Den nya varumärkeslagstiftningen

Den 18 oktober 2018 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att stifta en ny varumärkeslag (RP 201/2018 rd). Den nya lagen kommer att ersätta den nuvarande varumärkeslagen (7/1964) och lagen om kollektivmärken (795/1980). Målsättningen med den nya varumärkeslagen är att modernisera och skapa klarhet i den gällande, föråldrade varumärkeslagen.

Enligt ikraftvarande varumärkeslag är det endast möjligt att ansöka om att upphäva eller ogiltigförklara ett varumärke eller ansöka om att häva ett företagsnamn (dvs. en firma) hos marknadsdomstolen. För tillfället krävs det således en domstolsprocess för att kunna få dessa ansökningsärenden genomförda. Genom den nya lagen kommer dock ett alternativ till domstolsförfarandet att inrättas. I den nya varumärkeslagen föreslås nämligen en bestämmelse om att det ska vara möjligt att ansöka om upphävande eller ogiltigförklarande av varumärke eller hävning av företagsnamn även hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Efter att lagen trätt i kraft kommer sökanden således själv kunna välja mellan att endera lämna in sin ansökan till marknadsdomstolen (enligt dagens modell) eller att istället lämna in sin ansökan till PRS. Det nya, alternativa förfarandet är en positiv förändring, eftersom den ger möjlighet till ett mer effektivt och snabbt förfarande än en domstolsprocess. Det nya förfarandet bör även vara mer kostnadseffektivt för sökanden.

Enligt regeringens proposition anhängiggjordes 3 347 varumärkesansökningar i Finland år 2017, varav ca 85,5 % lämnades in elektroniskt. Mot denna bakgrund kommer man i nya varumärkeslagen att övergå till ett helt elektroniskt förfarande, där ansökan om registreringar av varumärken endast kommer att inlämnas elektronisk via en e-tjänst. Endast av särskilda skäl kommer varumärkesansökningar att kunna lämnas in i pappersform. Den nya lagen möjliggör även varumärkesansökningar på engelska, vilket för tillfället inte är tillåtet.

I den nya varumärkeslagen föreslås även ändringar i kraven för att kunna registrera ett varumärke. Enligt den nuvarande varumärkeslagens 2 § kan ett varumärke bestå av vilket tecken som helst som används i näringsverksamhet, så länge tecknet har särskiljningsförmåga och kan återges grafiskt, dvs. på papper i skriftlig eller ritad form. Ljudfiler och videofiler utgör endast tilläggsinformation till de tecken som återges grafiskt. Att tecknet kan återges grafiskt är således en förutsättning för registreringen av varumärken i den nuvarande varumärkeslagen.

EU gav år 2015 ett direktiv om medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (2015/2436) som gav nya riktlinjer för registreringen av varumärken. Med anledning av direktivet föreslår regeringen att man nu slopar kravet på att ett tecken ska kunna återges grafiskt. Enligt lagförslaget ska ljudmärken, rörelsemärken och multimediamärken kunna användas som beskrivningar av varumärkestecken. Enligt regeringspropositionen kommer det exempelvis bli lättare att registrera hologram som varumärken. Det enda egentliga kravet för registrering av varumärke skulle vara att tecknet kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster och att tecknet återges i varumärkesregistret på ett tydligt sätt, som möjliggör för myndigheterna och konsumenterna att avgöra vad det beviljade varumärkesskyddet omfattar. Slopandet av kravet på grafisk återgivning understöder utvecklingen av den moderna tekniken och öppnar upp för en mångfald av nya varumärken.

Regeringen föreslår dessutom ändringar i firmalagen. Syftet med ändringarna i firmalagen är att skapa klarhet i förhållandet mellan varumärke och firma samt att ge bättre verktyg för att lättare kunna lösa problemsituationer, som uppstår vid prövningen av registreringshinder för varumärken i samband med registreringen av firmor. En ändring som föreslås i firmalagen är bland annat att det ska stadgas en möjlighet att häva en firma både i sin helhet eller delvis, exempelvis begränsat till ett visst verksamhetsområde. Det föreslås även att en firma ska kunna upphävas om firman inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren av firman inte kunnat visa godtagbara skäl till att upprätthålla firman.

Genom den nya varumärkeslagstiftningen kommer man att implementera det nya EU-direktivet för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (2015/2436) samt innehållet i Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks 2006), som gäller förfaranden för varumärkesregistreringar.

Regeringens ursprungliga avsikt var att den nya lagen skulle träda i kraft 1.1.2019. PRS meddelade dock i december 2018 att denna målsättning inte kommer att kunna uppfyllas, eftersom propositionen fortfarande är under utskottsbehandling i riksdagen. Den nya lagen beräknas därför träda i kraft under våren 2019.