DKCO har deltagit som rådgivare i Världsbankens studie av investeringsklimatet i Finland

DKCO har deltagit som rådgivare i Världsbankens studie av investeringsklimatet i Finland. Utredningen analyserar och jämför lagstiftnings- och administrationsramverken som tillämpas på små till medelstora företag i sex finska städer (Helsingfors, Mariehamn, Vasa, Uleåborg, Åbo och Tammerfors).

Genom DKCO:s kontor i Helsingfors, Mariehamn och Vasa kunde vi bidra med insikter, kontaktpunkter och data gällande dessa tre städer.

Det är roligt att se att Finland klarade sig mycket bra i undersökningen överlag och låg ovanför EU:s genomsnitt i alla kategorier förutom företagsetablering där Finlands något sämre resultat berott på bl.a. långa handläggningstider hos Patent- och Registerstyrelsen och allmänt administrativt tunga etableringsprocesser. Finland hade också en jämförelsevis hög grad av regional varians, något som i hög grad beror på Ålands lagstiftning och administration. Åland hade även en hög grad av lokal variation och låg nära toppen i kategorierna byggnadstillstånd och elektricitet, men klarade sig till följd av näringsrätts- och jordförvärvstillståndskraven sämre i kategorierna företagsetablering och fastighetsöverlåtelse.

Trots att Finland klarade sig bra i studien så visar den samtidigt att det finns områden inom vilka det finns utrymme för förbättring. Framförallt gällande företagsetablering ser vi i vår dagliga verksamhet att Patent- och Registerstyrelsens allt längre handläggningstider ofta utgör ett riskmoment och en bromskloss på framförallt transaktionssidan. I enlighet med Världsbankens slutsatser ser vi stor potential i en ökad digitalisering av Patent- och Registerstyrelsens (och företags- och organisationsdatasystemet YTJ:s) verksamhet.

Slutligen vill vi ännu tacka alla våra samarbetspartners och kolleger som bidragit med data och ovärderliga insikter.

Ni kan läsa studien för Finland via denna länk.