DKCO biträdde Ab Ekorosk Oy i upphandlingarna av transporttjänster

DKCO biträdde Ab Ekorosk Oy i upphandlingarna av transporttjänster för insamling av bio- och förpackningsavfall i tio kommuner i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. De upphandlade transporterna, som omfattar avfallshanteringen från ca 124 000 invånare, inleds sommaren 2023 och avtalen löper maximalt fyra år, inklusive optionsperioder.

Inom ramen för upphandlingarna har Ekorosk utfört en s.k. marknadsundersökning, vilket varit ett krav sedan 1.7.2022 när upphandling av fastighetsvisa avfallstransporttjänster planeras.

I samband med upphandling av fordon och trafiktjänster kommer lagkraven för hur stor del av fordonen som måste vara miljövänliga att skärpas. Andelen varierar mellan olika geografiska områden och ökar med tiden. Från och med 2026 kommer även Österbotten att beröras av dessa krav. Upphandlare som nu planerar transport- och fordonsupphandlingar behöver därför överväga hur de säkerställer en tillräcklig andel gröna fordon och miljövänligare transporter i framtiden.