Aktiesparkontot i ett nötskal

Från och med årsskiftet får privatplaceraren ytterligare ett verktyg i sin verktygslåda. Lagen om aktiesparkontot träder ikraft 1.1.2020 och möjliggör för privatpersoner att köpa aktier inom detta konto.

Fördelen med aktiesparkontot är att placeraren fritt kan byta placeringsobjekt utan att det uppstår några skattekonsekvenser . Placeraren har således  möjlighet att reagera på marknadens förändringar utan att begränsas av skattekonsekvenserna. Sett ur skatteperspektivet gynnas placeraren även av att aktiernas avkastning inte beskattas förrän beloppen tas ut från aktiesparkontot, vilket leder till att placeraren gynnas av den s.k.” ränta på ränta”-effekten. Detta innebär samtidigt att förluster inte heller kan utnyttjas innan de blivit slutgiltiga, i praktiken då aktiesparkontot avslutats.

En placerare kan göra uttag från aktiesparkontot när som helst. Uttagen sker proportionellt så att placeraren lyfter ut placerat kapital och dess avkastning i samma proportion. Det är således inte möjligt att bara lyfta ut placerat kapital och lämna kvar avkastningen. Från avkastningen görs  förskottsinnehållning av kapitalinkomstskatten. Syftet med lagen är att förenhetliga beskattningen av aktiesparkonton, placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Notera dock att placeraren inte kan utnyttja skattefriheten om 15 % på inhemska dividender för dividender som har erhållits på aktier som har införskaffats inom ramen för aktiesparkontot. Inte heller regler om aktiernas presumtiva anskaffningsutgift tillämpas på aktiesparkonton.

Trots fördelarna har aktiesparkontot även vissa begränsningar jämfört med direkt placering i aktier. Det belopp som kan placeras på kontot är begränsat till 50 000 euro och det är inte  möjligt att samtidigt ha flera konton. Avkastningen på kontot räknas dock inte med i detta belopp, vilket innebär att saldot för aktiesparkontot kan överstiga 50 000 euro. En annan r begränsning är att placeraren inte kan överföra  existerande aktieplaceringar till kontot, utan det är bara nya investeringar som kan föras dit. . En placerare behöver således placera nytt kapital eller realisera existerande placeringar för att få kapital att placera i aktiesparkontot. Märk även att det inte är möjligt att ta ut aktier från kontot, utan samtliga uttag bör göras i pengar.

Även placeringsobjektet är begränsat; placeraren kan i praktiken endast placera i sådana aktier som säljs på börsen eller på multilaterala handelsplattformar. Detta innebär att bland annat fonder, aktier från onoterade bolag, ETF:n, masskuldebrev och derivater inte kan föras till  aktiesparkontot.

För närmare information om  juridiken kring aktiesparkonton eoch hur aktiesparkonton fungerar i arvssituationer, kontakta våra jurister.