diskuterat de krav på hållbarhet och samhällsansvar som både kunder och andra intressenter förväntar sig av en modern aktör. I dagens värld är det även viktigt att komma ihåg att processer och teknik i sig inte är värdeskapande, utan manfokus bör vara på det mervärde som dessa processer kan skapa.

ISO-certifikatet och dess krav på ständig förbättring har varit en bidragande orsak till att DKCO kunnat utveckla en affärsmodell som i sin effektivitet kan mäta sig med de största aktörerna på marknaden.