Aktuellt

12.10.2019

Avdrag av överlåtande bolags förlust vid fusion

Enligt inkomstskattelagen 123 § 2 mom. har det övertagande bolaget vid fusion rätt att dra av det överlåtande bolagets förlust, förutsatt att det övertagande bolaget eller dess delägare ägt över hälften av aktierna i det överlåtande bolaget från ingången av

27.06.2019

Tidsbundna arbetsavtal – när och hur?

Många arbetsgivare anställer vikarier inför högsäsong eller för att täcka upp vid den ordinarie personalens semestrar. Det är fullt möjligt att anställa vikarier för en viss tidsbestämd period – men det finns vissa juridiska fallgropar som man som företagare bör känna till.

17.05.2019

Nytt HFD-beslut skärper förutsättningarna för skattelättnad vid generationskifte

Man har i praxis tillämpat lättnaden på hela förmögenheten av sådana företag som bedriver näringsverksamhet som beskattas enligt näringsskattelagen, oberoende av om företaget där utöver även bedriver placerings- eller annan verksamhet som beskattas enligt inkomstskattelagens bestämmelser. Företag som uteslutande bedriver

12.04.2019

Ny arbetstidslag

Enligt den nu gällande arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden 8 timmar per dygn och 40 timmar i veckan. Om inte annat följer av kollektivavtalet får arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att förlänga den ordinarie arbetstiden med högst 1 timme

06.03.2019

EU-domstolens dom i målet C-216-17

Högsta förvaltningsdomstolen i Italien begärde ett förhandsavgörande av EU-domstolen gällande ett ramavtal där det möjliggjorts för nya beställare att ansluta sig till kontraktet. Besväranden hade klagat över avtalet då de ansåg att möjligheten för nya beställare att ansluta sig till

04.02.2019

Förvaltningen av bostadsaktiebolag digitaliseras

Bostadsaktiebolag kommer inte längre vara skyldiga att trycka fysiska aktiebrev och behöver inte längre föra en aktiebok över bolagets aktier och aktieägare. Bolagen kommer däremot att vara skyldiga att överföra information som hänför sig till aktieboken och viss ytterligare information

15.01.2019

Den nya varumärkeslagstiftningen

Enligt ikraftvarande varumärkeslag är det endast möjligt att ansöka om att upphäva eller ogiltigförklara ett varumärke eller ansöka om att häva ett företagsnamn (dvs. en firma) hos marknadsdomstolen. För tillfället krävs det således en domstolsprocess för att kunna få dessa

08.12.2018

Beskattningsvärde på aktier utan jämförelseöverlåtelser

I fallet hade person A genom gåva överlåtit aktier i familjeföretaget X till barnet B. Bolagsordningen innehöll en inlösenklausul där inlösenbeloppet var fastställt till överlåtelsepriset, dock högst aktiens matematiska värde. Aktiens matematiska värde vid tidpunkten för gåvobeskattningen var 377,21 euro.

07.12.2018

Likställighetsprincipen vid riktad aktieemission

I finsk rättspraxis har man inte behandlat frågor om likställighetsprincipen i samband med riktad aktieemission i någon större utsträckning. Avgörandet HD 2018:19 har blivit det avgörande, som ger vägledning i situationer där det uppstått en intressekonflikt mellan minoritetsdelägarnas rätt till

06.12.2018

Ansvarsbegränsningsklausuler i fastighetsköp

Fallet S17/412 från Vasa hovrätt ger dock en öppning för ett bredare användningsområde för ansvarsbegränsningar. Domstolen ansåg att vad som kan anses vara en modifierad i befintligt skick-klausul var giltig, med hänvisning till ärendets övriga omständigheter. Den lärdom vi kan