Avstående från arv till förmån för yngre generation

Enligt den legala arvsordningen ärver barn sina föräldrar. För att optimera egendomsöverföringen ur ett skattemässigt perspektiv kan det dock finnas fördelar med att ett barn avstår från arv från sin förälder till fördel för arvlåtarens barnbarn. Genom att ”hoppa över” en generation på detta sätt slipper man nämligen betala arvsskatt i ett led.

Det är relativt vanligt att barn till ålderstigna föräldrar redan själva nått en sådan ålder att de har hunnit skaffa sig ett hus och kanske en sommarstuga och på så sätt inte har ett behov av en egendomsökning på samma sätt som exempelvis tonåringar eller unga vuxna som står i startgroparna att inleda ett självständigt liv med kommande utgifter. I dylika fall kan det finnas incitament för barnet till arvlåtaren att avstå från arv till förmån för sitt eget barn, arvlåtarens barnbarn.

Hur avstå från arv?
Arvsavsägelse kan göras när arvlåtaren lever eller efter att denna avlidit. En avsägelse från arv och testamente ska göras skriftligen antingen genom en separat handling eller genom en anteckning i bouppteckningsinstrumentet. En effektiv avsägelse, d.v.s. en avsägelse som inte föranleder arvsskattepåföljder för den som avsäger sig arvet, bör göras innan arvet har mottagits förutsatt att den som avsäger sig arvet inte har befattat sig med arvet och att avsägelsen har gjorts utan villkor. En effektiv avsägelse från arv kräver att den som avsäger sig arvet inte utser en förmånstagare. Avträdarens andel går alltså till den som hade haft rätt till arvet, om avträdaren dött före arvlåtaren, förutsatt att inget annat följer av arvlåtarens eventuella testamente, eftersom det i första hand är dennes vilja som avgör. Det är alltså möjligt för arvlåtaren att genom testamente styra vem som inträder vid arvsavstående, om man inte vill tillämpa den legala arvsordningen.

Ett arv kan avsägas endast så länge som avträdaren av arvet inte har tagit emot arvet eller någon del av det genom att befatta sig med dödsboet. Att befatta sig med ett dödsbo innebär att en delägare har börjat utnyttja rättigheterna som åtnjuts av en ägare, t.ex. genom att dela eller sälja tillgångarna. Däremot kan man fritt delta i bouppteckningen utan att detta betraktas som att befatta sig med boet.

Man kan som utgångspunkt inte avstå från arv enbart till vissa delar, d.v.s. partiellt. Detta betraktas som att man befattat sig med arvet. Har man däremot fått ett visst föremål testamenterat till sig, kan man ändå effektivt avsäga sig övrig egendom som tillfaller en som arvinge i egenskap av legal arvtagare.

Om arvsavsägelsen misslyckas
Om arvsavsägelsen misslyckas kan detta få tråkiga skattekonsekvenser. Om en arvinge först befattar sig med boet t.ex. genom att driva in boets fordringar, för att sedan avsäga sig arvet, kommer detta att betraktas som att arvtagaren först tagit emot arvet (arvsskatt påförs), för att sedan ge arvet som gåva (gåvoskatt påförs). Om man önskar optimera beskattningen är det därför viktigt att man är omsorgsfull och ser till att man inte befattar sig med arvet, utser personer som ska träda i ens ställe eller på annat sätt ställer villkor för hur egendomen ska fördelas.