Aktuellt

4 februari, 2019

Förvaltningen av bostadsaktiebolag digitaliseras

Den 1.1.2019 trädde lagen om ett bostadsdatasystem (bostadsdatalagen) i kraft. Lagen innebär att förvaltningen av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag digitaliseras. De huvudsakliga förändringarna som detta medför är att bolagens aktieböcker,…

15 januari, 2019

Den nya varumärkeslagstiftningen

Den 18 oktober 2018 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att stifta en ny varumärkeslag (RP 201/2018 rd). Den nya lagen kommer att ersätta den nuvarande varumärkeslagen…

8 december, 2018

Beskattningsvärde på aktier utan jämförelseöverlåtelser

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett färskt avgörande tagit ställning till hur beskattningsvärdet på aktier bestäms då priset inte kan fastställas på basis av jämförelseöverlåtelser, och där överlåtelse begränsas av…

7 december, 2018

Likställighetsprincipen vid riktad aktieemission

En central utgångspunkt i den finska bolagsrätten är aktieägarens företrädesrätt till nya aktier när aktiebolaget utför aktieemission (Aktiebolagslagen 624/2006, ABL, 9:3). Aktiebolaget har dock möjlighet att avvika från denna huvudregel…

6 december, 2018

Ansvarsbegränsningsklausuler i fastighetsköp

De nationella domstolarna har sedan länge förhållit sig kritiska till ansvarsbegränsningsklausuler i samband med fastighets- och bostadsköp, särskilt när det kommer till s.k. i befintligt skick-formuleringar. Förutsättningarna för en godtagbar…