Aktuellt

27 juni, 2019

Tidsbundna arbetsavtal – när och hur?

Många arbetsgivare anställer vikarier inför högsäsong eller för att täcka upp vid den ordinarie personalens semestrar. Det är fullt möjligt att anställa vikarier för en viss tidsbestämd period – men det finns vissa juridiska fallgropar som man som företagare bör känna till.

17 maj, 2019

Nytt HFD-beslut skärper förutsättningarna för skattelättnad vid generationskifte

I syfte att stöda kontinuitet i familjeägda företags verksamhet har man i lag om skatt på arv och gåva stadgat om skattelättnad för generationsskiften. Lättnaden – som framgår ur lagens…

12 april, 2019

Ny arbetstidslag

Den nya arbetstidslagen kan ha en inverkan på företagets verksamhet Den 1 januari år 2020 ska de över 20 år gamla bestämmelserna om arbetstid förnyas genom en ny arbetstidslag. Den…

6 mars, 2019

EU-domstolens dom i målet C-216-17

EU-domstolen gav den 19 december 2018 ett förhandsavgörande gällande tolkningen av EU direktivet om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster och direktivet om offentlig upphandling.…

4 februari, 2019

Förvaltningen av bostadsaktiebolag digitaliseras

Den 1.1.2019 trädde lagen om ett bostadsdatasystem (bostadsdatalagen) i kraft. Lagen innebär att förvaltningen av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag digitaliseras. De huvudsakliga förändringarna som detta medför är att bolagens aktieböcker,…

15 januari, 2019

Den nya varumärkeslagstiftningen

Den 18 oktober 2018 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att stifta en ny varumärkeslag (RP 201/2018 rd). Den nya lagen kommer att ersätta den nuvarande varumärkeslagen…

8 december, 2018

Beskattningsvärde på aktier utan jämförelseöverlåtelser

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett färskt avgörande tagit ställning till hur beskattningsvärdet på aktier bestäms då priset inte kan fastställas på basis av jämförelseöverlåtelser, och där överlåtelse begränsas av…

7 december, 2018

Likställighetsprincipen vid riktad aktieemission

En central utgångspunkt i den finska bolagsrätten är aktieägarens företrädesrätt till nya aktier när aktiebolaget utför aktieemission (Aktiebolagslagen 624/2006, ABL, 9:3). Aktiebolaget har dock möjlighet att avvika från denna huvudregel…

6 december, 2018

Ansvarsbegränsningsklausuler i fastighetsköp

De nationella domstolarna har sedan länge förhållit sig kritiska till ansvarsbegränsningsklausuler i samband med fastighets- och bostadsköp, särskilt när det kommer till s.k. i befintligt skick-formuleringar. Förutsättningarna för en godtagbar…