Arbetsledning som resulterar i en trakasserianmälan

Har du som förman vidtagit arbetsledande åtgärder som resulterat i en anmälan om att du trakasserat arbetstagaren ifråga? Du är inte ensam. Det här är ett växande problem och en mina som många förmän trampat i.

Det blir allt vanligare att arbetstagare som anser sig missförstådda eller orättvist behandlade på arbetsplatsen gör en anmälan om trakasserier mot sin förman. Som förman eller arbetsgivare är det lätt hänt att man bortser från en dylik anmälan och konstaterar att anmälan är grundlös. Befogad arbetsledning är inte trakasserier.
Det finns dock goda skäl för arbetsgivaren eller förmannen att hantera trakasseriärenden på korrekt sätt om man vill undvika framtida problem eller kostnadsansvar. Bristande utredning eller dokumentation om en trakasserianmälan kan i värsta fall leda till personligt straffansvar eller ansvar för kostnader. Av denna anledning är det viktigt att man som förman eller arbetsgivare är medveten om det egna ansvaret och att man hanterar trakasserianmälningar på rätt sätt.

Vilka är förmannens/arbetsgivarens skyldigheter?

Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta åtgärder för att avlägsna missförhållanden på arbetsplatsen. Hit hör t.ex. skyldigheten att undanröja trakasserier och osakligt bemötande som kan medföra olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa. Åtgärderna ska vidtas med till buds stående medel och utan oskäligt dröjsmål efter att arbetsgivaren fått kännedom om saken.

Vad ska man göra?

Ta anmälan om trakasserier på allvar. Se till att dokumentera anmälan samt de åtgärder och beslut som vidtagits på ett klart och tydligt sätt. Trakasseriärendet ska genomgå fyra skeden:

1) Notera anmälan
2) Utred saken på lämpligt sätt
3) Fatta beslut och vidta nödvändiga åtgärder
4) Följ upp

Dokumentationen behövs för att man som arbetsgivare eller förman i ett senare skede ska kunna visa för berörda parter och myndigheter att man agerat på ett korrekt sätt. Notera att anmälan om trakasserier kan bottna i samarbets- eller ledningsproblem som i sig kan behöva utredas och åtgärdas, även om kriterierna för trakasserier inte uppfylls.

Skapa en rutin för hantering av trakasserianmälningar och följ den!